Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

pencil
Узнай стоимость на индивидуальную работу!
icon Цены в 2-3 раза ниже
icon Мы работаем
7 дней в неделю
icon Только проверенные эксперты

Програма для отримання відомості трудомісткості і розцінок на виріб в розрізі дільниць та кодів

Тип Реферат
Предмет Информатика
Просмотров
1216
Скачиваний
175
Размер файла
45 б
Поделиться

Програма для отримання відомості трудомісткості і розцінок на виріб в розрізі дільниць та кодів

Зміст

Вступ

1. Теоретична частина

1.1 Постановка задачі

1.2 Вхідна інформація

1.3 Вихідна інформація

2. Практична частина

2.1 Архітектура програми

2.2 Опис програми

2.3 Контрольний приклад та результат машинного експерименту

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

Персональні комп’ютери за призначенням фактично не мають обмежень, а їх можливості визначаються програмами, які обробляють інформацію. Щоб отримати за допомогою комп’ютера бажаний результат, треба мати відповідну програму.

Сьогодні є дуже багато готових пакетів. Однак будь-який пакет чи програма з моменту своєї появи морально старіє, тобто з’являються нові пропозиції щодо поліпшення їхніх можливостей, а самі задачі трансформуються у нові, наперед не передбачені. Відповідно до цих змін програми модифікуються - з’являються їхні нові версії. Крім того, сучасні пакети прикладних програм тяжіють до універсалізму, їхні розробники намагаються забезпечити підтримку якомога ширшого кола задач. Само по собі це намагання є позитивним, однак коли потрібно сьогодні розв’язати одну задачу, завтра - іншу, а післязавтра - ще іншу, і всі вони неоднорідні, то виникає потреба використовувати кілька різних програм чи пакетів. Це може виявитись досить складним.

Радикальним виходом з цієї ситуації є самостійна розробка програм для розв’язування конкретних задач. Важливим у цьому випадку є навики та досвід програміста, його вміння складати надійні та ефективні програми. Не мале значення має і вибір мови програмування.Часто вибір мови програмування зумовлюється даною обчислювальною системою або підготовкою програміста. Слід протистояти бажанню писати програму на даній мові просто тому, що вона більше знайома. Якщо мова програмування не підходить для даного класу задач, то можуть виникнути значні труднощі при програмуванні та відладці програми. Якщо програмістові надається можливість вибору, то слід вибирати ту мову високого рівня, яка найбільш придатна для розв’язування задач даного типу.

Завдання на курсовий проект передбачає розробку програмного забезпечення для розв’язування задачі економічного характеру, тому для створення програми було вибрано середовище TurboPascal 6.0.

Розробник системи програмування TurboPascal - фірма BorlandInternational виникла в 1984 році і за порівняно короткий час неодноразово дивувала користувачів персональних ЕОМ своїми Turbo системами. Було випущено на ринок програмних продуктів декілька версій TurboPascal: 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, PascalforWindows, BorlandPascal.

Головні особливості мови TurboPascal:

- широкий спектр даних;

- можливість обробки стрічкових та структурних даних;

- достатній набір операторів керування розгалуженнями та циклами;

- відносно слабкі можливості вводу-виводу даних порівняно з іншими мовами високого рівня (TurboC та PL/1);

- добре розвинутий апарат підпрограм;

- зручні конструкції роботи з файлами;

- великі можливості керування всіма ресурсами комп’ютера;

- різноманітні варіанти стикування з мовою Асемблера;

- використання інтегрованого середовища, яке значно підвищує продуктивність праці програміста;

- підтримка ідей об’єктно-орієнтованого програмування (ООП).

Курсовий проект складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, графічної частини та додатків. Текст пояснювальної записки набрано та роздруковано з використанням текстового редактора Word. Графічна частина виконана з допомогою графічного редактора Visio.

1. Теоретична частина

1.1 Постановка задачі

Розрахунок витрат на виробництво і калькуляційної собівартості готової продукції є найбільш трудомісткою і важливою ділянкою обліку, особливо на підприємствах, які випускають велику номенклатуру різних виробів. Облік затрат на виробництво концентрує інформацію, як авідноситься до всіх частин бухгалтерського обліку. При цьому кожне підприємство має свої характерні особливості обліку затрат на виробництво.

Облік витрат на виробництво повинен забезпечити:

- розрахунок виконання виробничого плану;

- визначення фактичної собівартості і виявлення понаднормативних витрат;

- контроль за виконанням планових показників;

- зниження самоцінності продукції за всіма статтями затрат;

- контроль за дисципліною і своєчасним виявленням нераціональних витрат матеріальних та фінансових ресурсів.

Витрати, які впливають на собівартість продукції, групуються відповідно до їх економічного змісту за такими елементами:

1. матеріальні витрати

2. витрати на оплату праці

3. відрахування на соціальне страхування

4. амортизація основних фондів та нематеріальних активів

5. інші витрати.

На побудову обліку витрат на виробництво впливає організація виробничиго процесу, під якою розуміють розміщення устаткування і робітників, рух матеріалів і напівфабрикатів, взаємовідносини окремих структурних підрозділів підприємства.

Завданням передбачено розробку програмного забезпечення для отримання одного з головних звітів по обліку витрат на виробництво, а саме «Відомості зведеної трудомісткості і розцінок на виріб в розрізі номерів цехів і кодів дільниць».

Програма повинна забезпечувати виконання таких операцій:

ввід даних з первинного документа та їх запис на магнітний диск у файл послідовного доступу;

читання записів з дискового файлуі вивід їх на дисплей з метою візуального контролю введених даних;

сортування записів файлу по кодах дільниць і номерах цехів та вивід просортованих записів на диск;

формування та вивід вихідного зведення на дисплей.

Для реалізації поставленого завдання в середовищі TurboPascal 6.0 розроблено програму ZATRATY.PAS. Перелічені вище операції реалізуються в програмі за посередництвом процедур. Вхідні дані отримання вхідного зведення зберігаються на ТМД у файлі послідовного доступу з фізичеим іменем MVPR.DAT. Сортування записів вхідного файлу MVPR.DAT здійснюється в оперативній пам’яті з використанням методу обмінного сортування [1]. Для збереження просортованих записів створення окремого файлу не передбачено.

1.2 Вхідна інформація

Вхідною для даної задачі є інформація первинних документів. Дані з первинних документів вводяться з клавіатури ПК і записуються на ТМД в файли MVPR.DAT (оперативний) та MPD.DAT (довідковий). Структура запису вхідного оперативного файлу представлена в таблиці 1.


Таблиця 1

Структура запису файла MVPR.DAT

Назва реквізитуІдентифікаторЗначністьТип даних
Код цехуCEH2Цілий
Код дільниціDIL 2Цілий
Код деталіDET 7Символьний
Об'єм виробничої партіїOPP4Дійсний
Час підготовчо-заключнийTPZ4(1)Дійсний
Час штучнийTST4(1)Дійсний
Розцінка підготовчо-заключного часуRPZ5(2)Дійсний
Розцінка штучного часуRST5(2)Дійсний

Файл має логічне ім’я dov, фізичне ім’я файлу - mpd.dat, повне ім’я файлу d:pascalkursdatampd.dat.

Організація файлу - послідовна.

Ввід даних і запис їх у файл здійснює процедура IN_DOV.

Вивід записів файлу на дисплей здійснюється процедурою OUT_DOV.

Структура запису вхідного довідкового файлу представлена в таблиці 2.

Таблиця 2

Структура запису файла MPD.DAT

Назва реквізитуІдентифікаторЗначністьТип даних
Код виробуVYRIB2Довгий цілий
Код деталіDET 7Символьний
Кількість деталей у виробіKILDET 4Цілий

Файл має логічне ім’я oper, фізичне ім’я файлу - mvpr.dat, повне ім’я файлу d:pascalkursdatamvpr.dat.

Організація файлу - послідовна.

Ввід даних і запис їх у файл здійснює процедура IN_OPER.

Вивід записів файлу на дисплей здійснюється процедурою OUT_OPER.

1.3 Вихідна інформація

Вихідною інформацією при розв’язуванні даної задачі є вихідне зведення, форма якого представлена в таблиці 2.

Таблиця 2.Відомість зведеної трудомісткості і розцінок на виріб в розрізі номерів дільниць і кодів виробів

Номер дільниціКод деталіКількість деталейНорма часуРозцінка часу
на детальна вирібна детальна виріб
DILDETKILDETNORMA1V1NORMA2V2
Всього по коду деталіPD1PD2
Всього по дільниціPV1PV2

Показники DIL, DET, KILDET вибираються з вхідного оперативного файлу MVPR.DAT. Показники NORMA1, NORMA2, V1,V2 розраховуються за формулами:

,

де і - кількість деталей у j-му виробі.

Підсумкові показники PD1, PD2, PV1, PV2розраховуються за формулами:

де j - кількість виробів до складу яких входить деталь з кодом DET;


де k- кількість різних виробів‚ що випускаються на дільниці.

Відомість зведеної трудомісткості і розцінок на виріб в розрізі номерів дільниць і кодів деталей використовується для списання сум з синтетичного рахунку №40 «Готова продукція» на синтетичний рахунок № 45 «Товари відвантажені, виконані роботи та послуги». Відомість також використовується відділом збуту підприємства для контролю за виконанням угод на постачання готової продукції.

Вихідне зведення «Відомість зведеної трудомісткості і розцінок на виріб в розрізі номерів дільниць і кодів деталей» формується на основі даних вхідного файлу MVPR.DAT, попередньо просортованого по номеру дільниці та коду деталі.

Формування та вивід зведення на дисплей здійснюється процедурою VIDOMІST.

2. Практична частина

2.1 Архітектура програми

Поставлена задача реалізується програмою ZATRATY1.PAS.

Програма складається з головного блоку (блок-схему див. додаток 1) та п’яти процедур:

- IN_DOV;

- OUT_DOV;

- IN_OPER;

- OUT_OPER;

- VIDOMIST.

Для виконання програми необхідно виконати такі дії:

1) увійти в середовище програмування TurboPascal;

2) завантажити текст програми - F10, File, Open, ZATRATY1.PAS);

3) відкомпілювати програму в довільному режимі (наприклад Compile, Compile);

4) виконати програму (F10, Run).

Програма також може бути завантажена і виконана з середовища операційної оболонки NortonCommander шляхом запуску ZATRATY1.EXE (попередньо програма повинна буди відкомпільована з опцією Destination Memory).

Програма виводить на дисплей головного меню, котре пропонує користувачеві вибір однієї з опцій:

- запис довідника на диск;

- вивiд довідника на дисплей;

- запис даних на диск;

- вивiд файлу на дисплей;

- вивiд вихідного зведення на дисплей;

- завершення роботи.

При виборі деякого пункту меню викликається відповідна процедура. Завершення роботи програми і повернення в середовище системи програмування TurboPascal здійснюється при натисканні клавіші Esc, що відповідає вибору опції «Завершення роботи». Програма формує на ТМД файли послідовного доступу MVPR.DAT і MPD/DAT та формує на основі даних цих файлів відомість зведеної трудомісткості і розцінок на виріб в розрізі номерів дільниць кодів деталей.

Процедури програми ZATRATY1.PAS має таке призначення.

Процедура In_Oper. Призначення - ввід даних з первинних документів і запис їх на диск у файл MVPR.DAT. Процедура викликається з головного меню програми при виборі пункту «Запис даних на диск» (функціональна клавіша F4). Процедура виводить на дисплей екранну форму для вводу даних з первинних документів. Ввід даних здійснюється в такій послідовності:

- номер дільниці;

- код деталі;

- об'єм виробничої партії;

- часу підготовчий;

- час штучний;

- розцінка підготовчого часу

- розцінка штучного часу.

Після вводу запису користувачеві пропонується продовжити ввід даних, натиснувши клавішу Enter, або завершити ввід, натиснувши комбінацію клавіш CTRL+Z. В останньому випадку процедура припиняє роботу і повертає керування в програму.

Процедура Out_Oper. Призначення - читання вхідних даних з дискового файлу MVPR.DATта вивід їх на дисплей.Процедура викликається з головного меню програми при виборі пункту «Вивід файлу на дисплей» (функціональна клавіша F5). При ініціалізації процедури на екран виводиться екранна форма и відкривається вхідний файл MVPR.DAT для читання. Записи файлу зчитуються з диска один за одним і виводяться на дисплей (див. додаток 4). Процедура завершує роботу при досягненні кінця файлу MVPR.DAT і передає керування у викликаючу її програму.

Процедура Vidomist. Призначення - вивід вихідного зведення на друкуючий пристрій ПК. Вхідна інформація для жаної процедури зберігається у файлі MVPR.DAT. Виклик процедури здійснюється з головного меню програми при натисканні функціональної клавіші F6, тобто при виборі пункту «Вивід таблиці на дисплей». Процедура в свою чергу викликає процедури DRSUM1, DRSUM2.

Дана процедура здійснює ввід записів вхідного файлу MVPR.DATта форматований вивід їх на друк з одночасним підрахунком підсумків по коду деталі та коду дільниці. При досягненні кінця файлу MVPR.DAT процедура завершує свою роботу і передає керування в програму.

Блок-схема процедури представлена в додатку 3.

2.2 Опис програми

Програма складена і відладжена в середовищі TurboPascal 6.0. На початку програми згідно вимог технології програмування розміщується вступний коментар, а решта операторів програми мають таке призначення:

001 Заголовок програми

002 Підключення зовнішніх модулів управління дисплеєм (Crt) та друкуючим пристроєм (Printer)

003 опис типу даних vypusk для опису структури запису оперативного вхідного файлу

004 Опис типу даних vyroby для опису структури довідкового вхідного файлу

005 опис дискових файлів OPER та DOV‚ робочих змінних програми

006 Заголовок процедури IN_DOV

007 Початок процедури

008 Очистка екрану

009-015 Вивід екранної форми для вводу даних

016 Присвоєння системній змінній ChekEof істиного значення, що забезпечує переривання вводу даних з клавіатури з допомогою комбінації клавіш CTRL+Z

017 Відкриття дискового файлу DOV для запису даних з первинних документів

018 Заголовок оператора присвоєння

020 Початок циклу, котрий буде виконуватись поки змінна eof не набуде значення true ( цикл вводу даних з клавіатури)

021-023 Ввід показників код виробу (VYRIB)‚ код деталі (DET)‚ кількість деталей (KILDET)

025 Запис введених даних у вхідний дисковий файл DOV

024 Збільшення змінної позиціонування курсора на одиницю

026 Кінець дії оператора приєднання

027 Закриття дискового файлу DOV

028 Кінець циклу вводу даних

029 Кінець тіла процедури

030 Кінець процедури In_Dov

031 Заголовок процедури Out_Dov

032 Початок процедури

033-039 Вивід екранної форми для відображення вхідних даних

040 Відкриття дискового файлу DOV для читання записів

041 Присвоєння змінній позиціонування курсора початкового значення 8

042 Початок циклу вводу записів файлу DOV (поки не eof)

045 Зчитування запису файлу Dov у змінну vrb

046 Форматований вивід полів введеного запису на дисплей

047 Збільшення змінної позиціонування курсора на одиницю

048 Кінець циклу вводу записів файлу MVPR

049-050 Вивід останньої стрічки екранної форми

051 Організація зупинки у виконанні програми (очікування вводу довільного символа з клавіатури)

052 Закриття дискового файлу DOV

053 Кінець процедури Out_Dov

054 Заголовок процедури In_Oper

055 Початок процедури

056 Очистка екрану

057 Присвоєння системній змінній ChekEof істиного значення, що забезпечує переривання вводу даних з клавіатури з допомогою комбінації клавіш CTRL+Z

058 Відкриття дискового файлу OPER для запису даних з первинних документів

059 Заголовок оператора присвоєння

062-072 Вивід екранної форми для вводу даних

061 Початок циклу, котрий буде виконуватись поки змінна eof не набуде значення true ( цикл вводу даних з клавіатури)

063-069 Ввід показників номер дільниці (DIL)‚ код деталі (DET)‚ об'єм виробничої партії (OPP)‚ час підготовчий (TPZ) та штучний (TST)‚ розцінка підготовчого (RPZ) та штучного часу (RST)

070 Запис введених даних у вхідний дисковий файл OPER

073 Кінець дії оператора приєднання

074 Кінець циклу вводу даних

075 Закриття дискового файлу OPER

076 Кінець процедури In_Oper

077 Заголовок процедури Out_Oper

078 Початок процедури

079 Відкриття дискового файлу Oper для читання записів

080-086 Вивід екранної форми для відображення вхідних даних

087 Присвоєння змінній позиціонування курсора початкового значення 10

088 Початок циклу вводу записів файлу Oper (поки не eof)

090 Зчитування запису файлу OPER у змінну vps

091-093 Форматований вивід полів введеного запису на дисплей

094 Збільшення змінної позиціонування курсора на одиницю

095 Кінець циклу вводу записів файлу Oper

096-097 Вивід останньої стрічки екранної форми

098 Організація зупинки у виконанні програми (очікування вводу довільного символа з клавіатури)

099 Закриття дискового файлу Oper

100 Кінець процедури Out_Dov

101 Заголовок процедури VIDOMIST

102 опис локальної мітки pdd

103 Початок процедури

105 Відкриття дискового файлу OPER для читання

106-113 Вивід заголовку та шапки вихідного зведення на друк

114 Читання запису файлу OPER в змінну vps

115 Ініціалізація змінних для підрахунку підсумків по коду дільниці

116 Заголовок оператора приєднання

117 Заголовок циклу по кінцю файла OPER

118 Запам’ятовування коду деталі введеного запису в змінній koddet

119 Присвоєння початкових значень змінним pd1,pd2, призначених для підрахунку підсумків по коду деталі

121 Заголовок циклу по коду деталі

122 Підготовка файлу Dov до читання записыв

123 Вивід коду дільниці та коду деталі

124 Заголовок циклу по кінцю файла DOV

125 Ввід запису файла DOV

126-129 Підрахунок показників norma1, norma2, v1, v2

130 Умовний оператор, котрий перевіряє, чи змінився код деталі і випадку істинного значення забороняє повторний вивід коду дільниці та коду деталі

131 Вивід показників norma1, norma2, v1, v2

132-133 Підрахунок підсумків по коду деталі

135 Кінець циклу обробки запису довідкового файлу

136 Ввід наступного запису оперативного файлу

137 Перевірка умови‚ чи досягнуто кінець файлу і у випадку істинного значення перехід на мітку pdd (оператор 138)

139 Вивід підсумків по коду деталі

140-141 Підрахунок підсумків по коду дільниці

142 Завершення циклу по кінцю файлу Oper

143-145 Вивід підсумків по дільниці

146 Закриття файлу Oper

147 Закриття файлу Dov

148 Організація паузи у виконанні програми

149 Кінець дії оператора приєднання

150 Кінець процедури VIDOMIST

151 Початок головного блоку програми

152-153 Асигнування файлів OPER (фізичне ім'я mvpr.dat) та DOV (фізичне ім'я mpd.dat)

154 Заговок циклу виводу меню програми

156 Очистка екрану

157-158 Встановлення основного та фонового кольорів

159-172 Вивід головного меню програми та повідомлення «Виберіть режим роботи»

173 Очікування натискання клавіщі на клавіатурі та присвоєння коду натиснутої клавіші змінній vybir

174 Заголовок оператора вибору, котрий аналізує код натиснутої клавіші

175 Виклик процедури IN_DOV, якщо натиснуто клавішу F2 (код клавіші 6016)

176 Виклик процедури OUT_DOV, якщо натиснуто клавішу F3 (код клавіші 6116)

177 Виклик процедури IN_OPER, якщо натиснуто клавішу F4 (код клавіші 6216)

178 Виклик процедури OUT_OPER, якщо натиснуто клавішу F5 (код клавіші 6316)

179 Виклик процедури VIDOMIST, якщо натиснуто клавішу F6 (код клавіші 6416)

180 Оператор виходу, завершення роботи програми при натисканні клавіші Esc (код 2716)

181 Кінець оператора вибору

182 Кінець циклу виводу меню

183 Кінець програми

Блок-схема програми представлена в додатку 1, текст програми представлено в додатку 3.

2.3 Контрольний приклад та результат машинного експерименту

Випробування будь-якої системи є набільш відповідальним і пов’язаний з найбільшими труднощами і найбільшими втратами часу. Відладка і тестування - найважливіші життєвого циклу програм. Не можна робити висновок про правильність програми лише на тій підставі, що програма повністю протрансльована (відкомпільована) і видала числові результати. Все, чого досягнуто в даному випалку - це отримання деякої вихідної інформації, необов’язково правильної. В програмі все ще можуть міститись логічні помилки. Тому необхідно здійснювати «ручну» перевірку мащинних результатів.

Існує кілька способів перевірки правильності машинних результатів:

1) обчислення результатів вручну;

2) отримання результатів з довідкової літератури, документації або сукупності таблиць;

3) отримання результату з допомогою іншої програми.

Для перевірки правильності створеної програми розроблено тестові дані, представлені таблиці 3.

Таблиця 3.

Тестові дані для перевірки правильності програми.

Довідковий файл Оперативний файл

Код виробуКод деталіКількість деталей у виробіКод дільниціКод деталіНорма часу на одну детальРозцінка за одну деталь
5454000112175400012,295,72
5554000110175400035,286,65
565400018175400172,753,96
5754000115
5854000320

Продовження таблиці 3.

5954000318
6154000325
7154001710
7254001710
7354001712
7454100324
8454100323
8757100312

Після обробки процедурою IN_OPERвхідні дані записуються на диск і виводитись на дисплей процедурою OUT_OPER.Екранна копія роботи процедури представлена в додатку 4.

Для розробки контрольного прикладу використано табличний процесор Excelінтегрованого пакету MicrosoftOffice 97. Контрольний приклад представлено в таблиці 4.

Таблиця 4.


Дані, представлені в таблицях 3 і 4 співпадають з результатами роботи програми, представленими на екранних копіях (додатки 4, 5), що свідчить про те, що процедури вводу даних та формування і друку відомості працюють вірно.

Таким чином, можна стверджувати, що програма дає правильні результати для розроблених тестових даних. Однак висновок про правильність програми можна зробити тільки після тривалої експлуатації.

Висновки

Розв’язування економічних задач з використанням персональних комп’ютерів в умовах ринкової економіки набуває великого практичного значення, оскільки дає можливість отримати оперативну та достовірну інформацію. Використання з цією метою готових пакетів прикладних програм має певні вади, найважливішими серед яких є висока вартість фірмових пакетів та складність їх прив’язки для розв’язку конкретних, особливо нескладних задач. Тому надзвичайно важливо вміти самостійно складати прості програми для розв’язування задач економічного характеру.

В даному курсовому проекті розроблено і описано програму для отримання відомості трудомісткості і розцінок на виріб в розрізі дільниць та кодів деталей. Для розробки програми вибрано мову Паскаль (середовище TurboPascal 6.0). Програма розроблена із застосуванням методики процедурного програмування.

Програма відкомпільована з отриманням незалежного ехе-файла та відладжена з використанням набору тестових даних. Контрольний приклад для перевірки роботоздатності програми розроблено з використанням табличного процесора Excel з інтегрованого пакету MicrosoftOffice97. Результат машинного експерименту та контрольний приклад повністю співпали, тому можна зробити висновок про можливість використання розробленої програми на практиці. Дана програма може бути використана також при розробці пакету програм для автоматизованої системи обробки інформації по обліку нормування праці та затрат на виробництво для конкретного замовника.

Список використаної літератури

1. В.Я.Сердюченко. Розробка алгоритмів та прграмування мовою TurboPascal. - Х.: «Паритет», 1995. - 349 с.

2. М.С. Пушкар, Г.П.Журавель, Ю.Я.Литвин, В.Г.Мельник. «Теоретичні основи бухгалтерського обліку», видання друге, перероблене і доповнене. Тернопіль, 1998.

3. Н.М.Ткачнко. «Бухгалтерський облік на птдприємствах України з різними формами власності». Навчальний посібник. Видання 4-е, доповнене. К.: «А.С.К.», 1998.

4. Д.Ван Тассел. Стиль, разработка, эффективность, отладка и испытание программ. М.: «Мир», 1985. - 332 с.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
115259
рейтинг
icon
2801
работ сдано
icon
1262
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
112491
рейтинг
icon
5484
работ сдано
icon
2473
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
76745
рейтинг
icon
1889
работ сдано
icon
1198
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
49 211 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
СибАДИ
Реферат выполнен без замечаний, исправлений и недочетов, классно сделано, рекомендую
star star star star star
СибАДИ
Работа выполнена досрочно, все сделано без замечаний, все качественно и красиво, все парам...
star star star star star
СибАДИ
Работа выполнена досрочно и без замечаний, все выполнено согласно ГОСТ, спасибо
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Заполнить таблицу

Контрольная, Бухгалтерский учет

Срок сдачи к 20 апр.

6 минут назад

Тема: Технология социально-педагогической поддержки младших подростков...

Курсовая, Социальная педагогика

Срок сдачи к 14 апр.

6 минут назад

Выполнить задание

Контрольная, Бухгалтерский учет

Срок сдачи к 20 апр.

8 минут назад

Чертёж А1, пояснительная записка 39 стр задание по...

Курсовая, основания и фундаменты

Срок сдачи к 5 июня

10 минут назад
11 минут назад

Издательская деятельность библиотек для слепых

Курсовая, Информационный сервис

Срок сдачи к 28 мар.

11 минут назад

Добавить расчеты к задаче

Решение задач, теория игр

Срок сдачи к 26 мар.

11 минут назад

Выполнить задания согласно примеру

Лабораторная, технология конструкционных материалов

Срок сдачи к 30 мар.

11 минут назад

написать 1 главу курсовой работы

Курсовая, Менеджмент

Срок сдачи к 28 мар.

11 минут назад

небольшая практическая в excel

Контрольная, Информатика

Срок сдачи к 26 мар.

11 минут назад

50% оригинальности, 12-13 страниц

Курсовая, Теория государства и права

Срок сдачи к 15 апр.

11 минут назад

Не понимаю что именно писать в этот раздел

Отчет по практике, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации

Срок сдачи к 3 апр.

11 минут назад

Aris express

Другое, управление проектами

Срок сдачи к 1 апр.

11 минут назад

Ответить на вопросы к государственному экзамену по дисциплине "Теория...

Ответы на билеты, Теория государства и права

Срок сдачи к 30 апр.

11 минут назад

Решить 2 задачи

Контрольная, Бухгалтерский учет

Срок сдачи к 20 апр.

11 минут назад

решить 3 теста по 20 вопросов

Тест дистанционно, Инженерная графика

Срок сдачи к 26 мар.

11 минут назад
11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно