Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

pencil
Узнай стоимость на индивидуальную работу!
icon Цены в 2-3 раза ниже
icon Мы работаем
7 дней в неделю
icon Только проверенные эксперты

Багатопараметровий вихорострумовий перетворювач для безконтактного контролю провідних трубчатих виробів

Тип Реферат
Предмет Информатика и программирование
Просмотров
764
Скачиваний
177
Размер файла
67 б
Поделиться

Багатопараметровий вихорострумовий перетворювач для безконтактного контролю провідних трубчатих виробів

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Хоменко Віталій Григорович

УДК 620.179.14

БАГАТОПАРАМЕТРОВИЙ ВИХОРОСТРУМОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ ПРОВІДНИХ ТРУБЧАТИХ ВИРОБІВ

Спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків - 2000


Дисертація є рукопис

Робота виконана в Харківському державному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Себко Вадим Пантелійович,

Харківський державний політехнічний університет,

завідувач кафедри приладів та методів неруйнівного контролю.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Александров Євгеній Євгенійович,

Харківський державний політехнічний університет,

завідувач кафедри колісних і гусеничних машин.

кандидат технічних наук, доцент

Москаленко Ігор Іванович,

Харківський державний центр стандартизації, метрології і сертифікації, директор.

Провідна установа: Харківський державний технічний університет

радіоелектроніки, кафедра проектування обчислювальної техніки

Міністерства освіти і науки України (м. Харків).

Захист відбудеться " 26 " жовтня 2000 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.09 у Харківському державному політехнічному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного політехнічного університету.

Автореферат розісланий "21" вересня 2000 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Горкунов Б.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Питання безконтактного одночасного контролю багатьох параметрів труб за результатами вимірів різних електричних величин, що містяться в сигналах електромагнітних перетворювачів були слабко вивчені в існуючій літературі. Це було обумовлено, насамперед, досить складними функціональними зв'язками компонентів вихідних сигналів електромагнітних перетворювачів з параметрами трубчастих виробів. До цього не були розроблені досить ефективні методи і пристрої для контролю магнітних, електричних і геометричних параметрів циліндричних труб різноманітного асортименту. Проте, потреба промисловості настійно вимагали широкого розвитку методів і засобів для безконтактного контролю трубчастих виробів. Зокрема важливе значення використання таких методів і пристроїв у нафтогазовидобувній промисловості, у комунальних міських господарствах, на електричних станціях і теплоцентралях, на транспорті і на інших підприємствах.

Таким чином, задачі, пов'язані з безконтактним контролем параметрів трубчастих виробів, є дуже актуальними і своєчасними.

Дисертаційна робота присвячена важливій темі – створенню багатопараметрових електромагнітних методів і реалізуючих їх пристроїв для безконтактного одночасного контролю магнітних, електричних і геометричних параметрів циліндричних трубчастих виробів у подовжніх однорідних магнітних полях.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася відповідно до проекту, що пройшли за конкурсом Міністерства освіти і науки України (шифр 48/16), Наказ Міністерства освіти і науки України № 37 від 13.02.1997 р.; шифр цієї теми в Харківському державному політехнічному університеті М 5203 (Наказ ХДПУ № 377 – II від 17.04.1997 р.). На цей час робота проводиться згідно з держбюджетними темами М 5204 і М 5205, включеними в тематичні плани Міністерства освіти і науки України.

Мета і задачі дослідження – це створення і дослідження вихорострумових (електромагнітних) безконтактних методів і реалізуючих їх пристроїв для одночасного неруйнівного контролю магнітних, електричних і геометричних параметрів трубчастих металевих виробів у подовжніх однорідних магнітних полях.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:

- знайти спеціальні, нормовані параметри на основі комбінацій функцій Кельвіна;

- одержати аналітичні вирзи (точні і наближені) для амплітуди і фази нормованого магнітного потоку вихорострумового прохідного перетворювача з трубчастим металевим виробом;

- визначити універсальні функції перетворення, що зв'язують нормовані сигнали вихорострумового перетворювача з узагальненим параметром виробу;

- на основі універсальних функцій перетворення і розроблених алгоритмів вимірювальних і розрахункових операцій створити вихорострумові методи контролю відносної магнітної проникності mr і питомої електричної провідності s циліндричних феромагнітних трубчастих виробів на фіксованій частоті зміни поля;

- розробити принципові електричні схеми установок для двохпараметрового контролю трубчастих виробів, заснованих на використанні трансформаторного і параметричного вихорострумових перетворювачів;

- розробити алгоритм і модифікацію вихорострумового методу одночасного контролю mr і s феромагнітних і слабомагнітних труб на основі підтримування сталості фазового кута нормованого магнітного потоку в трубі;

- визначити універсальні функції перетворення, що зв'язують питому нормовану ерс трансформаторного вихорострумового перетворювача з узагальненими параметрами трубчастого виробу;

- розробити модифікацію електромагнітного методу спільного безконтактного контролю зовнішнього діаметра й електропровідності немагнітних циліндричних трубчастих виробів на основі введених універсальних функцій перетворення;

- розробити вихорострумовий метод спільного визначення товщини стінки і середньої по цій товщині електропровідності немагнітного трубчастого виробу;

- на розроблених установках одержати результати безконтактного визначення магнітних, електричних і геометричних параметрів феро-, слабоферомагнітних і немагнітних трубчастих виробів;

- запропонувати методику розрахунків очікуваних значень компонентів сигналів трансформаторного електромагнітного перетворювача і визначити межі вимірюваних електричних величин;

- одержати співвідношення для розрахунку похибок спільних вимірів відносної магнітної проникності і питомої електричної провідності трубчастих виробів;

- знайти залежності чутливостей перетворювача та відносних похибок двохпараметрового контролю mr і s від узагальненого параметра, який включає в себе параметри виробу і частоту поля;

- визначити раціональні за похибками і чутливостями режими роботи електромагнітного перетворювача з трубчастими виробами різноманітного асортименту;

- привести приклади практичного використання розроблених методів і пристроїв для безконтактного контролю труб.

Об’єкт дослідження – це процес дифузії змінного магнітного поля в трубчатий металевий виріб, який породжує проблемну ситуацію одночасного визначення магнітних електричних і геометричних параметрів труб.

Предмет дослідження є створення електромагнітних методів неруйнівного контролю магнітної проникності та питомої електропровідності феромагнітних труб, а також зовнішнього діаметру і електропровідності немагнітних трубчастих виробів.

Методи дослідження засновані на теорії електромагнітного поля, електродинаміки суцільних середовищ та апарату спеціальних функцій використовувались для розробки теоретичних основ роботи електродинамічного перетворювача з металевим трубчатим виробом; теорія електричних і магнітних ланцюгів, інтегрального та диференціального обчислення і функцій комплексних чисел застосовувалась у розрахунках очікуваних значень сигналів перетворювача, а також при визначенні виразів для розрахунку параметрів виробу; теорія похибок вимірювання і інтегрального та диференціального обчислення використовувалась для оцінки метрологічних характеристик електромагнітних перетворювачів у разі багатопараметрового контролю.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- на основі введених спеціальних нормованих параметрів встановлені універсальні функції перетворення, що зв'язують ці параметри з узагальненими характеристиками трубчастого виробу;

- шляхом використання універсальних функцій перетворення розроблені вихорострумові методи спільного контролю mr і s феромагнітних трубчастих виробів на основі підтримування фіксованої частоти магнітного поля;

- розроблені електричні схеми установок для двохпараметрового контролю труб, заснованих на використанні трансформаторного і параметричного вихорострумових перетворювачів;

- розроблений алгоритм вимірювальних і розрахункових операцій, а також на його основі запропонована модифікація вихорострумового методу одночасного контролю mr і s феромагнітних і слабоферомагнітних труб, яка заснована на утримані постійним фазового кута нормованого магнітного потоку в трубчастому виробі;

- визначені універсальні функції перетворення, що зв'язують питому нормовану внесену ерс і її фазу трансформаторного перетворювача з узагальненим параметром трубчастого виробу для різних товщин стінок труб;

- розглянута модифікація електромагнітного методу спільного безконтактного контролю зовнішнього діаметра й електропровідності немагнітних циліндричних труб на основі введених універсальних функцій перетворення;

- розроблений вихорострумовий метод спільного безконтактного визначення товщини стінки і середньої по її товщині електропровідності немагнітного трубчастого виробу;

- на розроблених установках отримані результати вимірів магнітних, електричних і геометричних параметрів феро-, слабоферомагнітних і немагнітних трубчастих виробів;

- запропонована методика розрахунків очікуваних значень компонентів сигналів трансформаторного вихорострумового перетворювача і визначені межі змін вимірюваних величин;

- отримані співвідношення для розрахунків похибок спільного виміру mr і s трубчастих виробів;

- на основі аналізу похибок і чутливості перетворювача до параметрів трубчастого виробу визначені раціональні режими роботи перетворювача з трубчастими виробами різноманітного асортименту;

- приведені приклади практичної реалізації розроблених методів і пристроїв для безконтактного контролю параметрів труб.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: знайдені співвідношення, які описують універсальні функції перетворення, алгоритми розрахункових і вимірювальних операцій, методики розрахунків перетворювача й оцінок чутливості і похибок двухпараметрового контролю дозволяють проектувати установки на основі електромагнітного перетворювача для спільного контролю магнітних, електричних і геометричних параметрів циліндричних трубчастих виробів, визначити метрологічні характеристики цих установок (частотний діапазон, діапазон зміни контрольованих величин), підібрати вимірювальні прилади необхідних класів точності, установити раціональні за похибками та чутливостям режими роботи. Розроблені безконтактні методи і пристрої контролю магнітних, електричних і геометричних параметрів трубчастих виробів дозволили контролювати такі фізичні величини, як механічні напруги (у тому числі границі текучості і міцності), температури виробів і рідини, що протікає у трубі, знос трубчастих виробів (товщини стінки) у процесі експлуатації. Ці методи впроваджені на ПО "Запорізька АЕС".

Особистий внесок здобувача полягає в наступному:

- отримані універсальні функції перетворення трансформаторного перетворювача для контролю параметрів трубчастих виробів;

- на основі отриманих функцій розроблені методики безконтактного контролю магнітних, електричних і геометричних параметрів як для феромагнітних так і неферомагнітних трубчастих виробів різного сортаменту;

- розроблена принципова електрична схема включення трансформаторного перетворювача для двохпараметрового контролю, отримані співвідношення для оцінки похибок і чутливостей перетворювача;

- отримані основні співвідношення для розрахунку очікуваних вихідних електричних сигналів трансформаторного електромагнітного перетворювача з контрольованим трубчастим виробом, які дозволяють вибрати вимірювальну апаратуру для реалізації двохпараметрового контролю параметрів труби в широкому діапазоні їхньої зміни.

Апробація дисертації.

Основні результати роботи доповідалися на:

- II Міжнародній науково-технічній конференції - школі-семінарі молодих вчених аспірантів і докторантів "Спорудження, конструкції, технології і будівельні матеріали ХХI століття", Белгород, 1999 р.;

- 12й Міжнародній школі-семінарі "Перспективні системи керування на залізничному, промисловому і міському транспорті", Харків, 1999 р.;

- II Міжнародної науково-технічної конференції "Метрологія та вимірювальна техніка", Харків, 1999 р.

Публікації: основні результати дисертації опубліковані в 7 наукових працях, у тому числі 4 статті в наукових журналах і 3 роботи в працях міжнародних науково-технічних конференціях.

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, заключення, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації складає 188 сторінок: 38 ілюстрацій на 29 стор., 6 таблиць на 6 стор., додаток на 22 стор., список літератури містить 102 найменування на 9 стор.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступній частині зазначена актуальність теми дослідження, відмічено зв’язок роботи з науковими темами, вказана мета дисертаційної роботи та сформульовані основні задачі дисертації, показана наукова новизна та її практичне значення, розглянуто особистий внесок автора у друкованих працях із співавторами, наведена апробація роботи та структура дисертації.

У першому розділі проаналізовано відомі методи та пристрої для визначення електромагнітних і геометричних параметрів виробів у змінних магнітних полях. Наведено конструкції різних видів датчиків для неруйнівного контролю виробів різних конфігурацій. Розглянуто двох і трьох параметрові методи і засоби електромагнітного контролю магнітної проникності, питомої електричної провідності і радіусу суцільних циліндричних виробів і зразків у повздовжніх та поперечних зондуючих магнітних полях. Відмічена важливість багатопараметрового контролю виробів, який дає можливість одержати повну інформацію про об’єкт контролю. Встановлено, що методи і перетворювачі для визначення магнітних, електричних та геометричних параметрів трубчастих феромагнітних, слабомагнітних і немагнітних виробів недостатньо описані в існуючій літературі. Останній фактор надав поштовх подальшої розробки таких методів і засобів, які і розглянуті у цій дисертації.

У другому розділі розглянуто електромагнітний метод і реалізуючі його установки з трансформаторним ТЕМП і параметричним ПЕМП перетворювачами для безконтактного контролю відносної магнітної проникності mr і питомої електричної провідності s циліндричних трубчастих виробів і зразків.

На рис. 1 показаний зовнішній вигляд прохідного електромагнітного перетворювача з циліндричним трубчастим виробом. Як видно, всередині перетворювача існують 3 змінних магнітних потоки Ф1, Ф2 і Ф3, тобто у повітряному зазорі, у стінці труби і у повітряному середовищі всередині труби, відповідно. На основі рівнянь Максвела і закону Ома було наведено рівняння дифузії синусоїдального за часом магнітного поля у провідну трубу. Рішення цього рівняння з граничними умовами дало можливість одержати співвідношення для визначення розподілу напруженості магнітного поля у стінці і всередині труби. Проінтегрував це співвідношення за поперечним перерізом труби, знайдемо вирази для магнітних потоків Ф2 и Ф3. узявши геометричну суму цих двох потоків знайдемо вираз для розрахунку сумарного магнітного потоку Ф23 у стінці та всередині трубчатого виробу. Після цього був введений комплексний параметр , який характеризує питомий нормований магнітний потік у трубі на одиницю mr.

, (1)

, (2)

де

A=ber1xker1y-bei1xbei1y-ker1xber1y+kei1xbei1y; (3)

B=bei1xker1y+ber1xkei1y-kei1xber1y-ker1xbei1y; (4)

C=-berxkei1y-beixker1y+keixber1y+kerxbei1y; (5)

D=berxker1y-beixkei1y-kerxber1y+keixbei1y; (6)

A1=bei1xkery+ber1xkeiy-ker1xbeiy-kei1xbery; (7)

B1=bei1xkeiy-ber1xkery+ker1xbery-kei1xbeiy; (8)

C1=berxkery-beixkeiy-kerxbery+keixbeiy; (9)

D1=beixkery+berxkeiy-keixbery-kerxbeiy. (10)

Зазначено, що berх-, beiх-, berу-, beiу-, – функції Кельвіна нульового і першого порядків від аргументів, узагальнених параметрів х і у, причому

, (11)

, (12)

а і b– зовнішній і внутрішній радіуси труби; f – частота змінення магнітного поля.

Зв’язок між параметрами х і у здійснюється виразом

, (13)

де d – товщина стінки труби; тобто d=а–b.

Функції Кельвіна протабульовані у довідковій літературі. Тому можна знайти універсальні залежності фазового кута j та модуля параметра K від х при різних значеннях d/a для феромагнітних труб (з mr³50, практично важливий випадок). Ці залежності представлені на рис. 2 і 3.

Аналогічні залежності фазового кута j і модуля K від х для різних d/a були одержані при використанні немагнітних труб.

На основі універсальних функцій j=f(х) і K=f(х) можна розробити алгоритм сумісного визначення значень mr і s матеріалу трубчастих виробів. Цей алгоритм, який характеризує метод фіксованої частоти, заключається у наступному. При заданому зовнішньому радіусі а, відношення d/a і частоти зміни магнітного поля, вимірюють фазовий кут j, а по ньому, використовуючи залежність j від х (див. рис. 2) знаходять параметр х, і далі на основі функції K=f(х) при тому ж відношенні d/a визначають параметр K, а потім при знайденому параметрі х, і відомому коефіцієнті заповнення h, а також за виміряними значеннями ерс Е23 і Е03 знаходять з урахуванням (1) магнітний параметр виробу mr із співвідношення


. (14)

Електропровідність виробу визначають на основі (11) з виразу

. (15)

Формули (14) і (15) дають можливість визначити mr і s в послідовному циклі, тобто спочатку знайти mr, а далі s. У паралельному циклі величину mr знаходять із виразу (14), а s, використовуючи формулу

. (16)

Паралельний цикл прискорює процес розрахунків mr і s, що важливо при автоматизації контролю. Окрім вказаних універсальних залежностей j і K від х, у роботі були введені інші удосконалені функції перетворення, тобто K=f(j) і Nх=K×х2=f(j), де Nх - параметр, який характеризує собою нормовану ерс Е23Н, обумовлену магнітним потоком всередині ТЕМП (де Е23Н230). Ці дві функції дозволяють визначити значення mr і s за допомогою двох незалежних кривих: K=f(j) і Nх=f(j). Дійсно, після виміру в експерименті фазового кута j на основі функції K=f(j) для заданих d/a і а знаходять параметр K, а по ньому, виходячи із (14), визначають mr, а величину s розраховують із співвідношення

, (17)


де параметр Nх знаходять при відомих d/a і а за допомогою функції Nх=f(j) для визначеного у експерименті значення фазового кута j.

Як бачимо з (14) і (17), mr розраховують на основі використання тільки кривої K=f(j), а s - тільки, виходячи з функції Nх=f(j), причому обидва параметри mr і s залежать від електричних параметрів перетворювача, що вимірюються, і відомих величин. Формули (14) і (17) характеризують паралельний цикл визначення mr та s.

В цьому ж розділі описана схема установки ТЕМП для контроля електромагнітних параметрів mr і s труб з компенсацією частини ерс ТЕМП, обумовленої магнітним потоком в повітряному зазорі між трубою та вимірювальною обмоткою ТЕМП. Схема дозволяє генератором Г встановлювати струм I і частоту f. Струм вимірюють амперметром А до частот 1500 Гц і за допомогою падіння напруги, що показує вольтметр В, на зразковому опорі R0 (при f>1500 Гц). Ерс Е23 з включених на зустріч вимірювальної обмотки робочого РП і вторинної обмотки компенсаційного КП перетворювачів визначається вольтметром В2. Значення ерс Е0 з виходу вторинної обмотки опорного перетворювача регіструється вольтметром В3. Фазовий кут j між Е23 і Е0 вимірюється фазометром Ф. На цій схемі (див. рис. 4) були одержані результати експериментального визначення mr і s матеріалу трубчастих виробів. Результати, отримані розробленим методом з фіксованою фазою j і контрольними методами (балістичним при визначенні mr і мостовим для вимірювання s) гарно співпадають.

У другому розділі приведені схеми установок, які працюють на основі параметричного електромагнітного перетворювача ПЕМП з циліндричним трубчастим виробом. Розглянуто основні співвідношення, які описують роботу цих установок. Показано достоїнства і недоліки ТЕМП і ПЕМП, які використаються для сумісного контролю mr і s.

У третьому розділі розглянуто електромагнітний метод і реалізуючий його пристрій для одночасного контролю mr і s трубчастих виробів на основі застосування фіксованих значень фазового кута j. Використовуючи формули (1)-(10) можна визначити залежності mr і х від нормованого магнітного потоку Фн у трубі, причому

, (18)

де Ф23 – магнітний потік всередині труби, який створює ерс Е23; Ф0 – магнітний потік ТЕМП при відсутності в ньому виробу; Ф0 індукує ерс Е0.

На рис. 5 і 6 показано функції перетворення mr=f(Фн) і х=f(Фн) при фіксації фази j=const=15°. Алгоритм визначення значень mr і s при використанні методу фіксованої фази, j=const такий. Змінюють частоту магнітного поля, зондуючого трубу до тих пір, коли фазовий кут j зрівняється з заданим значенням (наприклад, j=15°). При цьому треба забезпечити умову h®1, котра реалізується шляхом компенсації частини сумарної ерс, пов’язаної з магнітним потоком у повітряному зазорі. Знайшовши в схемі рис. 4 ерс Е23, Е0 при фіксованій частоті, яка відповідає j=const, на основі (18) знаходять Фн, а потім за допомогою графіка рис. 5 при заданому відношенні d/a визначають mr. Другий графік залежності х від Фн (див. рис. 6) дає можливість знайти для того ж d/a величину х. Останній параметр, та відомий радіус труби а, а також знайдені значення mr і f дозволяють визначити s з співвідношення (15).

Був проведений експеримент на зразках труб, виконаних із різних матеріалів. Наприклад, зразок: сталь 3; d/a=0,2; a=1,5×10-3 м, довжина зразка 0,5 м; перетворювач: ТЕМП, аП=25×10-3 м, напруженість магнітного поля Н0=60 А/м; h=1. Вимірювальні значення величин: f=2348,2 Гц, j=15°, Е23=0,203 В, Е20=5,82×10-3 В (де Е20 – ерс ТЕМП при наявності компенсації ефектів зазору у відсутності зразка всередині ТЕМП)


. (19)

Розрахункові значення mr=99,9; х0=4,69968; s=0,529×107 См/м.

У цьому ж розділі було розроблено метод безконтактного визначення зовнішнього діаметра і питомої електричної провідності немагнітних труб. Був введений комплексний параметр N, формули визначення модуля і його фази jвн якого мають вигляд при mr=1

, (20)

, (21)

де Евн – внесена виробом у ТЕМП ерс, ReK і ImK – реальна та уявна частини параметра K; jвн – фазовий кут внесеної ерс Евн.

На основі формул (1)-(10) і (20) отримані залежності N і jвн від параметра х при різних фіксованих d/a (див. рис. 7 і 8). Значення ReK і ImK можна знайти, як

, (22)

, (23)

З графіків рис. 7 і 8 видно, що при х³35 функції N=f(х) та jвн=f(х) практично не залежать від відношення d/a. Це дає можливість встановити алгоритм вимірювальних і розрахункових процедур для визначення діаметру D і питомої електричної провідності циліндричних немагнітних труб. При цьому змінюючи частоту f доки фазовий кут jвн зрівняється із значенням 2,33°, яке відповідає х=35. Можна використовувати випадок jвн<2,33°. Далі визначений кут jвн дозволяє на основі залежності jвн від х (див. рис. 8) знайти х, а по ньому – параметр N, застосувавши функцію N=f(х) (рис. 7). Для виміряних значень ерс Евн і Е0, виходячи з формули (20), визначають зовнішній діаметр D труби з виразу

, (24)

де DП – діаметр вимірювальної обмотки ТЕМП.

Значення s знаходять із співвідношення

. (25)

Для виміру малих фазових кутів jвн в роботі використовується схема установки на основі двох ерс, що вирівнюються, і виміру їх векторної різниці.

Отримано результати вимірювань D і s немагнітних труб різного асортименту. Ці результати добре відповідають даним контрольних вимірів цих же труб.

Аналіз поведінки кривих залежності j від х для немагнітних труб показує, що фазовий кут j параметра K (або Е23) при зміні х досягає максимальних значень jmax при різних фіксованих відношеннях d/a. Звідси можна побудувати залежності jmax від d/a. На рис. 9 і 10 показані залежності jmax і х від d/a. Це дає можливість визначати параметри d/a, d і s. Тобто треба змінювати частоту f поля доки кут j досягне jmax, при цьому вимірюють частоту f. Потім на основі графіка рис. 9 знаходять d/a, а використовуючи криву рис. 10 визначають параметр х. При відомих значеннях а і знайденої в експерименті частоті f знаходять товщину d стінки труби і величину s (з виразу (15)).

Слід відзначити, що графіки рис. 2-10 дають якісну картину поведінки універсальних функцій перетворення. При розрахунках в роботі використовувались масиви точок цих функцій, які дозволяли провести точні розрахунки параметрів труб.

У четвертому розділі розглянуто методику розрахунків очікуваних значень компонентів сигналів ТЕМП, яка полягає у тому, що при заданих параметрах зразка труби, тобто а, d/a, довжини ТЕМП l0, mr, s і параметрів ТЕМП: чисел витків Wн і Wи намагнічувальної, та вимірювальної обмоток, аП, Н0 і х знаходять частоту f (на основі (11)), потім визначають ерс скомпенсованого ТЕМП без виробу, а далі знаходять за допомогою функції K=f(х) і j=f(х) ерс Е23 і визначають фазу j. І нарешті визначають намагнічувальний струм перетворювача. Ця методика має важливе значення при проектуванні установок для багатопараметрового контролю трубчастих виробів.

Особлива увага в роботі приділяється аналізу похибок вимірювання електромагнітних і геометричних параметрів труб, а також взаємозв’язкам цих похибок і чутливості ТЕМП з параметрами виробу. На основі використання методики розрахунків посередніх вимірювань були одержані вирази відносних похибок gm і gs вимірювання параметрів mr і s труби.

Такі вирази при довірчій ймовірності 0,95 мають вигляд

(23)

(24)

де gЕ23, gЕ20, gj, gd, gа, gf – відносні похибки, які відмічені індексами при них; Сm і Сs - коефіцієнти впливу, які визначаються в основному похідними функцій перетворення, тобто ¶K/¶j і ¶х/¶j; gЕн і gjн – похибки, які зв’язані з недостатньою точністю компенсації ефектів повітряного зазору.

На основі формул (23) і (24) були побудовані залежності gm і gs від х для різних відношень d/a при характерних числових відносних значеннях похибок gЕ23»gЕ20»0,5 %; gа»gd»0,1 %; gf»0,1 %; gЕн»gjн»1 %. Аналіз поведінки gm і gs для різних d/а і х показує, що при d/а=1 (суцільний пруток) gm£1 % у діапазоні 1,5£х£3, у цьому діапазоні gs£2 %; для d/а=0,2 gm£1,7 % і gs£1,8 % при 2£х£8; для d/а=0,1 gm£1,7 % і gs£1,8 % в діапазоні 2£х£15; для d/а=0,05 gm£1,7 % і gs£1,8 % при 5£х£30.

Все це вказує на те, що границі малих числових значень похибок gm і gs розширюються у бік великих значень х при зменшені товщин стінок труб. Аналогічно ведуть себе максимальні значення амплітудної і фазової чутливості ТЕМП до параметрів виробу. Амплітудна SKі фазова Sj чутливості описуються похідними ¶K/¶х і ¶j/¶х, відповідно.

У цьому ж розділі наведені приклади використання розроблених електромагнітних пристроїв для неруйнівного контролю трубчастих виробів. А саме, на основі експериментальних результатів визначені функціональні зв’язки значень mr і s з межами міцності sВ і текучості sТ матеріалу бурильних і обсадних труб, які використовуються в нафтогазодобувній промисловості. Показано, що магнітний параметр mr більш чутливий до зміни sВ і sТ у феромагнітних трубах, ніж електрична величина s. А для немагнітних труб (наприклад дуралієвих, матеріал Д16Т) параметр s дуже чутливий до меж міцності та текучості.


ВИСНОВКИ

Таким чином, в роботі вирішені важливі задачі створення безконтактних електромагнітних методів і реалізуючих їх пристроїв для сумісного контролю магнітних, електричних та геометричних параметрів трубчастих циліндричних виробів у повздовжніх зондуючих полях. Коротко зупинимося на результатах роботи.

1. На основі одержаних в роботі точних і наближених співвідношень, які зв’язують параметри трубчастих виробів з електричними сигналами перетворювача були введені спеціальні комплексні параметри і встановлені універсальні функції перетворення.

2. Шляхом використання універсальних функцій перетворення і розроблених алгоритмів створені електромагнітні методи сумісного контролю магнітної проникності і питомої електричної провідності феромагнітних, слабомагнітних і немагнітних труб на основі забезпечення постійних фіксованих значень частоти.

3. Розроблена модифікація електромагнітного метода для визначення mr і s на основі підтримання постійного значення фазового кута ерс трансформаторного перетворювача.

4. Створена модифікація електромагнітного метода сумісного безконтактного контролю зовнішнього діаметра та електропровідності немагнітних труб на основі отриманих функцій перетворення.

5. Розроблено електромагнітний метод одночасного контролю і реалізуючий його пристрій для безконтактного визначення товщини стінки і середньої питомої електричної провідності немагнітного трубчастого виробу.

6. Описані схеми установок для двухпараметрового неруйнівного контролю параметрів труб на основі застосування трансформаторного і параметричного перетворювачів. На цих установках одержані результати експериментального визначення параметрів виробів. Результати контролю розробленими методами добре погоджуються з даними контрольних методів.

7. Запропонована методика розрахунків очікуваних значень компонентів сигналів трансформаторного електромагнітного перетворювача, визначені границі зміни електричних величин, які відповідають діапазонам зміни параметрів труб. Створена методика дозволяє якісно проектувати установки для багатопараметрового контролю суцільних і трубчастих циліндричних виробів.

8. На основі одержаних співвідношень для визначення похибок вимірювання магнітних і електричних параметрів труб проведено аналіз поведінки цих похибок при різних значеннях узагальненого параметра х трубчастого виробу. Показано, що зі зменшенням товщини стінки феромагнітних труб раціональні з точки зору досягнення малих похибок і високих значень чутливостей діапазон зміни узагальненого параметру розширюється у бік його більших значень, причому відносні похибки визначення магнітного і електричного параметрів не перевищують 2 %.

9. Наведені приклади практичного застосування методів і засобів для контролю параметрів бурильних і обсадних труб у нафтогазодобувной промисловості, а також для визначення параметрів труб на атомних станціях та інших підприємствах.


Список опублікованих праць за темою дисертації:

1. Себко В.П., Хоменко В.Г. Электромагнитный многопараметровый метод контроля трубчатых изделий// Технічна електродинаміка, Тематичний випуск, ч. 2, 1999, с. 39-42.

Автором отримані універсальні функції перетворення для амплітуди і фази нормованого потоку в трубі з різними співвідношеннями між товщиною стінки труби і її діаметром. Приведено схеми включення перетворювача та алгоритм контролю параметрів трубчастих виробів.

2.Себко В.П., Хоменко В.Г. Бесконтактный контроль физико-механических параметров материала цилиндрических проводящих изделий // Вестник ХГПУ, вып. 64, 1999, с. 111-113.

Автором отримані експериментальні залежності електромагнітних параметрів трубчастих виробів від механічної напруги, що виникає в стінках труб.

3.Себко В.П., Хоменко В.Г. К расчёту компонентов сигналов электромагнитного преобразователя с трубчатым изделием. // Вестник ХГПУ, вып. 92, 2000, с. 76-80.

Автором приведена методика розрахунку значень сигналів трансформаторного перетворювача з трубчастим виробом.

4.Себко В.П., Хоменко В.Г. Электромагнитный контроль параметров проводящих трубчатых изделий // Вестник ХГПУ, вып. 61, 1999, с. 337-338.

Автором отримані експериментальні дані для випадку двохпараметрового контролю параметрів труби з оцінкою похибок контролю.

5. Себко В.П., Хоменко В.Г. Погрешности одновременного измерения магнитных и электрических параметров проводящих труб // Труды II научно-технической конференции "Метрология и измерительная техника", т. 1, Харьков, 1999, с. 213-216.

Автором отримані залежності похибок контролю і чутливостей перетворювача при двохпараметровом контролі в широкому діапазоні зміни узагальненого параметра х.

6. Себко В.П., Горкунов Б.М., Хоменко В.Г. Метод и устройство для определения физических параметров труб, используемых в строительстве // Доклады международной практический конференции "Сооружения, конструкции, технологии и строительные материалы XXI века", Ч. 1., Белгород, 1999, с. 96-101.

Автором проведені експериментальні дослідження безконтактного спільного контролю магнітної проникності і питомої електричної провідності трубчастих виробів різного сортаменту.

7. Себко В.П., Горкунов Б.М., Хоменко В.Г., Сиренко Н.Н. Определение параметров цилиндрических трубчатых изделий // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте, № 4, 1999, с. 44-47.

Запропоновано схему включення трансформаторного перетворювача для безконтактного контролю питомої електричної провідності і діаметра немагнітних труб.


АНОТАЦІЇ

Хоменко В.Г. Багатопараметровий вихорострумовий перетворювач для безконтактного контролю провідних трубчастих виробів. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Харківський державний політехнічний університет, Харків, 2000.

Дисертація присвячена питанням розробки і дослідження багатопараметрових електромагнітних методів і реалізуючих їх пристроїв для безконтактного одночасного контролю магнітних, електричних і геометричних параметрів металевих трубчастих виробів у подовжніх однорідних магнітних полях. Розроблено алгоритм і модифікацію вихорострумового методу одночасного контролю електромагнітних параметрів феромагнітних і слабо феромагнітних труб на основі підтримування сталості фазового кута нормованого магнітного потоку в трубі, а також спільного безконтактного контролю товщини стінки й середньої електропровідності немагнітних трубчастих виробів на основі введених універсальних функцій перетворення. Одержані співвідношення для розрахунку похибок спільних вимірів відносної магнітної проникності і питомої електропровідності трубчастих виробів.

Ключові слова: вихорострумовий перетворювач, багатопараметровий контроль, магнітне поле, магнітна проникність, електропровідність.

Хоменко В.Г. Многопараметровый вихретоковый преобразователь для бесконтактного контроля проводящих трубчатых изделий. – Рукопись.

Диссертация посвящена вопросам разработки и исследования многопараметровых электромагнитных методов и реализующих устройств для бесконтактного одновременного контроля магнитных, электрических и геометрических параметров металлических трубчатых изделий в продольных однородных магнитных полях. Разработан алгоритм и модификация вихретокового метода одновременного контроля электромагнитных параметров ферромагнитных и слабоферромагнитных труб на основе поддержания постоянства фазы нормированного магнитного потока в трубе, а также совместного бесконтактного контроля толщины стенки и средней электропроводности немагнитных трубчатых изделий на основе введения универсальных функций преобразования. Получены соотношения для расчёта погрешностей совместных измерений относительной магнитной проницаемости и удельной электропроводности трубчатых изделий.

В работе решены важные задачи создания электромагнитных бесконтактных методов и реализующих их устройств для совместного неразрушающего контроля магнитных, электрических и геометрических параметров трубчатых цилиндрических изделий в продольных зондирующих магнитных полях.

На основе полученных в работе точных и приближённых соотношений, связывающих параметры изделия с электрическими сигналами преобразователя введены специальные комплексные параметры и установлены универсальные функции преобразования.

Разработан ряд алгоритмов, позволяющих совместно определять магнитную проницаемость mr и удельную электрическую проводимость s трубчатых изделий.

Путём использования универсальных функций преобразования и разработанных алгоритмов созданы вихретоковые методы совместного контроля mr и s ферромагнитных труб на основе поддержания постоянного значения частоты изменения магнитного поля. Разработаны алгоритмы измерительных и расчётных процедур, а также на его основе модификация вихретокового метода одновременного контроля значений mr и s ферромагнитных и слабоферромагнитных труб, состоящая в поддержании постоянства значения фазового угла нормированного магнитного потока в трубе.

Определены универсальные функции преобразования, связывающие удельную нормированную вносимую эдс и её фазу трансформаторного вихретокового преобразователя для различных относительных толщин стенок труб с обобщённым параметром трубчатого изделия.

Создана модификация электромагнитного метода совместного бесконтактного контроля внешнего диаметра и электропроводности немагнитных труб на основе полученных универсальных функций преобразования.

Разработан вихретоковый метод совместного бесконтактного определения толщины стенки и средней по этой толщине электропроводности немагнитного трубчатого изделия.

Описаны электрические схемы установок для двухпараметрового контроля труб, основанные на использовании трансформаторного и параметрического вихретоковых преобразователей; на таких установках получены результаты измерений магнитных, электрических и геометрических параметров ферро-, слабоферромагнитных и немагнитных трубчатых изделий. Результаты измерений разработанными и контрольными методами хорошо согласуются между собой.

Предложена методика расчётов ожидаемых значений компонентов сигналов трансформаторного вихретокового преобразователя, определены пределы изменения электрических величин, соответствующих диапазонам изменения параметров трубчатых изделий.

Получены соотношения для определения чувствительностей и погрешностей совместного контроля mr и s трубчатого изделия.

На основе этих соотношений проведен анализ поведения погрешностей одновременного измерения mr и s при различных значениях обобщённого параметра трубчатых изделий. Показано, что с уменьшением толщины стенки ферромагнитной трубы рациональные с точки зрения достижения малых погрешностей и высоких значений чувствительности диапазоны изменения обобщённого параметра расширяются в сторону его больших значений. При этом численные значения относительных погрешностей измерения mr и s труб не превышают 2 % для рационального диапазона изменения обобщённого параметра соответствующего каждому значению относительной толщины стенки ферромагнитной трубы.

Даны примеры практического использования разработанных методов и средств для контроля параметров бурильных и обсадных труб в нефтегазодобывающей промышленности, а также для определения параметров труб на атомных станциях и других предприятиях, где были внедрены результаты данной работы (см. документы в приложении, подтверждающие внедрение).

Ключевые слова: вихретоковый преобразователь, многопараметровый контроль, магнитное поле, магнитная проницаемость, электропроводность.

Homenko V.G. Multiparameter vortex-current the transformer for noncontact monitoring of conductive tubular articles. - Manuscript.

The thesis is devoted to problems of development and research of multiparameter electromagnetic methods and implementing devices for noncontact simultaneous monitoring of magnetic, electrical and geometrical parameters of metal tubular articles in longitudinal homogeneous magnetic fields. The algorithm and modification of vortex-current method of simultaneous monitoring of electromagnetic parameters ferromagnetic and weakly ferromagnetic of funnels designed on the basis of maintaining persistence of a phase of a normalized magnetic flux in a funnel, and also share noncontact monitoring of wall thickness and medial electrical conductivity of non-magnetic tubular articles on the basis of introduction of universal functions of transformation. The relations for calculation of errors of share measuring of a relative magnetic permeability and direct-current conductivity of tubular articles are obtained.

Keywords: the vortex-current transformer, multiparameter monitoring, magnetic field, magnetic permeability, electrical conductivity.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
113201
рейтинг
icon
2764
работ сдано
icon
1252
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
107621
рейтинг
icon
5381
работ сдано
icon
2415
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
75673
рейтинг
icon
1881
работ сдано
icon
1192
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
49 111 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Спбгуптд
спасибо огромное!!! работа выполнена идеально, все замечания были исправлены в этот же ден...
star star star star star
Спбгуптд
спасибо большое!!! работа выполнена досрочно, антиплагиат проходит на 50%как и требовалось!!!
star star star star star
Московский Университет имени С.Ю. Витте
Спасибо огромное исполнителю, работа выполнена очень быстро, без замечаний , оценка 90 бал...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

презентация с докладом

Презентация, Гражданское право

Срок сдачи к 8 февр.

2 минуты назад

Лабораторная работа

Лабораторная, техническая механика

Срок сдачи к 9 февр.

3 минуты назад

Сделать практическую работу, вариант 2

Контрольная, Практикум по информационной безопасности, информационная безопасность

Срок сдачи к 14 февр.

4 минуты назад

задача

Решение задач, системный анализ

Срок сдачи к 12 февр.

4 минуты назад
5 минут назад

Решение задач по экономике предприятия

Решение задач, Экономика предприятия

Срок сдачи к 7 февр.

5 минут назад

Лаб. 8 Профилограф-профиометр и Лаб.2 пересчитать

Лабораторная, Метрология, стандартизация и сертификация

Срок сдачи к 18 февр.

5 минут назад

Отчёт о прохождении ознакомительной практики

Отчет по практике, Подземная и надземная разработка рудных месторождений

Срок сдачи к 8 февр.

6 минут назад

Лабораторная работа

Лабораторная, техническая механика

Срок сдачи к 9 февр.

6 минут назад

Тесты

Другое, Органическая химия

Срок сдачи к 20 февр.

7 минут назад

Сделать теорию и практику, вариант 2

Контрольная, Учет и анализ в кредитных организациях

Срок сдачи к 14 февр.

7 минут назад
7 минут назад

Планирование и отчетность в публичной библиотеке

Диплом, Библиотечное дело

Срок сдачи к 10 февр.

9 минут назад

Решить 6 задачников пользуясь прикрепленными материалами

Решение задач, Финансовый менеджмент

Срок сдачи к 13 февр.

9 минут назад

кроме 5 и 11 темы на выбор

Реферат, Геология

Срок сдачи к 10 февр.

9 минут назад

Задание по культурологии

Другое, Культурология

Срок сдачи к 8 февр.

10 минут назад

решить 3 задачи

Решение задач, Химия технологии нефти и газа

Срок сдачи к 13 февр.

10 минут назад

Электрические устройства безопасности лифта

Диплом, Электромеханик по лифтам, электротехника

Срок сдачи к 15 мар.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно