Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

pencil
Узнай стоимость на индивидуальную работу!
icon Цены в 2-3 раза ниже
icon Мы работаем
7 дней в неделю
icon Только проверенные эксперты

Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

Тип Реферат
Предмет Маркетинг
Просмотров
1106
Скачиваний
658
Размер файла
34 б
Поделиться

Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Інститут міжнародної економіки і інформаційних технологій

Кафедра маркетингу

ЗВІТ

про виконання програми виробничої практики

студентки

група Е-10-06-БМР(2,3 з)

Спеціальність маркетингу

Спеціалізація міжнародний маркетинг і реклама

Кваліфікаційний рівень бакалавр

База практики ЧП “ФЕНАФ”

Керівник практики

від підприємства генеральний директор В.М. Нежданова

Керівник практики

від МАУП доцент И.Ю. Кутлина

Звіт захищений

"___"____________2008 р.

_____________________

Київ 2008


План

Вступ............................................................................................................... 4

Загальна характеристика підприємства ЧП "Фенаф".............................. 7

Специфіка діяльності маркетингових служб підприємства..................... 9

Організація здійснення аналізу маркетингових досліджень. Система обробки інформації..................................................................................................... 11

Система прогнозування попиту споживачів.......................................... 12

Маркетингова цінова політика підприємства......................................... 14

Система стимулювання збуту. Канали розподілу і ефективність їх діяльності........................................................................................................................ 16

Планування маркетингової діяльності. Організація особистих продажів і пропаганди................................................................................................... 18

Виводи.......................................................................................................... 20

Список використаної літератури............................................................... 21

Вступ

Метою звіту є віддзеркалення результатів вивченої маркетингової роботи підприємства ЧП "Фенаф".

Маркетинг зачіпає інтереси кожного підприємства і суспільства в цілому. Це процес, в ході якого розробляються і надаються в розпорядження людей товари і послуги, що забезпечують певний рівень життя. Маркетинг включає безліч найрізноманітніших видів діяльності, зокрема маркетингові дослідження, розробку товару, організація його розподілу, встановлення цін, рекламу і особистий продаж. Виживання (благополуччя) фірми може бути забезпечене лише у разі стратегічно вірно розрахованих саме "своїх" зон господарювання. Другий аспект, який забезпечує її благополуччя, - коли різні життєві цикли продукції і попиту даної фірми перекривають один одного в часі: тобто до моменту насичення ринку одним товаром (послугою) повинен бути введений на ринок новий товар (послуга). І в - третіх, розриви між циклами за часом, коли один товар закінчив своє "життя" на ринку, а наступний не її ще початків, - означає найчастіше втрату підприємцем своїх позицій, падіння економічних показників фірми, а нерідко і банкрутство.

Високі темпи оновлення товарів і послуг (деякі товари живуть на сучасних ринках 1-2 року) можливі лише при чіткій, злагодженій роботі всіх учасників справи і їх високому професіоналізмі. Гостра конкуренція і інші об'єктивні причини вимушують підприємця постійно піклуватися про освоєння нових виробів і продуктів, введення нових технологій як головна умова виживання фірми і, відповідно, найважливіша економічна мета. Виходячи з конкретної спеціалізації, стану і потенціалу підприємства, а також чинників зовнішнього навколишнього середовища, формулюються головні цілі підприємства.

Згідно концепції маркетингу, важ процес діяльності підприємства починається з ринкових досліджень і прогнозу продажів, які покликані забезпечити надійний базис для подальшого планування всіх ділових операцій. Отже, якщо збут - всього лише одна з функцій підприємства, то функція маркетингу - основа всього господарського життя. У основу роботи підприємства, що дотримується маркетингу, кладеться найбільш ефективний з погляду ринку принцип: спочатку дізнатися, який товар, з якими споживчими властивостями (якої якості), за якою ціною, в яких кількостях і в яких місцях хоче набувати потенційний покупець, що є сегментом того або іншого соціального класу ("страты"), а потім (і не раніше) - думати про організацію виробництва: проводити і продавати вироби (послуги), які безумовно "підуть" на ринку, безумовно потрібні, тобто матимуть попит, безумовно знайдуть збут в розрахунковій кількості.

Зрозуміло, що для цього підприємству потрібно мати гнучкі технології, відповідні виробничі потужності, кваліфікований персонал, що орієнтується на концепцію маркетингу.

В ході проходження практики вивчені основні прийоми і методи управління підприємством, управління маркетингом, основні напрями діяльності на перспективу, методи встановлення цін на продукцію, організація руху товару. Вивчення здійснювалося на підставі статуту підприємства, його бізнес-плану, бухгалтерських звітів і балансів, нормативно-правової інформації і практичного спостереження за роботою служб і відділів.

ЧП "Фенаф" є комерційною організацією, має самостійний баланс, штампи, друк, розрахунковий рахунок в банці. Основним видом діяльності є здійснення будівельно-монтажних робіт.

Найвищим органом управління є генеральний директор. Організаційна структура управління відноситься до типу формальної механічної.

Управлінням маркетингом здійснює директор підприємства. Підхід до сегментації ринку на підприємстві грунтується на специфікації продукції, здійснюється прогнозування товарного ринку. Якість продукції і ціни на неї регулюється підприємством самостійно. Збут продукції ЧП "Фенаф" здійснюється у момент виробництва і контролюється відділом матеріально-технічного забезпечення. Просування товарів на ринок здійснюється за допомогою товарної реклами.

Інноваційна діяльність підприємства направлена на розробку нового вигляду устаткування, сировини і матеріалів. Підприємство здійснює капітальні вкладення в нове устаткування і технічне переозброєння підприємства, введення нового вигляду будівельно-монтажних робіт. Підприємством проводиться стратегічне управління товаром, цінами, витратами виробництва і інноваціями.

На підставі балансів за три роки мною проведено дослідження основних показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства, вивчені основні виробничі фонди і оборотні кошти, витрати на виробництво і випуск продукції.

Загальна характеристика підприємства ЧП "Фенаф"

ЧП "Фенаф" є комерційною організацією – юридичною особою, має самостійний баланс, друк, штампи, бланки з своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків. Метою діяльності підприємства є господарська діяльність, направлена на витягання прибули.

Основним видом діяльності ЧП "Фенаф" є ремонтний-будівельні роботи будівель і споруд, на які є відповідні ліцензії, підприємство відноситься до галузі будівництва.

Крім того, додаткове підприємство виконує послуги автосервісу, деревообробки, ковальського виробництва, перемотування двигунів і по перевезенню вантажів в межах України (далі розглянемо тільки будівельно-монтажні роботи).

Діяльність ЧП "Фенаф" регулюється на підставі його Статуту і відповідно до виданих ліцензій на види діяльності. Виробництво будівельно-монтажних і ремонтний-будівельних робіт займають в загальному об'ємі робіт суспільства 72,1% (дані роботи аналізуватимемо далі), зокрема ізоляційні роботи – 45%. Підприємство будує свої взаємини із замовниками на договірних основах і налагодило стійкі позиції в своєму регіоні завдяки стабільній роботі, високою якістю робіт, тісними зв'язками з постійними замовниками. Такими замовниками є:

Куп ЖКХ р. Біла Церква;

НРУПТН “Дружба”;

ВАТ тр. № 16 р. Біла Церква і ін.

Основними постачальниками матеріалів є підприємства Республіки Білорусь.

Виробництво по типах буває одиничне, серійне, і масове. Виробництво в ЧП "Фенаф" будівельно-монтажних робіт відноситься до масового типу.

Спеціалізація виробництва є процесом зосередження випуску конструктивно і технологічно однорідної продукції, її окремих частин або технологічних процесів на підприємствах, в об'єднаннях і в галузях.

Спеціалізацію можна визначити як концентрацію виробництва конструктивно і технологічно однорідній продукції, тобто зосередження на підприємстві (у цеху, на ділянці) однакової за способом виготовлення продукції, призначеної для кінцевого споживання, або окремих вузлів, агрегатів, деталей і інших елементів технологічно складного виробу, або як відособлення окремих стадій технологічного процесу. При цьому підприємство може спеціалізуватися на випуску продукції декількох видів (багатопредметна спеціалізація) або одного вигляду (однопредметная спеціалізація).

ЧП "Фенаф" властиво багатопредметна спеціалізація, оскільки підприємство виконує різні види будівельно-монтажних робіт.

По відношенню до різних ділянок на підприємстві ЧП "Фенаф" орієнтується на технологічну спеціалізацію.

Рівень спеціалізації в конкретній галузі визначається її питомою вагою в загальному випуску продукції даного вигляду (наприклад, питомою вагою меблів, випущених на меблевих підприємствах, в загальному випуску меблів).

Рівень спеціалізації конкретного підприємства можна оцінити на основі таких показників, як питома вага масової і великосерійної продукції в загальному об'ємі виробництва підприємства (цеху), питома вага спеціалізованого устаткування в загальному парку устаткування підприємства (цехи і ін)

Таким чином, рівень спеціалізації будівельно-монтажних робіт в загальному об'ємі випуску продукції ЧП "Фенаф" складає 72,1%.

Для нашого підприємства властиво внутрігалузева кооперація, оскільки певні будівельно-монтажні роботи можуть проводитися спільно з іншими підрядчиками.

Для ЧП "Фенаф" для здійснення основного виду діяльності - ремонтний-будівельні роботи - найбільш важливим чинником зовнішнього середовища є природний чинник - погодний-кліматичні умови, оскільки в зимових умовах істотно скорочуються можливості здійснення зовнішніх ремонтних робіт (теплоізоляція будівель і споруд) і відповідно вони збільшуються при настанні весінньо-літнього періоду. Рухливість виробництва при погодному чиннику означає, що при настанні несприятливих погодних умов всі зовнішні роботи припиняються і поновлюються тільки при поліпшенні погоди, невизначеність виробництва полягає в неможливості достатньо точно скласти графік виконання зовнішніх робіт. Невизначеність в нашому випадку характеризується помірним рівнем складності. Загроза з боку зовнішнього середовища наступає при зливах, шквалистих вітрах, снігопадах, що робить виконання зовнішніх робіт неможливим, і також наступає вірогідність серйозних руйнувань незавершених робіт.

Окрім природно-кліматичних умов на наше підприємство роблять істотний вплив конкуренти в даному виді діяльності, оскільки теплоізоляцією займається ще ВАТ “Белтеплоїзоляция”, а інші види будівельно-монтажних і обробних робіт здійснює різні ремонтний-будівельні підприємства регіону (державні і приватні).

Специфіка діяльності маркетингових служб підприємства

На ЧП "Фенаф" повноваження побудовані за лінійним типом (усередині апарату). Принцип відповідності: повноваження і влада відповідають рівню відповідальності за виконання завдань.

Система оперативного управління виробництвом ЧП "Фенаф" будується на наступних принципах:

вибору технологічних процесів, розстановка кадрів і техніка по процесу з метою підвищення ефективності виробництва;

вибір методів здійснення робіт;

управління закупівлею матеріалів;

управління запасами на складах;

контроль якості.

Диспетчерська служба на підприємстві представлена диспетчером, який підкоряється начальникові ОГМ, і його основні функції пов'язані з виконанням підприємством інших робіт (автопослуг): веде заповнення і видачу путніх листів і інших документів, що відображають виконану водієм роботу; веде диспетчерську документацію; здійснює заправку автомобілів і ін.

Контроль на підприємстві грунтується на процесі, за допомогою якого керівництво отримує інформацію про дійсний стан справи по виконанню планів робіт і про хід рішення завдань. Кожен функціональний керівник здійснює контроль поточної діяльності на своїй ділянці, і загальний контроль здійснюється директором підприємства. Таким чином, помилки виявляються до того, як вони нашкодять досягненню цілей всього підприємства.

Контроль починається до рішення управлінських завдань, тобто до початку робіт і є попереднім. На цій стадії здійснюється аналіз результативності розроблених правил і процедур, а також виявлення оптимального варіанту майбутнього виробничого процесу. Тут аналізуються людські, матеріальні і фінансові ресурси. Далі здійснюється поточний контроль від початку господарської операції до моменту досягнення необхідного результату. Його метою є вчасно виявити відхилення від намічених планів і інструкцій, щоб не допустити серйозних помилок або збоїв в діяльності організації. І останній завершальний контроль – контроль результатів вирішених вже завдань. Він виконує дві основні функції: а) дає керівництву інформацію, необхідну для планування видів діяльності, подібних або відмінних від зробленої роботи, би) сприяє мотивації (заохочення за виконану роботу).

Бухгалтерський облік і звітність на підприємстві здійснюється службою бухгалтерського обліку і звітності, яка підпорядкована головному бухгалтерові підприємства.

Для поліпшення якості ухвалення управлінських рішень і для підвищення ефективності виробництва підприємство використовує персональні електронно-обчислювальні машини і сучасні інформаційні технології, які виражаються в сучасних програмних продуктах (наприклад, “1С-підприємство”, “Консультант+”).

Організація здійснення аналізу маркетингових досліджень. Система обробки інформації

Складовою частиною управління маркетингом є його організація. Вона включає:

- визначення структури управління маркетингом;

- підбір і розстановку кадрів відповідно до вибраної структури управління;

- встановлення має рацію і обов'язків співробітників служби управління маркетингом;

- створення необхідних умов для нормальної роботи співробітників, зайнятих рішенням маркетингових завдань;

встановлення необхідної взаємодії між відділами служби управління маркетингом і іншими відділами управління підприємством.

Служба управління маркетингом – сукупність всіх працівників, маркетингових проблем, що займаються рішенням, зосереджених у відповідних підрозділах, що знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні віце-президента по маркетингу або маркетинг-директор.

Залежно від видів продукції, об'ємів виробництва, ємкості ринку можливі різні варіанти служб маркетингу: організація по функціях, по видах товарів, по ринках, по територіях. Нашому підприємству властивий варіант організації маркетингу по функціях.

У ЧП "Фенаф" відсутня окрема структура управління маркетингом. Управлінням маркетингом здійснюється директором підприємства. З цією метою він вивчає ринок збуту робіт і послуг, здійснює пошук нових постачальників матеріалів і нових замовників, крім того, займається зміцненням зв'язків з організаціями, з якими вже налагоджені економічні відносини, і проводить широку рекламу виконуваних організацією видів робіт і послуг.

Система прогнозування попиту споживачів

Для вдосконалення системи попиту і стимулювання збуту продукції ЧП "Фенаф" я пропоную врахувати людський чинник, тобто привернути висококваліфікованих фахівців для роботи на підприємстві з метою підвищення якості робіт, налагодити комунікаційні зв'язки з новими замовниками, а також розширити види реклами: розмістити рекламу в Internet, створити телевізійний рекламний ролик, і застосувати пряму поштову рекламу шляхом розсилки рекламних повідомлень можливим діловим партнерам.

Товарна політика підприємства, управління асортиментом, життєвий цикл товару.

Товарний асортимент – група товарів, тісно зв'язаних між собою через схожість їх функціонування, або внаслідок того, що їх продають одним і тим же групам клієнтів, або через одні і ті ж типи торгових закладів, або в рамках одного і того ж діапазону цін.

Товарний асортимент продукції підприємства ЧП "Фенаф" складається з переліку послуг, які воно надає:

земляні роботи;

роботи по пристрою зовнішніх інженерних мереж;

роботи по пристрою внутрішніх інженерних систем;

роботи по зведенню несучих і захищаючих конструкцій будівель і споруд;

роботи по захисту конструкцій і інженерних систем;

роботи по обробці конструкцій.

Існує чотири основні етапи життєвого циклу товару: вихід на ринок, зростання, зрілість, спад. Іноді розглядається етап насичення.

На етапі виходу на ринок підприємство організовує виробництво товару і виходить з ним на ринок. Вона поставляє лише обмежене число товарів, оскільки ринок не готовий до сприйняття різних модифікацій товару. На етапі зростання товар відповідає вимогам покупців, здійснюються повторні покупки, об'єми продажів значно ростуть. До цього часу на ринку збільшується число конкурентів, що приводить до зусиль конкурентної боротьби за позиції на ринку. На етапі зрілості об'єм продажів якийсь час ще трохи збільшується, потім стабілізується приблизно на одному і тому ж рівні, і, нарешті, декілька зменшується. Виділяють три стадії етапу зрілості: зрілість, що росте, стабільна зрілість, зрілість, що знижується. Далі слідує етап спаду – істотно скорочуються об'єми продажів, і зменшується прибуток від реалізації даного товару.

Товар ЧП "Фенаф" в даний час знаходиться на стадії стабільної зрілості, оскільки об'єм продажів збільшується трохи, наприклад за липень 2008 року склав – 6,0 млн. грн., за серпень 2008 року – 9,5 млн. руб., а за вересень 8,3 млн. грн. Етап виходу на ринок припав на серпень 2001 року у момент створення Комунального унітарного виробничого підприємства “Белоцерковьстрой” на базі майна Комунального унітарного підприємства житлово-комунального господарства.

Якість продукції визначається як сукупність властивостей продукції, обуславливающих її придатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення. За міжнародним стандартом ИСО 8402-86, якість продукції (послуги) – сукупність властивостей і характеристик продукції (послуги), які додають їй здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби.

Рівень якості забезпечується управлінням якості. Управління якістю – сукупність методів, що включає контроль якості, збір і розподіл інформації про якість, розробку заходів, ухвалення оперативних рішень і їх реалізацію на всіх етапах виробництва, зберігання, транспортування, монтажу і експлуатації продукції. Рівень якості продукції (виконання робіт) на підприємстві ЧП "Фенаф" постійно підвищується.

Конкурентоспроможність продукції – це комплексна характеристика товару, що визначає його перевагу споживачем на ринку порівняно з аналогічними товарами конкурентів. Товар Суспільства конкурує з аналогічними видами товарів на високому рівні. Споживачами продукції є підприємства регіону, основними з яких є ВАТ “Нафтан”, НРУПТН “Дружба”, ВАТ трест № 16 р. Біла Церква, КУП ЖКХ.

Маркетингова цінова політика підприємства

Вибір політики цін заснований на оцінці пріоритетів діяльності підприємства ЧП "Фенаф". Кожна цінова політика володіє сукупністю як позитивних, так і негативних характеристик. Процес ціноутворення на підприємстві складається з наступних етапів:

- постановка мети (завдання) ціноутворення;

- визначення рівня попиту на продукцію даного вигляду;

- оцінка витрат виробництва і ступеня регулювання цін на продукцію;

- аналіз цін і товарів конкурентів;

- вибір методу ціноутворення;

- розрахунок початкової ціни виробу;

- облік впливу на ціну виробу додаткових чинників;

- встановлення остаточної ціни.

Існує безліч методів встановлення цін на продукцію: метод за витратами, метод з орієнтацією на попит, з орієнтацією на рівень конкуренції, методи для нових товарів, методи встановлення цін в рамках одного асортименту товару, контрактні ціни.

Проте наше підприємство не використовує жоден з вказаних методів. Ціни на послуги, що надаються підприємством, складаються на підставі базових цін рівня 2001 року із застосуванням індексів цін на будівельно-монтажні роботи. Індекс цін у вересні 2008 року по відношенню до вересня 2007 року склав 1,002. Таким чином, ціни на види робіт фактично залишаються фіксованими. У 2001 році використовувався метод встановлення цін за витратами.

Маркетингова комунікаційна політика підприємства.

Організація рекламної кампанії. Організація паблик рилейшнз.

Реклама – цілеспрямована дія на споживача за допомогою засобів інформації для просування товарів на ринку збуту. Метою реклами є реалізувати товар за встановленою ціною. Для підприємства ЧП "Фенаф" реклама переслідує пошук нових покупців для будівельно-монтажних робіт. Реклами бувають:

товарна – покликана стимулювати продаж окремих товарів;

інституційна – направлена в основному на створення іміджу фірми;

порівняльна – покликана дати зіставлення основних параметрів два або більш за товари;

конкурентна – забезпечує показ переваг товарів фірми в порівнянні з аналогічними товарами конкуруючих фірм;

інша.

Реклама послуг ЧП "Фенаф", що надаються, є товарною, оскільки метою її є пропозиція потенційним покупцям надання визначених тих або інших послуг. Витрати на її проведення складаються з інформування покупців продукції про виконувані підприємством послуги в засобах масою інформації. Для видів діяльності нашого підприємства реклама неефективна, оскільки в регіоні на ринку є чимала кількість підприємств, що займаються будівельно-монтажними роботами з налагодженими економічними зв'язками з потенційними споживачами. І фактично просування товару до споживача на ЧП "Фенаф" засноване на особистих комунікаційних зв'язках.

Основні прийоми стимулювання збуту: реклама, паблісіті, персональні продажі, стимулювання продажів.

Засобами стимулювання збуту є прямі відправлення товаропотребителю, торгові виставки і демонстрації, статті у пресі, вітрини в магазинах, прес-конференції і ін. Стимулювання збуту може стосуватися покупців, продавців, посередників.

Стимулювання покупців означає пропозиція комерційної вигоди тим, хто набуває товар, безкоштовне розповсюдження зразків, заміна купленого товару при виявленні несправності і ін. Стимулювання продавців означає різні види заохочення продавців. Стимулювання посередників направлене на спонуку посередників продавати товар з максимальною енергією - надання ним права знижок з продажної ціни, передача в безкоштовне користування і т.д.

У ЧП "Фенаф" властиві такі прийоми стимулювання збуту як реклама і стимулювання покупців.

Оскільки в ЧП "Фенаф" відсутній відділ маркетингу, за рекламну діяльність, як і за все поточне керівництво діяльністю підприємства, несе відповідальність директор.

Система стимулювання збуту. Канали розподілу і ефективність їх діяльності

Збут – це різноманітна діяльність, за допомогою якої продавець спілкується з покупцем. Збутом може займатися виробник, у випадках прямих контактів з кінцевим споживачем, або посередник.

Збут продукції підприємства ЧП "Фенаф" здійснюється у момент самого виробництва. Служба збуту як така на підприємстві не передбачена. Продукція до споживачів поступає в момент закінченням робіт, тобто використовується прямий канал розподілу. На нашому підприємстві є відділ матеріально-технічного забезпечення, який виконує функцію управління складуванням запасів матеріалів, необхідних для виконання робіт.д.ля зберігання запасів матеріалів на підприємстві є склад. Як товаросупровідна документація виступають акти виконаних робіт. Витрати руху товару нульові. Всі витрати складаються з витрат на виробництво продукції.

ЧП "Фенаф" реалізує цільовий маркетинг, оскільки його товар (будівельно-монтажні роботи) призначений для певного круга споживачів, тобто споживачів, що потребують даних послуг. Таким чином, підхід до сегментації ринку на нашому підприємстві заснований за принципом специфікації продукції. Специфікація наший продукції є основною змінною для сегментації ринку здійснюваних робіт (інакше кажучи, вироблюваних товарів).

Основним споживачем послуг нашого підприємства є НРУПТН “Дружба”. Частка йому наданих робіт в загальному об'ємі всіх виконаних робіт підприємства за 2008 рік складає 70,9%. Другим за величиною споживачем був КУП ЖКХ – 18,5%.

Ємкість ринку визначається як об'єм товару (у вартісному виразі або фізичних одиницях), який може бути реалізований на даному ринку зазвичай за рік. Ємкість ринку будівельно-монтажних робіт по нашому підприємству за останній 2008 рік склалася з об'єму виконаних робіт і склала в сумарному виразі 1103,9 млн. грн.

В даний час єдиним конкурентом для підприємства по основному виду будівельно-монтажних робіт (ізоляційні роботи) в Білоцерківській області є тільки підприємство ВАТ “Белтеплоїзоляция”, яке займає достатньо стійкі позиції в регіоні. Частка нашого підприємства на товарному ринку ізоляційних робіт регіону складає 7,0%.

Прогнозування товарного ринку в ЧП "Фенаф" побудоване на підставі виробничої програми, яка включає збільшення об'ємів будівельно-монтажних робіт по їх видах: сантехнічних, електромонтажних, пуско-налагоджувальних, отделочных. Цей прогноз короткостроковий - на 1 рік.

Планування маркетингової діяльності. Організація особистих продажів і пропаганди

Для здійснення будівельно-монтажних робіт ЧП "Фенаф" застосовує сучасні будівельний-обробні матеріали, які при їх експлуатації дозволяють зменшити тепловіддачу будівель і споруд, збільшити пластичність залізобетонних конструкцій, підвищити корозійну стійкість металоконструкцій за рахунок застосування лакофарбних матеріалів, стійких до агресивних середовищ. Застосування сучасних будівельно-монтажних інструментів дозволяє проводити роботи на рівні європейської якості.

Ізоляційні роботи виконуються екологічно чистими матеріалами мінерального походження, які збільшують термін служби теплоізоляції в 2 рази в порівнянні з матеріалами, що раніше застосовувалися, а також що мають вищі теплопроводящие характеристики.

При зведенні монолітних залізобетонних і бетонних конструкцій використовуються пластифікатори і гидрофубизаторы, які дозволяють понизити витрати матеріалів при виконанні робіт, збільшити термін служби конструкцій, що зводяться, і підвищити їх влагоустойчивость.

Застосування кремнійорганічних покриттів зовнішніх і внутрішніх інженерних систем дозволяє гарантувати повну відсутність зовнішньої корозії трубопроводів до 10 років і скоротити щорічні витрати на поточний ремонт трубопроводів. При пристрої каналізаційних систем використовуються пластмасові труби.

Технічна база виробництва нашому підприємству (яке реорганізоване з МКУПП “Белоцерковьстрой”) передана КУПП “Белоцерковьстрой” в серпні 2001 року. Устаткування і машини замінені на 30%. У найближчих 5 років підприємством планується відновити машини і устаткування на 60%.

Підприємством планується розширення видів будівельно-монтажних робіт шляхом отримання ліцензій на новий вигляд діяльності.

Підприємство здійснює інвестиційну діяльність у вигляді капітальних вкладень в нове устаткування (прямі інвестиції) і проводить технічне переозброєння підприємства, що діє, у вигляді застосування сучасних технологій і заміни старого устаткування і машин на нових, а також розширення підприємства, що діє, у вигляді введення нового вигляду будівельно-монтажних робіт.

Діяльність підприємства має вид інвестиційної стратегії, яка є розробкою і обгрунтуванням системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності і вибором найбільш ефективних шляхів їх досягнення. Інвестиційна стратегія підприємства розроблена на найближчих 5 років. При оцінці ефективності інвестиційних вкладень підприємство виходить з термінів окупності проектів, оскільки заміна устаткування і розширення видів діяльності істотно збільшать прибутковість підприємства при наданні будівельно-монтажних робіт.

Виводи

В період проходження виробничої практики на підприємстві ЧП "Фенаф" вивчені основні методи організації виробництва і реалізації продукції шляхом вивчення звітних даних і нормативних матеріалів. Основною продукцією підприємства є будівельно-монтажні роботи.

Управління підприємством будується за принципом підпорядкування нижчестоячих ланок вищестоящим. Управління маркетингом здійснюється шляхом вивчення ринків збуту, попиту і пропозиції продукції, вивченням каналів руху товару, підприємство здійснює цільовий маркетинг. Основним споживачем послуг в 2008 році був НРУПТН “Дружба”, головним конкурентом по основній діяльності (ізоляційні роботи) - ВАТ “Белтеплоїзоляция”.

Інноваційна діяльність підприємства направлена на застосування в процесі виробництва нового устаткування, сировини і матеріалів. Інвестиційна діяльність безпосередньо пов'язана з інноваційною, оскільки підприємство здійснює капітельні вкладення в нове устаткування. Крім того, застосовує сучасні технології і здійснює заміну устаткування.

Об'єм випуску продукції постійно збільшується, проте тільки в 2008 році структура балансу є задовільною.

Подальша перспектива роботи підприємства заснована на розширенні видів будівельно-монтажних робіт.

Список використаної літератури

1. Акулич И.Л. Маркетинг. Підручник. И.П. Акулич – 2-е видавництво, перер. і доп. – Мн.: 2002.

2. Беляєв, Віктор Іванович Маркетинг: основи теорії і практики: підручник для студентів вузів, що навчаються по екон. спеціальностям і напрямам / В.И. Беляєв. - М.: Кнорус, 2005. - 669 з.: мал., табл.

3. Герчикова И.Н. Менеджмент: Підручник для Вузів.3-е видавництво – М.: 1996.

4. Голубков, Євгеній Петрович Основи маркетингу: підручник / Е.П. Голубков. - 2-е видавництво, перераб. і доп. . - М.: Фінпресс, 2003. - 687 з.: мал., табл.

5. Евдокимов, Ф.И., Гавва В.М. Азбука маркетингу. Навчальний посібник.Д.: 1998.

6. Ивуть Р.Б., Пилипук Н.Н. Бізнес-план підприємства. Навчальний посібник. Мн.: 2000;

7. Ковалев В.В. Фінансовий аналіз. – М.: 1996.

8. Котлер, Філіп Основи маркетингу: Короткий курс: Пер. з англ. / Ф. Котлер.

9. Кузьміна, Євгенія Євгеніївна Теорія і практика маркетингу: підручник для студентів вузів / Євгенія Євгеніївна Кузьміна і Наталія Михайлівна Шаляпіна. - М.: Кнорус, 2005. - 212 з.: мал., табл.

10. Крилова, Галина Дмитрівна Маркетинг: Теорія і практика: підручник для студентів вузів, що навчаються по екон. спеціальностям / Г.Д. Крилова і М.И. Соколова. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 655 з.: мал., табл.

11. Меськон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основы менеджменту: Пер. з англ. – М.: 1992.

12. Савицкая Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 2-е видавництво, перер. і доп. – Мн.: 1998.

13. Тітова, Наталія Євгеніївна Маркетинг: навчань. допомога для студентів вузів / Н.Е. Тітова і Ю.П. Кожаєв. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 349 з.: мал., табл.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
110207
рейтинг
icon
2709
работ сдано
icon
1239
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
103883
рейтинг
icon
5284
работ сдано
icon
2381
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
74482
рейтинг
icon
1859
работ сдано
icon
1174
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
48 903 оценки star star star star star
среднее 4.9 из 5
МГУ
Делает идеально , не слишком заумно, максимально подробно, все включено!)
star star star star star
Волгоградский государственный университет
Классно все сделал. Очень быстро. Красавчик. Буду еще обращаться к нему за работами.
star star star star star
Московский Университет имени С.Ю. Витте
Спасибо огромное исполнителю, работа выполнена очень быстро, без замечаний , оценка 90 бал...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Решение задачи

Решение задач, международные расчеты

Срок сдачи к 9 дек.

только что

Решить 10 заданий только под буквой (а)

Решение задач, Элементарная Математика

Срок сдачи к 9 дек.

только что

Необходимо построить эпюру по заданию

Решение задач, Основы расчета строительных конструкций

Срок сдачи к 9 дек.

2 минуты назад

Решение двух самостоятельных работ и ДКР

Решение задач, семейное право

Срок сдачи к 23 дек.

2 минуты назад

Лабораторная, Физика

Лабораторная, Физика

Срок сдачи к 11 дек.

3 минуты назад

11 задач по высшей математике

Контрольная, Высшая математика

Срок сдачи к 11 янв.

3 минуты назад

Задача

Решение задач, техническая механика

Срок сдачи к 16 дек.

4 минуты назад

Написать эссе

Эссе, Современные методы и средства семейного воспитания

Срок сдачи к 10 дек.

5 минут назад

Камерное проектирование

Лабораторная, Геодезия

Срок сдачи к 14 дек.

5 минут назад

задача

Решение задач, техническая механика

Срок сдачи к 16 дек.

6 минут назад

Контрольная по предмету «Математика»

Контрольная, Математика

Срок сдачи к 9 дек.

6 минут назад

Я даю вам пароль от СДО, вы решаете 12 тестов.

Другое, Философия

Срок сдачи к 25 дек.

8 минут назад

Помощь в решении теста по навигации

Онлайн-помощь, Основы Навигации

Срок сдачи к 13 дек.

9 минут назад

Решить 4 задачи

Контрольная, Металлургия лёгких цветных металлов

Срок сдачи к 20 дек.

9 минут назад

Задание указано на картинках

Контрольная, Материаловедение

Срок сдачи к 16 дек.

10 минут назад

Речь

Шпаргалка, уголовный процесс

Срок сдачи к 12 дек.

10 минут назад

29 вариант

Решение задач, техническая механика

Срок сдачи к 16 дек.

11 минут назад

Россия и мир в xx – начале xxi вв.

Онлайн-помощь, История

Срок сдачи к 9 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно