Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

pencil
Узнай стоимость на индивидуальную работу!
icon Цены в 2-3 раза ниже
icon Мы работаем
7 дней в неделю
icon Только проверенные эксперты

Облік та аудит розрахунків по соціальному страхуванню

Тип Реферат
Предмет Бухгалтерский учет и аудит
Просмотров
1236
Скачиваний
608
Размер файла
316 б
Поделиться

Облік та аудит розрахунків по соціальному страхуванню

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 теоретичні основи обліку і аудиту розрахунків по соціальному страхуванню

1.1 Особливості розвитку соціального страхування в Україні

1.2 Порядок проведення аудиту розрахунків за соціальним страхуванням

Розділ 2 Організація обліку і аудиту розрахунків по соціальному страхуванню на ТОВ "Енігма ЛТД"

2.1 Фінансовий стан і економічна характеристика підприємства

2.2 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків по соціальному страхуванню

2.3 Аудит розрахунків по соціальному страхуванню

Розділ 3 Проблеми та шляхи удосконалення обліку і аудиту розрахунків за соціальним страхуванням на ТОВ "Енігма ЛТД"

3.1 Основні проблеми в обліку розрахунків за соціальним страхуванням та напрямки їх вирішення

3.2 Напрямки удосконалення аудиту розрахунків за соціальним страхуванням

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Список використаної ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

У тісному зв’язку з заробітною платою перебувають розрахунки по обов’язковому державному соціальному страхуванню. Основами законодавства України про загальнодержавне соціальне страхування, затвердженими постановою Верховної Ради України визначено, що загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це система прав, зобов’язань і гарантій, які передбачають надання соціального захисту, яка включає матеріальне забезпечення громадян у разі захворювання, повної, часткової або тимчасової непрацездатності, втрати годувальника, безробіття за незалежними від них причинами, а також за віком та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (роботодавцем), а також з бюджетних та інших джерел, передбачених законом. Загальнообов’язкове державне страхування включає:

- соціальне страхування;

- пенсійне страхування;

- медичне страхування;

- страхування на випадок безробіття;

- страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що викликали втрату працездатності;

- інші види страхування, передбачені законами України.

Загальнодержавному страхуванню підлягають як особи, які працюють на умовах трудової угоди на підприємствах усіх форм власності, так і особи, які забезпечують себе роботою самостійно (творчі та інші працівники), а також громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності. bСлід відмітити, що питання обліку та аудиту розрахунків за соціальним страхуванням являється досить актуальним на сьогоднішній день. Адже невірне здійснення нарахувань та утримань з заробітної плати працівників та недостовірне подання звітності до фондів соціального страхування тягне за собою накладення штрафних санкцій. Тому питанню обліку і аудиту розрахунків за соціальним страхуванням слід приділяти особливу увагу. Про це свідчить і досить широке відображення теми дипломної роботи в літературних джерелах та періодичних виданнях. Таким чином, метою написання дипломної роботи являється дослідження сутності соціального страхування в Україні, методології обліку і аудиту розрахунків за соціальним страхуванням, а також напрямків його вдосконалення як на рівні держави, так і на рівні окремого підприємства.

Об’єктом дослідження в роботі є підприємство ТОВ "Енігма ЛТД".

Виходячи з мети дослідження основними завданнями написання роботи являються:

- дослідження етапів розвитку соціального страхування в Україні;

- висвітлення методології ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиту розрахунків за соціальним страхуванням;

- економічна характеристика підприємства, що досліджується;

- характеристика організації бухгалтерського обліку розрахунків за соціальним страхуванням на підприємстві;

- дослідження методології проведення аудиту розрахунків за соціальним страхуванням на аналізованому підприємстві.

- дослідження напрямків удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків за соціальним страхуванням на ТОВ "Енігма ЛТД".

В процесі підготовки матеріалу для написання дипломної роботи інформаційною основою послужили нормативні акти України, підручники та посібники з обліку, аналізу та аудиту, а також періодичні джерела інформації. Хоча багато науковців таких як: Бутинець Ф., Бондар Н.О, Терещенко Н., Сук Л., Никифоров А. та інші, присвячували свої роботи дослідженню обліку розрахунків за соціальним страхуванням, однак на сьогодні дане питання залишається недостатньо дослідженим і потребує подальшого вдосконалення.

РОЗДІЛ 1. теоретичні основи обліку і аудиту розрахунків по соціальному страхуванню

1.1 Особливості розвитку соціального страхування в Україні

Відповідно до Конституції України її громадянам гарантується право забезпечення по державному соціальному страхуванню. Це право включає в себе, зокрема, відшкодування втраченого заробітку або надання матеріальної підтримки за рахунок коштів державного соціального страхування в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, народження дитини, догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, смерті працівника, а також санаторно-курортного лікування.

Історія створення інституту соціального захисту працюючих і, зокрема, соціального страхування, не така вже й давня. Вона нараховує трохи більше 100 років і бере свій початок з Германії, де протягом 1883-1889 років було прийнято низку законів про організацію державного соціального страхування робітників. Тепер майже повсюдно в тій чи іншій формі існує державна система соціального страхування.

Україні притаманний свій шлях розвитку соціального страхування. Перші страхові закони в Україні, яка була складовою частиною Російської імперії, появились на початку XX століття. Вже в 1901 році законодавчим актом передбачалось призначення пенсій робітникам гірничих заводів і копалень за рахунок роботодавців, яких визнавали винними в пошкодженні здоров'я. 2 червня 1903 року введено "Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих й служащих, а равно членових семейств в предприятиях фабрично-заводской, горной й горнозаводской промышленности". Цей день став, так би мовити, днем народження державного соціального страхування.

В 1912 році були прийняті на державному рівні закони "Про забезпечення робітників на випадок захворювання", "Про страхування робітників від нещасних випадків на виробництві" і ряд інших. Були створені так звані лікарняні каси, пізніше їх стали називати страховими касами. Вони надавали робітникам два види допомоги: у випадку захворювання та при нещасному випадку. Допомога по тимчасовій непрацездатності призначалась від половини до двох третин заробітку і виплачувалась лише з четвертого дня хвороби. Допомога по вагітності і пологах видавалась протягом шести тижнів робітницям, які пропрацювали на даному підприємстві не менше трьох місяців.

Після 1917 року соціальне страхування в Україні розвивалось в єдиному руслі всіх республік Радянського Союзу. В перші роки після революції в умовах громадянської війни йшли пошуки більш ефективних форм соціального захисту трудівників. І, як наслідок, в 1918 році було прийняте положення про соціальне забезпечення працюючих, яке гарантувало забезпечення всіх найманих працівників незалежно від особливостей праці допомогою при тимчасовій втраті заробітку у зв’язку з хворобою, вагітністю пологами, каліцтвом. Починаючи з 1922 року виплата допомоги здійснювалася безпосередньо підприємствами в залік страхових внесків.

В 1929 році державне соціальне страхування мало єдиний цільовий бюджет. Разом з тим вже тоді в нормативних-правових актах підкреслювалось, що кошти державного соціального страхування є цільовими і використовувати їх на інші цілі недопустимо. А з 1931 року за рахунок коштів державного соціального страхування фінансуються санаторно-курортне лікування в спеціалізованих установах, санаторіях, пансіонатах, будинках відпочинку та дитячі оздоровчі табори.

Переломним моментом в історії соціального страхування є передача його в управління профспілкам. Рішенням союзного уряду 23 червня 1933 року всі кошти соціального страхування, а також санаторії, будинки відпочинку та ряд інших установ були передані профспілкам.

У 1971 році були створені відділи соціального страхування. Забезпечення та контроль за соціальною сферою відділ соціального страхування проводив через 21 галузевий обком профспілок, спираючись на величезний страховий актив із робітників та службовців. Загалом на соцстрахівській ниві в області трудилось близько 110 чоловік – бухгалтери, інструктори, ревізори, технічні інспектори праці, правові інспектори, довіренні лікарі. Завідувачем відділом був Євген Антонович Малий – людина, яку поважали і цінували за професіоналізм, доброзичливість та чуйність.

Демократичні перетворення в суспільстві вимагали відповідних змін і в правових відносинах. В Україні на порядок дня життя поставило питання про удосконалення системи соціального страхування. У лютому 1991 року Уряд України і профспілки (на той час Рада Федерації незалежних профспілок України) прийняли спільну постанову "Про управління соціальним страхуванням в Україні", а в березні того ж року було створено принципово нову структуру – Фонд соціального страхування України.

В Україні облік розрахунків по соціальному страхуванню врегульований достатньо широко. Визначення механізму функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, перерахунку і виплати пенсій Пенсійним фондом, а також порядок формування накопичувального Пенсійного фонду зазначено у Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07. 2004 р. № 1058-IV.

Органи Пенсійного фонду ведуть облік усіх застрахованих осіб і персоніфікований облік надходження страхових внесків, створюють і забезпечують функціонування єдиного державного автоматизованого банку відомостей про застрахованих осіб, здійснюють облік коштів Накопичувального фонду на накопичувальних пенсійних рахунках.

На кожну застраховану особу відкривається персональна облікова картка, в якій використовується постійний ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів.

Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. встановлює види забезпечення і соціальних послуг, наданих у порядку соціального страхування.

Усі працівники підлягають обов’язковому соціальному страхуванню власником або уповноваженим ним органом від нещасних випадків і професійних захворювань. Страхування здійснюється в порядку і на умовах, що визначаються законодавством: Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999 р. із змінами та доповненнями і колективним договором (угодою, трудовим договором).

Порядок нарахування й обліку збору на державне пенсійне страхування регламентується Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Закон набрав чинності з 1 січня 2004 року і передбачає впровадження системи пенсійного страхування, яка базуватиметься на чіткому розподілі матеріального забезпечення в старості в залежності від участі громадян у системі пенсійного страхування.

Інакше кажучи, ті, хто працював і сплачував внески до Пенсійного фонду, матимуть право на забезпечення в старості за загальнообов"язковим державним пенсійним страхуванням, а ті, хто не працював та не сплачував внески до Пенсійного фонду, - матимуть підтримку за рахунок державних коштів відповідно до законодавства про державну соціальну допомогу.

Положення Закону визначають запровадження системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування для всіх працюючих осіб, крім військовослужбовців офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом Збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України [7].

Пенсійному забезпеченню підлягають також особи, які отримують допомогу по безробіттю.

Новим законом запроваджується пенсійне страхування. Замість терміну "трудовий стаж", як було раніше, вводиться термін "страховий стаж". Для нової пенсійної системи тепер важливо, скільки років людина працювала, за який період сплачували страхові внески до Пенсійного фонду та з якої заробітної плати вони сплачувались.

Для зарахування до страхового стажу в повному розмірі одного робочого місяця сума сплачених внесків не повинна бути меншою за обраховану з мінімальної заробітної плати. Якщо сума сплачених за місяць коштів менша мінімального страхового внеску, цей період зараховується як повний місяць, за умови відповідної доплати до сплаченої суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою від мінімального страхового внеску. Якщо така доплата не була здійснена, страховий стаж зараховується пропорційно сплаченій сумі.

З 1 січня 2004 року платники, які працюють на єдиному податку та фіксованому сільськогосподарському податку, сплачують страхові внески на загальних підставах. При цьому відповідно до п.12.8 "Прикінцевих положень" закону щорічно в Державному бюджеті України на відповідний рік передбачатимуться кошти для компенсації сільськогосподарським підприємствам – платникам ФСП витрат, пов’язаних зі сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Законодавством не можуть встановлюватись пільги з нарахування та сплати страхових внесків або звільнення від їх сплати.

Сплата страхових внесків юридичною (платником єдиного податку) за найманих працівників:

До введення в дію Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" з доходу кожного найманого працівника до Пенсійного фонду України сплачувався 1-2%.

Страхувальники зобов’язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше, ніж 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.

Тобто замість податкового періоду введено поняття базового звітного періоду: календарний місяць, календарний квартал.

Календарний місяць є базовим звітним періодом для:

- роботодавців (юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, в т.ч. для працюючих за спрощеною системою оподаткування), які використовують працю найманих працівників на умовах трудового договору (контракту), інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру;

- підприємств, установ, організацій, військових частин та органів, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення та допомогу;

Якщо протягом базового періоду (календарного місяця або кварталу) платник здійснює виплати, на які нараховуються страхові внески, він повинен одночасно з видачею зазначених сум перераховувати до Пенсійного фонду авансові платежі у вигляді страхових внесків, нарахованих на ці суми.

У разі недостатності у платника коштів для здійснення у повному обсязі виплати заробітної плати (доходу) та одночасної сплати відповідних авансових платежів, виплата зазначених сум і сплата страхових внесків здійснюються в пропорційних розмірах.

Граничний термін розрахунку по страхових внесках – 20-й календарний день від дня закінчення базового періоду (місяця, кварталу).

У разі наявності у платника зобов’язань перед іншими кредиторами, зобов’язання по сплаті страхових внесків до Пенсійного фонду виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань щодо виплати заробітної плати (доходу).

Порядок нарахування, витрачання та обліку розрахунків по збору на обов’язкове державне соціальне страхування регламентується Законом України "Про збір на обов’язкове соціальне страхування" від 26.06.97 № 402 (із змінами та доповненнями), інструкцією про порядок надходження, обліку та використання коштів Фонду соціального страхування України, затвердженою Правлінням Фонду соціального страхування України від 26.08.99 №11.

Об’єктом оподаткування згідно з п. І ст. 2 зазначеного вище Закону є фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на оплату основної І додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, премій, заохочень (у тому числі в натуральній формі), що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (прибутковим податком з громадян).

До таких витрат не належать витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, аліментів, дивідендів, компенсаційні та інші виплати

Відповідно до чинного законодавства підприємства мають право частку коштів соціального страхування використати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, на оплату відпусток по власності і пологах, разової допомоги при народженні дитині і догляду за нею, на організацію санаторно-курортного лікування і відпочинку працівників підприємства, їхніх дітей, ветеранів та інвалідів.

Допомога по тимчасовій непрацездатності нараховується виходячи із загального трудового стажу: до 5 років - 60%, від 5 до 8 років - 80% і більше 8 років - 100% заробітку (доходу).

У розмірі 100% середнього заробітку незалежно від стажу роботи нараховується допомога:

- працівників, у яких тимчасова непрацездатність настала внаслідок трудового каліцтва або профзахворювання;

- працівникам, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років);

- працівникам, віднесеним до 1-4-ї категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- дружинам (чоловікам) військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби);

- працівникам колишніх дітей-сиріт, позбавлених батьківської опіки;

- по вагітності і пологах;

- донорам, які протягом року безоплатно здавали кров або її компоненти в підсумковій кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам (така пільга діє протягом року після здавання крові або її компонентів).

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається виходячи із середнього заробітку за останні шість календарних місяців, що передували місяцю призначення допомоги. Якщо у цих місяцях не було заробітку, то допомога обчислюється виходячи з тарифної ставки чи посадового окладу, встановленого працівникові в трудовому договорі.

У підрахунках середнього заробітку включаються всі види основної і додаткової заробітної плати, премії, одноразові винагороди за підсумками роботи підприємства за минулий рік (які припадають на розрахунковий період – у розмірі 1/12 річної суми, помноженої на 2).

Розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття для роботодавців та застрахованих осіб встановлюється щорічно Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України одночасно із затвердженням Державного бюджету України на поточний рік.

Страхові внески нараховуються:

- для роботодавців – у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, які включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (108/95-ВР), які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;

- для найманих працівників – у відсотках до сум оплати праці, які включають основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які підлягають обкладанню податком з фізичних осіб громадян;

- для осіб, які беруть участь в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах – у відсотках до сум оподатковуваного доходу (прибутку), обчисленого відповідно до чинного законодавства України.

Роботодавець починає сплачувати страхові внески з дня його реєстрації як платника страхових внесків до Фонду.

Страхові внески сплачуються один раз на місяць в день одержання роботодавцями в установах банків коштів на оплату праці.

Нараховані суми страхових внесків роботодавців та застрахованих осіб перераховуються на відповідний рахунок Фонду.

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок:

- внесків роботодавців: для підприємств - з віднесенням навалові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій – з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення;

- капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників;

- прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;

- коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з підприємств, а також штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці;

- добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.

Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку.

Страхові тарифи, диференційовані по групах галузей економіки (видах робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва, встановлюються законом.

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються - у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян.

Страхові внески нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою величиною при обчисленні страхових виплат.

Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено підприємство, знижки до нього (за низькі рівні травматизму, професійної захворюваності та належний стан охорони праці) чи надбавки (за високі рівні травматизму, професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці).

Розмір зазначеної знижки чи надбавки не може перевищувати 50відсотків страхового тарифу, встановленого для відповідної галузі економіки (виду робіт).

Розрахунок розміру страхового внеску для кожного підприємства провадиться Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Страхувальник здійснює страховий внесок у Фонд соціального страхування від нещасних випадків у порядку і строки, які визначаються страховиком.

Законом про Державний бюджет на 2007 рік затверджено на 2007 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня  492 гривні, з 1 квітня 501 гривня, з 1 жовтня  510 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня 434 гривні, з 1 квітня 442 гривні, з 1 жовтня 450 гривень;

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 558 гривень, з 1 квітня 568 гривень, з 1 жовтня 579 гривень;

- працездатних осіб: з 1 січня  525 гривень, з 1 квітня 535 гривень, з 1 жовтня 548 гривень;

- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 380 гривень, з 1 квітня 387 гривень, з 1 жовтня 395 гривень.

Що змінюється у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму з 01.01.2007 р. відображено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 Зміни внесків до фондів соціального страхування у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму з 01.01.2007 р.

Внески до фонду соціального страхування з у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням

0,5% із суми зарплати до 525 грн. (включно); 1% із суми понад 525 грн.

Пенсійні внески

0,5% із суми зарплати до 525 грн. (включно); 2% із суми понад 525 грн.

Максимальний фонд оплати праці для внесків

7875 грн. (15 прожиткових мінімуми)

Індексація заробітної плати

у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (525 грн.), індексуються:

- оплата праці (грошове забезпечення);

- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Загальну ставку нарахувань пенсійних внесків в 2007 році збільшено з 31,8 до 33,2 відсотка. Збір з купівлі-продажу валюти протягом 2007 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 1 відсотка (в 2006 – 1,3 відсотка).

У 2007 році ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування для платників фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі для членів творчих спілок, творчих працівників, які є членами творчих спілок (крім платників, визначених абзацом четвертим пункту 4 та пункту 5 статті 4 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування"), встановлюється в таких розмірах:

- 0,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування", із заробітної плати або з частини заробітної плати, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- 2 відсотки від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування", з частини заробітної плати в розмірі понад прожитковий мінімум для працездатних осіб. Досі внески утримувалися в розмірі 2 відсотка від суми фактичних витрат на оплату праці працівників, якщо сукупний оподатковуваний доход більше 150 грн. Тобто принцип утримання пенсійних внесків став таким самим, як і утримання соцвнесків з тимчасової втрати працездатності.

Установлено, що з 1 січня 2007 року максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати грошового забезпечення (доходу), з яких відповідно до законів України справляються страхові внески до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Пенсійного фонду України, дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

Відповідно до статті 100 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" у 2007 році особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи рядового і начальницького складу підлягають загальнообов’язковому пенсійному страхуванню і є застрахованими особами.

Розмір внеску для роботодавців 1,5 (було – 2,9) відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб.

Для роботодавців на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці,  окремо 0,7 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 1,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб.

Установлено, що з 1 січня 2007 року максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати грошового забезпечення (доходу), з яких відповідно до законів України справляються страхові внески до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Пенсійного фонду України, дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

Облік розрахунків за страхуванням ведеться за зборами на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування, на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства та за іншими розрахунками зі страхування.

Порядок нарахування таких зборів регулюється чинним законодавством. Для обліку розрахунків за всіма видами страхування призначений рахунок 65 "Розрахунки за соціальним страхуванням".

Він має наступні субрахунки:

- 651 "За пенсійним забезпеченням";

- 652 "За соціальним страхуванням";

- 653 "За страхуванням на випадок безробіття";

- 654 "За індивідуальним страхуванням";

- 655 "За страхуванням майна";

- 656 "За страхуванням від нещасних випадків на виробництві"

На субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов’язкове державне пенсійне страхування.

На субрахунку 652 "За соціальним страхуванням" ведеться облік розрахунків за Фондом соціального страхування за збором на загальнодержавне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

На субрахунку 653 "За страхуванням на випадок безробіття" ведеться облік розрахунків за збором на обов’язкове загальнодержавне соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку 654 "За індивідуальним страхуванням" ведеться облік зі страховими організаціями від індивідуального страхування персоналу підприємства за їх письмовим дорученнями, у випадку добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та із обов’язкового страхування, яке встановлюється законодавством.

На субрахунку 655 "За страхуванням майна" ведеться облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям.

У зв’язку введенням в 2002 році збору на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, з’явилася потреба у введенні нового субрахунку – 656 "Розрахунки із соціального страхування від нещасних випадків на виробництві".

Типові господарські операції та кореспонденція рахунків по обліку розрахунків із соціального страхування наведена в табл. 1.2


Таблиця 1.2 Облік розрахунків по соціальному страхуванню

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

Здійснено відрахування до Пенсійного фонду з фонду оплати праці працівників основного виробництва;

23 "Виробництво"

651 "За пенсійним забезпеченням"

Здійснено відрахування до фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням з фонду оплати праці працівників основного виробництва;

23 "Виробництво"

652 "За соціальним страхуванням"

Здійснено відрахування до фонду соціального страхування на обов’язкове на випадок безробіття з фонду оплати праці працівників основного виробництва

23 "Виробництво"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

Здійснено відрахування до фонду соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань з фонду оплати праці працівників основного виробництва

23 "Виробництво"

656 "За страхуванням від нещасних випадків"

Утримано із заробітної плати працівників:

- суму збору до Пенсійного фонду;

661 "Розрахунки із заробітної плати"

651 "За пенсійним забезпеченням"

- суму внеску на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;

661 "Розрахунки із заробітної плати"

652 "За соціальним страхуванням"

- суму збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

661 "Розрахунки із заробітної плати"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

Погашено з поточного рахунку заборгованість перед:

- Пенсійним фондом;

651 "За пенсійним забезпеченням"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

- Фондом соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;

652 "За соціальним страхуванням"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

- Фондом соціального страхування на випадок безробіття;

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

- Фондом соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

656 "За страхуванням від нещасних випадків"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Нараховано допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, починаючи з шостого дня хвороби

652 "За соціальним страхуванням"

661 "Розрахунки із заробітної плати"

Проведено утримання із заробітної плати працівників страхових внесків на індивідуальне страхування

661 "Розрахунки із заробітної плати"

654 "За індивідуальним страхуванням"

Нараховано страхові платежі зі страхування майна підприємства

92 "Адміністративні витрати"

655 "За страхуванням майна"

Для обліку розрахунків по соціальному страхуванню застосовується Журнал 5. Дані по рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються також у формі 1 "Баланс" по рядку 570 "Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування".

Щоквартально наростаючим підсумком визначається сума нарахованих та перерахованих внесків до фондів соціального страхування. При цьому подаються такі звіти:

- звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

- розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

- розрахункова відомість про нарахування і перерахування та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Вище наведені звіти складаються в двох примірниках, однин з яких залишається на підприємстві з відміткою про камеральну перевірку фонду.

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті подається щомісячно.

Таким чином, правильне відображення в обліку внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування – запорука вірного складання звітності, а, отже, і нівелювання штрафних санкцій на підприємство.

1.2 Порядок проведення аудиту розрахунків за соціальним страхуванням

Аудит розрахунків за соціальним страхуванням являється частиною аудиту розрахунків з оплати праці. Методика проведення аудиту наведена в табл. 1.2.

Аудитору, перед проведенням аудиту розрахунків із соціального страхування, передусім необхідно встановити, чи зареєстроване підприємство як платник страхових внесків за місцем свого знаходження.

Здійснюючи перевірку розрахунків за страхуванням, важливо встановити правильність використання коштів Пенсійного фонду та Фондів соціального страхування і страхування на випадок безробіття, зокрема, визначити цільове використання коштів, а також наявність документів, які підтверджують право на призначення відповідних виплат (листки непрацездатності, довідки тощо).

При проведенні аудиту окрему увагу слід звернути на правильність визначення середньої заробітної плати для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, відповідність встановленого працівнику безпосереднього стажу роботи.

Таблиця 1.3 Методика проведення аудиту розрахунків по соціальному страхуванню

Етап перевірки

Реєстр обліку

Процедура аудиту

Вивчення системи оплати праці на підприємстві

Накази керівника, штатні розклади, наказ про облікову політику, книга нарахування заробітної плати, особові картки, особові рахунки

Проводиться вивчення системи оплати праці на підприємстві на основі аналізу документів, та запитань

Правильність нарахування заробітної плати в бухгалтерському обліку, а також нарахувань та утримань до фондів обов’язкового загальнодержавного соціального страхування

Первинна документація, Журнал-ордер № 5, Книги нарахування заробітної плати, особові рахунки, бухгалтерські довідки, Головна книга

Суцільна перевірка правильності відображення витрат в бухгалтерському обліку, перевірка правильності нарахувань та утримань

Співставлення даних аналітичного та синтетичного обліку розрахунків за соціальним страхуванням

Первинна документація, Журнал-ордер № 5, Книги нарахування заробітної плати, особові рахунки, бухгалтерські довідки, Головна книга

Перевірка відповідності даних бухгалтерського обліку з аналітичним обліком, виявлення відхилень та їх причин

Перевірка правильності відображення розрахунків за соціальним страхуванням у звітності

Головна книга, журнал-ордер №5, Звіт про фінансові результати, баланс, звіт про відрахування у фонди соціального страхування

Зіставлення даних синтетичного обліку з даними, відображеними у звітності фінансовій та статистичній звітності підприємства

Також необхідно порівняти кількість оплачених днів і сум виплаченої допомоги за поданими листками тимчасової непрацездатності з днями і сумами, що відображені в бухгалтерському обліку підприємства та розрахункових відомостях, кількість оплачених за листками тимчасової непрацездатності днів даним табелів обліку використання робочого часу.

Перевіркою необхідно встановити своєчасність сплати нарахованих внесків до відповідних фондів, так як за несвоєчасну сплату внесків стягується пеня.

При перевірці правильності складання кореспонденції по рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" аудитору слід звернути увагу на:

- правильність визначення бази для нарахування страхових внесків або створення страхового резерву;

- правильність використання норм відрахувань, встановлених законодавством;

- своєчасність нарахування, перерахування та правильність використання страхового відшкодування або страхового резерву при настанні страхового випадку,

- підтвердження правильності встановлення фонду оплати праці як бази для нарахування страхових внесків,

- правильність документального оформлення (наявність страхових полісів, правильне оформлення розрахунково-платіжних документів) та ведення бухгалтерського обліку по рахунку 65,

- обґрунтованість виплати пенсій за рахунок коштів соціального страхування,

- відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку за рахунком 65 із записами в Журналі 3 (Розділ II, відомість 3 6), у Головній книзі, Балансі (ф№1).

Аудитор повинен перевірити правильність зроблених утримань із заробітної плати. Підставою для такої перевірки є дані, приведені в розрахункових відомостях, а також зведення, що маються в довідках чи розпорядницьких документах, що дають право робити відповідні утримання.

До таких документів відносяться виконавчі листи, накази і розпорядження по підприємству, розпорядження головного бухгалтера про утримання в плати місяця не зданих залишків підзвітних сум, переплат внаслідок арифметичних помилок і утримання у відшкодування матеріального збитку, зобов’язання видані торговим організаціям за товари, придбані в кредит і ін.

Перевіряючи правильність утримання внесків до фондів, аудитор повинний упевнитися, чи з усіх виплат, передбачених законом, утримуються внески, величину внесків, а також обґрунтованість часткового чи повного звільнення від сплати внесків. Варто мати на увазі, що повернення зайво утриманих сум допускається не більш як за один рік виявлення неправильного утримання внесків. Аудитор повинен перевірити своєчасність виплати заробітної плати встановлюються при висновку колективного договору й узгоджуються з обслуговуючим заснуванням банку. Якщо в ревізованому періоді допускалися несвоєчасні виплати заробітної плати, то необхідно установити причини і винних у цьому посадових осіб.

На основі аналізу нормативних актів щодо здійснення розрахунків по соціальному страхуванню охарактеризуємо здійснення бухгалтерського обліку розрахунків по соціальному страхуванню на прикладі даних підприємства.

Розділ 2. Організація обліку і аудиту розрахунків по соціальному страхуванню на ТОВ "Енігма ЛТД"

2.1 Фінансовий стан і економічна характеристика підприємства

ТОВ "Енігма ЛТД" створено у відповідності з рішенням засновника №1 від 14 квітня 1999року.

Підприємство створено з метою найбільш повного задоволення громадських потреб, комерційної діяльності, одержання прибутку шляхом поєднання матеріальної зацікавленості учасників та членів трудового колективу.

Основним видом діяльності підприємства є надання туристичних послуг.

Підприємство є юридичною особою по законодавству України, володіє відособленим майном, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банках, круглу печатку, кутовий штамп, фірмові бланки із своїм найменуванням, а також інші реквізити, передбачені законодавством.

Підприємство діє на принципах господарського розрахунку, самоврядування, самоокупності, самофінансування (в т. ч. валютного), може від свого імені укладати договори, мати майнові, особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в судових органах.

Юридична адреса підприємства: 58005, Україна, м. Чернівці, вул. Стасюка 10.

Майно підприємства становлять основні засоби та оборотні кошти, вартість яких відображається в самостійному балансі.

Джерелами формування майна підприємства є:

- майно, передане йому учасниками;

- доходи, одержані в результаті господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів,

- кредити банків та інших кредиторів;

- майно, придбане підприємством у відповідності з цим Статутом в порядку, встановленому законодавством;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

Для забезпечення діяльності підприємства створюється статутний фонд у сумі 63500 гривень.

Організаційну структуру управління підприємством наведено на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Організаційна структура ТОВ "Енігма ЛТД"

Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

Проаналізуємо основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ "Енігма ЛТД" за 2005 – 2006рр. (табл. 2.1). Дані беремо з фінансової звітності підприємства (додатки А, Б, В).


Таблиця 2.1 Аналіз показників фінансово-господарської діяльності ТОВ "Енігма ЛТД" за 2005 – 2006рр., тис. грн.

Показники

2005 рік

2006 рік

Відхилення, тис. грн.

Темп приросту, %

Виручка від реалізації

184,5

191,7

+7,2

+3,9

Витрати

153,4

162,6

+9,2

+6,0

Чистий прибуток

31,1

29,1

-2,0

-6,4

Чисельність працівників

5

5

0,0

0,0


Продуктивність праці, тис. грн./чол.

36,9

38,3

+1,4

+3,8

Аналіз табл. 2.1 дає змогу зробити певні висновки про ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства у 2005-2006 р.

Динаміку основних показників показано на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Динаміка основних показників діяльності ТОВ "Енігма ЛТД" за 2005-2006рр.

Таким чином можемо зробити наступні висновки. Виручка від реалізації продукції у 2006 році зросла проти 2005 на 7,2 тис. грн. або 3,9%. За рахунок цього зросла і продуктивність праці на підприємстві на 1,4 тис. грн. /чол. або на 3,8%.

Негативним фактором діяльності є зростання витрат підприємства у 2006р. на 9,2 тис. грн. або на 6,0%. Це зростання привело до зниження прибутку підприємства на 2,0 тис. грн. або 6,4%.

Аналіз фінансового стану малого підприємства проводиться за методикою відображеною в додатку Г.

Майно підприємства "Енігма ЛТД" складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість відображається в самостійному балансі.

Аналіз структури та динаміки майна наведено в табл.2.2.

Таблиця 2.2 Оцінка структури і динаміки майна ТОВ "Енігма ЛТД" за 2005 – 2006рр.

Види майна

2005

2006

Відхилення

сума тис.грн

питома

вага %

сума тис.грн

питома

вага %

в сумі

в питомій вазі

Іммобілізовані активи, в тому числі:

52,3

47,4

51,8

48,4

-0,5

1,0


Основні засоби

52,3

47,4

51,8

48,4

-0,5

1,0

Мобільні активи, в тому числі:

58,1

52,6

55,2

51,6

-2,9

-1,0

Запаси

33,7

30,5

25,3

23,6

-8,4

-6,9

Дебіторська заборгованість

8,8

8,0

1,0

0,9

-7,8

-7,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

15,6

14,1

28,9

27,0

13,3

12,9

Всього майна

110,4

100,0

107

100,0

-3,4

0,0

Отже, аналізуючи дані табл. 2.2, можна зробити висновки про те, що вартість основних засобів підприємства зменшилася в 2006 році в порівнянні з 2005 роком. Це можна пояснити тим, що основні засоби підприємства зношуються і відповідно списуються, а нові основні засоби не вводяться. Цей факт може негативно вплинути на якість продукції і її конкурентоспроможність. Аналогічні тенденції спостерігаються і у відношенні до незавершеного будівництва. Це є позитивним аспектом, оскільки сприяє вивільненню коштів, що в свою чергу дозволяє полегшити пошук джерел додаткового фінансування. Мобільні активи в цілому за період, що аналізується, також зменшились. Зокрема, зменшився обсяг запасів, дебіторська заборгованість, що свідчить про те, що підприємство вчасно розраховується з своїми кредиторами і слідкує за дотриманням платіжної дисципліни. Позитивним є також те, що збільшився обсяг грошових коштів та їх еквівалентів, що свідчить про збільшення мобільності активів підприємства і про те, що збільшується ліквідність активів даного підприємства. Зважаючи на це дане підприємство може швидко отримати необхідні кошти в разі погіршення його фінансового стану. Збільшились і обсяги оборотних активів. Таким чином, можна побачити, що обсяг всього майна підприємства зменшився за період що аналізується, найбільша питома вага належить оборотним засобам, в тому числі серед них найбільша питома вага належить запасам та грошовим коштам, а найменша – дебіторській заборгованості. Питома вага основних засобів складає на кінець 2006 року 48,4%, що на 1,0% більше, ніж на кінець 2005 року. Прибутковість підприємства характеризується абсолютним показником прибутку і відносним – рентабельністю. Рентабельність показує ступінь використання наявних ресурсів в процесі виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг. Оскільки фінансовий стан підприємства в значній мірі залежить від його рентабельності, визначимо такі показники рентабельності.

Розрахунок показників рентабельності проводиться на основі даних фінансової та бухгалтерської звітності підприємства (додатки А, Б, В), які наведені в табл. 2.3.

Таблиця 2.3 Вихідні дані для визначення показників рентабельності ТОВ "Енігма ЛТД" за 2005-2006рр, тис. грн.

Показник

2005 рік

2006 рік

Відхилення

в сумі

у відсотках

Середньорічна вартість виробничих запасів та готової продукції

39,9

29,5

-10,4

-26,1

Виручка від реалізації продукції

184,5

191,7

+7,2

+3,9

Собівартість реалізованої продукції

120,6

127,2

+6,6

+5,5

Прибуток від реалізації продукції

63,9

64,5

+0,6

+0,9

Середньорічна вартість власного капіталу підприємства

75,3

91,9

+16,6

+22,0


Аналізуючи дані табл. 2.3, відмітимо, що позитивним зрушенням в діяльності підприємства є збільшення виручки від реалізації продукції на 7,2 тис. грн. або 3,9%, а також збільшення валового прибутку від реалізації на 0,6тис. грн. або 3,9%. Собівартість реалізованої продукції також збільшилась, що не є позитивним фактором, хоча частково вона збільшилась за рахунок збільшення виручки від реалізації. Також негативним явищем в роботі підприємства є зменшення середньорічної вартості запасів на 10,4 тис. грн. або 26,1%. Збільшення середньорічної вартості власного капіталу являється позитивним фактором.

На основі вищенаведених даних розрахуємо показники рентабельності і занесемо їх до табл. 2.4.

Таблиця 2.4Показники рентабельності ТОВ "Енігма ЛТД" за 2005-2006рр, %

Показник

2005 рік

2006 рік

Відхилення

+/-

у відсотках

Рентабельність виробництва

1,602

2,186

+0,584

+36,5

Рентабельність продукції

0,530

0,507

-0,023

-4,3

Рентабельність продажу

0,346

0,336

-0,010

-2,9

Рентабельність власного капіталу

0,849

0,702

-0,147

-17,3

Отже, коефіцієнт рентабельності виробництва у 2006 році зріс на 0,584 або на 36,5%. Це свідчить про зниження рівня запасів підприємства та про прискорення їх обігу, тобто кожна одиниця запасів у 2006 році приносила на 0,58 грн. більше прибутку, ніж у 2006р. Слід відмітити також, що при збільшенні суми власного капіталу його рентабельність зменшилась. Так у 2006р. кожна гривна власного капіталу приносила прибутку від реалізації продукції на 0,147 грн. менше, ніж у попередньому році.

При цьому рентабельність продажу знизилась на 0,010 або на 2,9%, а рентабельність продукції на 0,023 або 4,3%. Дані показники свідчать про те, що в 2006р. кожна гривна виручки від реалізації продукції приносила прибутку на 0,01грн. менше, ніж у 2005 році, а кожна гривна витрачена на виробництво продукції на 0,02грн.

Співвідношення між різними видами рентабельності свідчить про достатньо ефективне використання наявних ресурсів підприємства в процесі виробництва і реалізації товарів, робіт та послуг.

Аналіз дає змогу зробити висновок про покращення наявних ресурсів та вдалу організацію виробничо-збутової діяльності.

Значення показників ділової активності підприємства наводяться у табл.2.5.

Таблиця 2.5 Аналіз показників ділової активності ТОВ "Енігма ЛТД" за 2005-2006рр

Показники

2005 рік

2006 рік

Відхилення,

+/-

Норматив

Оборот дебіторської заборгованості (раз)

21

39

+18

Збільшення

Термін кредиту (в днях)

17

9

-8

Зменшення

Оборотність запасів (раз)

5

6

+1

Збільшення

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

3,0

3,4

+0,4

Збільшення

Аналізуючи показники ділової активності відмітимо, що по всіх показниках у 2006 році відбулось покращання. Так швидкість оборотності дебіторської заборгованості збільшилась на 18 оборотів, а термін дії кредиту зменшився на 8 днів. Оборотність запасів та оборотних коштів також збільшилась, відповідно на 1 та 0,4 обороти.

Динаміку показників ділової активності наведено на рис. 2.4.


Рис. 2.4. Динаміка показників ділової активності ТОВ "Енігма ЛТД" за 2005-2006 рр

Отже, виходячи з даних проведеного аналізу, можемо зробити висновок про покращення показників майнового стану підприємства.

Важливе значення в аналізі фінансового стану має ліквідність підприємства.

Показники ліквідності ТОВ "Енігма ЛТД" розраховано на основі даних форми 1-м та 2-м (додатки А, Б, В) і наведено в табл. 2.6.

Таблиця 2.6 Аналіз показників ліквідності ТОВ "Енігма ЛТД" за 2005-2006 рр

Показники

Нормативне значення

2005 рік

2006 рік

Відхилення, +/-

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

> 0,2

0,112

0,191

+0,079

Коефіцієнт критичної ліквідності

0,7-0,8 достатня межа

0,112

0,191

+0,079

Коефіцієнт покриття

> 1

3,858

4,435

+0,577

Дані табл. 2.6 характеризують показники ліквідності з позитивного боку. Так, відмітимо, що по всіх трьох показниках у 2006р. відбулось зростання. Показники абсолютної та критичної ліквідності зросли на 0,079, а коефіцієнт покриття на 0,577. Порівнявши дані коефіцієнти з нормативними значеннями відмітимо, що коефіцієнт абсолютної ліквідності в 2006р. майже досяг нормативного значення. Рівень коефіцієнта критичної ліквідності відповідає достатньому значенню, а рівень коефіцієнта покриття і в 2005 і в 2006 році значно перевищує нижню межу нормативного значення.

Динаміку показника ліквідності відображено на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Динаміка показників ліквідності ТОВ "Енігма ЛТД" за 2005-2006 рр

Отже, аналіз ліквідності свідчить про те, що у підприємства достатньо обігових коштів для погашення своїх зобов’язань.

Розрахункові значення показників фінансової стійкості наводяться у табл. 2.7.

Таблиця 2.7 Аналіз показників фінансової стійкості ТОВ "Енігма ЛТД" за 2005-2006рр.

Показники

Нормативне значення

2005

рік

2006

рік

Відхилення, +/-

Коефіцієнт автономії

> 0,5

0,859

0,876

+0,017

Коефіцієнт фінансової стабільності

> 1

6,077

7,038

+0,961

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

> 0,1

0,741

0,775

+0,034

Маневреність власного капіталу

незначне збільшення

0,389

0,332

-0,057


Аналізуючи показники фінансової стійкості ТОВ "Енігма ЛТД", відмітимо, що вони всі перевищують граничні значення, що є позитивним фактором. Також відмітимо зростання показників автономії, фінансової стабільності та забезпеченості власними коштами у 2006р. проти 2005. Але коефіцієнт маневреності капіталу зменшився на 0,057, що сталося через зменшення величини власного капіталу підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості і ще раз підтверджує, що воно є відносно незалежне від зовнішніх джерел фінансування.

Маневреність власного капіталу свідчить про зростання запасів у власному капіталі підприємства. Така ситуація загрожує платоспроможності підприємства, оскільки товарні запаси є однією з найменш ліквідних статей активу балансу.

Динаміку показників фінансової стійкості відображено на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Динаміка показників фінансової стійкості ТОВ "Енігма ЛТД" за 2005-2006рр.

Таким чином, аналіз показників фінансової стійкості ТОВ "Енігма ЛТД" свідчить, що підприємство відносно незалежне від зовнішніх джерел фінансування, що значно зменшує можливість втрати платоспроможності саме за рахунок дії даних факторів. Аналіз показників ділової активності також займає важливе місце в процесі аналізу фінансового стану підприємства.

Таким чином, проаналізувавши показники ліквідності, прибутковості, фінансової стійкості та ділової активності, можна зробити такі висновки щодо фінансового стану ТОВ "Енігма ЛТД":

1. В 2005 та в 2006 році підприємство спрацювало з прибутком. Показники прибутковості свідчать про те, що підприємство є рентабельним і в динаміці вони покращуються.

2. Аналіз показників ліквідності ТОВ "Енігма ЛТД" дає змогу говорити про досить високу платіжну здатність даного підприємства та достатність обігових коштів. Але тут слід мати на увазі, що коефіцієнти ліквідності не можуть служити індикаторами фінансового стану підприємства, оскільки вони відображають ліквідність на дату складання балансу та не враховують строки оплати боргів.

3. Аналіз показників фінансової стійкості свідчать про відносну незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування і ще раз підтверджує факт достатності власних обігових коштів для більш успішного функціонування.

4. Показники ділової активності є досить високими і їх збільшення свідчить про покращання оборотності оборотних коштів підприємства.

Отже, фінансовий стан ТОВ "Енігма ЛТД" можна оцінити як задовільний.

Щодо організації бухгалтерського обліку на підприємстві, то у зв’язку з незначними обсягами діяльності він здійснюється двома працівниками бухгалтерії – головним бухгалтером та бухгалтером-касиром. Жодного розпорядчого документу (наказу про облікову політику), який би регламентував діяльність даної служби товариства нема. На підприємстві відсутній також графік документообороту та затверджений робочий план рахунків.

Хоча це в деякій мірі є недоцільним для підприємства, оскільки ТОВ "Енігма ЛТД" використовує комп’ютеризовану форму обліку, а саме програму "1C – Бухгалтерія", яка забезпечує систематизацію всіх необхідних даних та оперативний пошук необхідної інформації.

В цілому облік на досліджуваному господарюючому суб’єкті організовано відповідно до чинного законодавства нашої держави.

2.2 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків по соціальному страхуванню

На ТОВ "Енігма ЛТД" бухгалтерський облік ведеться автоматизованим способом з використанням програмного забезпечення "1С Бухгалтерія".

Програма "1C – Бухгалтерія" дозволяє вводити господарські операції декількома способами:

- ручне введення операцій;

- використання типових операцій;

- використання режиму "документи і розрахунки".

На підставі введених господарських операцій програма формує звітність по синтетичному обліку та різні допоміжні документи, зокрема:

- оборотно-сальдову відомість за рахунками і субрахунками;

- "шахматку";

- аналіз рахунка за підсумками і кореспонденцією даного рахунка з відповідними рахунками;

- обороти по дебету і кредиту рахунка і відповідне сальдо, також обороти і сальдо по рахунках за відповідний період; журнал-ордер і відомість, по рахунку;

- зведені проводки-підсумки за відповідною кореспонденцією;

- аналіз рахунка за датами;

- звіт по журналу операцій - вибірку проводок із журналу операцій за визначеними рахунками, кореспонденцією та іншими ознаками;

- картку рахунка і всі проводки з даним рахунком.

Програма може утримувати відомості за будь-який період часу. Для ведення аналітичного обліку програма дозволяє вводити необмежену кількість довідників об'єктів аналітичного обліку (субконто): за видами продукції, матеріалами, підприємствами, співробітниками та ін.

Усі документи по аналітичному обліку формуються у грошовому, а якщо це потрібно, то і в натуральному виразі.

Зокрема, видаються такі документи:

- оборотно-сальдова відомість, що утримує дані про сальдо та обороти за об'єктами обліку;

- картка субконто, що містить усі проводки з даним об'єктом обліку;

- аналіз рахунка за субконто - кореспонденції з різними рахунками кожного об’єкта обліку;

- аналіз субконто - зведення всіх підсумків за даними субконто;

- обороти між субконто.

Аналіз бухгалтерських рахунків може виконуватися за допомогою наступних звітів:

"Картка рахунка" – у хронологічному порядку виводяться операції, у яких бере участь обраний рахунок, перелік бухгалтерських проводок, обчислення поточного сальдо по рахунку. При деталізації виконується перехід у журнал операцій.

"Аналіз рахунка" – за зазначений інтервал часу по обраному рахунку виводяться підсумкові дебетові і кредитові обороти з кореспондуючими рахунками. При деталізації підсумків здійснюється перехід у звіт Журнал проводок.

"Аналіз рахунка по датах" – за зазначений інтервал часу по обраному рахунку виводяться підсумкові дебетові і кредитові обороти з кореспондуючими рахунками за кожну дату. При деталізації здійснюється перехід у звіт Журнал проводок, що виводиться для кореспондуючих рахунків за обрану дату.

"Аналіз рахунка по субконто" – за зазначений інтервал часу по обраному рахунку, субрахунку виводяться підсумкові зведення по субконто (всім обраним чи, у згорнутому чи розгорнутому виді). При деталізації здійснюється перехід у звіт Картка рахунка, у якому виводяться проводки для субконто рахунка.

Крім цього, програма дає змогу створювати звіти довільної форми, що використовують дані не лише синтетичного, а й аналітичного обліку. Для бухгалтерії перехід до реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів означає постійне підвищення вимог до обсягу, якості та оперативності роботи. Дедалі зростають вимоги до рівня кваліфікації, – вже мало бути лише бухгалтером, необхідні глибокі знання економічної теорії, права, фінансового аналізу. Відповідно підвищуються вимоги до автоматизованих систем: це й можливість надання даних для фінансового аналізу, і поширення можливостей бухгалтерського діловодства й документообігу, і системи зведеного обліку та фінансової звітності, яку складають підприємства різних країн світу і яка має певні відмінності у підходах до змісту фінансових звітів, необхідних для прийняття рішень в умовах розвитку міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізації фінансових ринків.

Для забезпечення первинного обліку розрахунків по соціальному страхуванню ТОВ "Енігма ЛТД" використовує типові форми первинних документів (табл. 2.8).

Таблиця 2.8 Первинні документи з обліку розрахунків з оплати праці на ТОВ "Енігма ЛТД"

Назва документа

У яких випадках використовується

Хто підписує

Рух документа

Розрахунково платіжна відомість (додаток Д)

При видачі заробітної плати з каси підприємства під розписку

Директор, головний бухгалтер

Передається з бухгалтерії в касу

Звідний листок по відрахуваннях у фонди (додаток Е)

При складанні звітності до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

Директор, головний бухгалтер

-

Розрахунковий листок по заробітній платі (додаток Ж)

Видаєть працівнику для ознайомлення його з нарахованою заробітною платою та утриманнями у фонди

Не підписується

Передається з бухгалтерії працівнику

Схема організації розрахунків по соціальному страхуванню на ТОВ "Енігма ЛТД" показано в табл. 2.9.

Таблиця 2.9 Схема організації обліку розрахунків по соціальному страхуванню на ТОВ "Енігма ЛТД"

Складова частина проекту

Зміст складової частини

Первинний облік розрахунків по соціальному страхуванню

Організація первинного обліку розрахунків по соціальному страхуванню

План документації з обліку розрахунків по соціальному страхуванню

Складання робочих інструкцій до документів і розробка графіків документообороту

Накопичення і групування показників первинних документів з обліку розрахунків по соціальному страхуванню

Складання "Зведеної відомості за розрахунками по соціальному страхуванню"

Аналітичний облік розрахунків по соціальному страхуванню

Організація аналітичного обліку розрахунків по соціальному страхуванню

Також підприємство складає звітність до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та пенсійного фонду. Графік складання форм звітності до фондів соціального страхування ТОВ "Енігма ЛТД" показано в табл. 2.10.

Таблиця 2.10 Графік складання форм звітності до фондів соціального страхування ТОВ "Енігма ЛТД"

Форми

Назва звітності

Відповідальний за складання

Строк виконання

За планом

Фактично

Ф-23

Розрахунок сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Головний бухгалтер

Не пізніше 20 числа місяця наступного за звітним

З дотриманням термінів

Додаток

№5

Розрахункова відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до фонду соціального страхування на випадок безробіття

Головний бухгалтер

До 20 числа місяця наступного за звітним кварталом

З дотриманням термінів

Додаток

Розрахункова відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Головний бухгалтер

Не пізніше 20 числа місяця наступного за звітним кварталом

З дотриманням термінів

Додаток

Розрахункова відомість про нарахування та перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання

Головний бухгалтер

Не пізніше 20 числа місяця наступного за звітним кварталом

З дотриманням термінів

Бухгалтерський облік розрахунків по соціальному страхуванню на ТОВ "Енігма ЛТД" здійснюється головним бухгалтером. В обов’язки даного працівника входить в частині обліку розрахунків по заробітній платі та за соціальним страхуванням входить:

- нарахування заробітної плати працівникам підприємства та всіх видів надбавок, доплат і допомог;

- ведення синтетичного та аналітичного обліку розрахунків по заробітній платі;

- здійснення нарахувань та утримань до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- складання та подання звітності до органів статистики, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, ДПІ в м. Чернівці та керівництву підприємства, що стосується заробітної плати працівників;

- складання розрахунково-платіжних та платіжних відомостей;

- ведення персоніфікованого обліку та подання звітності з нього;

- ведення автоматизованого обліку розрахунків по оплаті праці.

Для обліку розрахунків по соціальному страхуванню на ТОВ "Енігма ЛТД" застосовуються такі синтетичні рахунки (табл. 2.11).

Таблиця 2.11 Робочий план рахунків синтетичного обліку розрахунків по соціальному страхуванню на ТОВ "Енігма ЛТД"

Шифр та назва рахунків

Характеристика рахунку за призначенням та структурою

Згідно Плану рахунків затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України № 291 від 30.11.99р.

На базовому підприємстві

1

2

3

661 "Розрахунки за заробітною платою"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

Балансовий, основний, рахунок розрахунків

651 "Розрахунки за пенсійним забезпеченням"

651 "Розрахунки за пенсійним забезпеченням"

Балансовий, основний, рахунок розрахунків

652 "Розрахунки за соціальним страхуванням"

652 "Розрахунки за соціальним страхуванням"

Балансовий, основний, рахунок розрахунків


653 "Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття"

653 "Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття"

Балансовий, основний, рахунок розрахунків

656 "Розрахунки за страхуванням від нещасних випадків на виробництві"

656 "Розрахунки за страхуванням від нещасних випадків на виробництві"

Балансовий, основний, рахунок розрахунків

92 "Адміністративні витрати"

92 "Адміністративні витрати"

Балансовий, операційний, збиральний

Отже, можна зробити висновок про те, що склад рахунків по обліку зобов’язань із соціального страхування на ТОВ "Енігма ЛТД" співпадає з їх переліком згідно Плану рахунків. Первинні документи по обліку заробітної плати і розрахунків по соціальному страхуванню, що надходять до бухгалтерії ТОВ "Енігма ЛТД", після перевірки і опрацювання групують за ідентифікаційними номерами працівників і використовують для заповнення розрахунково-платіжної відомості по нарахуванню заробітної плати (додаток Д). В цій відомості здійснюється нарахування заробітної плати працівників підприємства і утримань з неї. Вона на аналізованому підприємстві формується за допомогою програмного забезпечення "1С Бухгалтерія"


Рис. 2.7. Формування розрахунково-платіжної відомості по нарахуванню заробітної плати за допомогою програмного забезпечення "1С Бухгалтерія"

Отже, для формування відомості необхідно вибрати документ "Нарахування заробітної плати", вказати останній день звітного місяця, за який вона буде нараховуватись. Заповнення відомості буде здійснюватись за допомогою команди "Заповнити" на основі довідника "Працівники" (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Елемент довідника "Працівники" ТОВ "Енігма ЛТД"

Слід відмітити, що з заробітної плати працівників ТОВ "Енігма ЛТД" у 2007 році здійснюються такі утримання: до пенсійного фонду – 0,5 відсотка із заробітної плати або з частини заробітної плати, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та 2 відсотки з частини заробітної плати в розмірі понад прожитковий мінімум для працездатних осіб; до фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності – 0,5% від нарахованої зарплати; до фонду соціального страхування на випадок безробіття – 0,5% від нарахованої зарплати.

На фонд заробітної плати працівників ТОВ "Енігма ЛТД" у 2007 році здійснюються такі нарахування: до пенсійного фонду – 33,2%; до фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності – 1,5%; до фонду соціального страхування на випадок безробіття – 1,3; до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві – 0,73%.

Інформацію по кореспонденції рахунків врозрізі утримань та нарахувань по кожному працівнику можна побачити вибравши в документі "Нарахування заробітної плати" пункт "Журнал проводок" (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Вид журналів програмного забезпечення "1С Бухгалтерія" "Журнал проведень"

Для друку розрахунково-платіжної відомості необхідно виконати команду "Друк", вибрати при цьому пункт "Розрахунково-платіжна відомість". В даній відомості наведена інформація про нарахування заробітної плати та утримання з неї по кожному працівнику підприємства за відповідний місяць.

Для отримання інформації про нарахування та утримання до фондів соціального страхування необхідно виконати команду "Друк", вибрати при цьому пункт "Зведений для відрахувань у фонди" (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Формування документу "Зведений для відрахувань у фонди" за допомогою програмного забезпечення "1С Бухгалтерія"

Даний документ дає інформацію про утримання до фондів соціального страхування як загальною сумою, так і в розрізі працівників підприємства.

Синтетичний облік розрахунків за соціальним страхуванням по аналізованому підприємству наведено в табл. 2.12.


Таблиця 2.12 Реєстр операцій по рахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" та 65 "Розрахунки за соціальним страхуванням" за І квартал 2007 року по ТОВ "Енігма ЛТД"

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума

(грн.)

Згідно Інструкції

На підприємстві

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

Нараховано заробітну плату

92

661

92

661

5071,42

Утримано внески до пенсійного фонду

661

651

661

651

25,36


Утримано внески до фонду соціального страхування на випадок безробіття

661

653

661

653

25,36

Утримано внески до фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

661

652

661

652

25,36

Нараховано внески до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

92

656

92

656

37,02

Нараховано внески до пенсійного фонду

92

651

92

651

1683,71

Зменшення нарахувань до пенсійного фонду в рахунок сплати єдиного податку

651

791

651

791

4743,48

Дані до табл. 2.12 занесено на основі даних документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення "1С Бухгалтерія":

- журналу-ордеру по рахунку 65 "Розрахунки за соціальним страхуванням" (додаток К);

- звітів "Аналіз рахунка" по синтетичним рахункам: 651 "Внески до пенсійного фонду" (додаток Л), 652 "Внески до фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності" (додаток М), 653 "Внески до фонду безробіття" (додаток Н); 656 "Внески до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві" (додаток П);

- журналу проводок по рахунку 65 "Розрахунки за соціальним страхуванням" за І квартал 2007р. (додаток Р).

Проаналізувавши наведені вище документи можна зробити висновок, що ТОВ "Енігма ЛТД" дотримується методології обліку розрахунків за соціальним страхуванням.

За І квартал 2007 року до 20 квітня підприємство подавало у відповідні органи таку звітність щодо розрахунків за соціальним страхуванням:

- звіт до пенсійного фонду (додаток С);

- звіт до фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності (додаток Т);

- звіт до фонду соціального страхування на випадок безробіття (додаток У);

- звіт до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (додаток Ф).

До 01 квітня 2007року бухгалтер підприємства подає до пенсійного фонду звіт по персоніфікованому обліку працівників підприємства за 2006 рік.

Отже, облік розрахунків по соціальному страхуванню на ТОВ "Енігма ЛТД" ведеться в автоматизованому режимі за допомогою програми "1С: бухгалтерія". В цілому всі проведені операції відповідають вимогам чинного законодавства, зауваженням в даному випадку є тільки те, що організація бухгалтерського обліку на підприємстві не регламентована наказом про облікову політику, що в подальшій діяльності обов’язково потрібно виправити.

2.3 Аудит розрахунків по соціальному страхуванню

Аудит розрахунків по соціальному страхуванню являється важливою частиною аудиту розрахунків з оплати праці. Адже помилки можуть привести до сплати штрафних санкцій.

Слід відмітити, що аудит розрахунків по соціальному страхуванню починається з складання програми аудиту (табл. 2.13).


Таблиця 2.13 Програма аудиту розрахунків по соціальному страхуванню ТОВ "Енігма ЛТД" за І квартал 2007р.

№ п/п

Назва об’єкта аудиту

Методи та процедури аудиту

Термін виконання

Прізвище виконавця

1

2

3

4

5

1

Вивчення системи оплати праці на підприємстві

Попереднє вивчення

07.05.2007р.

Саковська Л.


2

Правильність нарахування заробітної плати в бухгалтерському обліку, а також нарахувань та утримань до фондів обов’язкового загальнодержавного соціального страхування

Суцільна перевірка

07.05.2007р.

Саковська Л.

3

Співставлення даних аналітичного та синтетичного обліку розрахунків за соціальним страхуванням

Суцільна перевірка

08-09.05.2007р.

Саковська Л.

4

Перевірка правильності відображення розрахунків за соціальним страхуванням у звітності

Суцільна перевірка

10.05.2007р.

Саковська Л.

Спочатку необхідно перевірити реєстрацію ТОВ "Енігма ЛТД" в фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Так, дане підприємство проходило перереєстрацію в органах виконавчої влади 25.04.2004 року у зв’язку зі зміною назви. В фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування воно було зареєстровано таким чином:

- в пенсійному фонді – 30.04.2004р. – реєстраційний номер – 24.11.02-2145;

- в фонді соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності – 30.04.2004р. – реєстраційний номер – 7300100000341;

- в фонді соціального страхування на випадок безробіття – 30.04.2004р. – реєстраційний номер – 241207197;

- в фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві – 29.04.2004р. – реєстраційний номер – 2402000421.

Отже, підприємство не порушило законодавство, зареєструвавшись в фондах соціального страхування протягом 10 днів з моменту державної реєстрації.

На підприємстві існує почасова оплата праці – нарахування заробітної плати здійснюється за кількість відпрацьованих днів та годин.

Перевіряючи правильність бухгалтерського обліку нарахування внесків на загальнообов’язкове державне страхування по аналізованому підприємству за І квартал 2007 року можна відмітити, що на підприємстві не порушують методології ведення обліку, використовуючи бухгалтерські рахунки визначені Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України № 291 від 30.11.99р. та кореспонденція рахунків Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій затвердженої Наказом Міністерства Фінансів України № 291 від 30.11.99р.

Підприємство також дотримується нормативів відрахувань до фондів соціального страхування, які визначені відповідними нормативними документами та Законом про Державний бюджет України на 2007 рік від 19.12.2006 року № 489-V хоча в процесі перевірки виявлено арифметичну помилку. Це видно з даних табл. 2.14, яка побудована за даними додатків К, Л, М, Н, Р.

Слід відмітити, що за даними табл. 2.14 спостерігається заниження суми нарахувань до пенсійного фонду. Як виявилося з результатів опитування бухгалтера, причиною цього є те, що в довіднику програмного забезпечення 1С-Бухгалтерія не змінено ставку нарахувань до пенсійного фонду, яка в 2006 році становила 31,8%. Тому, 5071,42*31,8/100=1612,71грн.

Таблиця 2.14 Порівняння даних синтетичного обліку розрахунків за соціальним страхуванням з розрахованими даними згідно нормативів

Показник

Фонд заробітної плати на який нараховуються та з якого утримуються внески

Норматив, %

Згідно нормативів

Згідно даних бухгалтерського обліку підприємства

Виявлені відхилення, + переплата, – заниження

Утримання до пенсійного фонду

5071,42

0,50

25,36

25,36

0,00

Утримання до фонду соціального страхування

5071,42

0,50

25,36

25,36

0,00

Утримання до фонду безробіття

5071,42

0,50

25,36

25,36

0,00

Нарахування в пенсійний фонд

5071,42

33,20

1683,71

1612,71

-71,00

Нарахування у фонд страхування від нещасних випадків

5071,42

0,73

37,02

37,02

0,00

При цьому слід відмітити, що звітність до пенсійного фонду за березень сформовано вірно і відхилень від нормативів не виявлено (табл. 2.15).

Отже, підприємство не порушило законодавство і не буде сплачувати за це штрафні санкції.

Таблиця 2.15 Порівняння даних звітності поданої до фондів соціального страхування з розрахованими даними згідно нормативів

Показник

Фонд заробітної плати на який нараховуються та з якого утримуються внески

Норматив, %

Згідно нормативів

Згідно даних звітності

Виявлені відхилення, + переплата, – заниження

Утримання до пенсійного фонду

5071,42

0,50

25,36

25,36

0,00

Утримання до фонду соціального страхування

5071,42

0,50

25,36

25,36

0,00

Утримання до фонду безробіття

5071,42

0,50

25,36

25,36

0,00

Нарахування в пенсійний фонд

5071,42

33,20

1683,71

1612,71

0,00

Нарахування у фонд страхування від нещасних випадків

5071,42

0,73

37,02

37,02

0,00

Зміна ставок нарахувань до пенсійного фонду в програмному забезпеченні "1С-Бухгалтерія" здійснюється в довіднику "Ставки податків та відрахувань" (рис. 2.11).


Рис. 2.11. Довідник "Ставки податків та відрахувань"

Для зміни ставок необхідно відкрити пункт "Податки та відрахування х фонду заробітної плати" і в ньому внести зміну ставки з 31.8% на 33,2%, при цьому не забувши вказати дату зміни – 01.01.2007р.

Отже, можемо зробити висновок, що не зважаючи на виявлені недоліки аудиторський висновок щодо достовірності відображення в звітності розрахунків за соціальним страхуванням можна вважати позитивним.

Розділ 3. Проблеми та шляхи удосконалення обліку і аудиту розрахунків за соціальним страхуванням на ТОВ "Енігма ЛТД"

3.1 Основні проблеми в обліку розрахунків за соціальним страхуванням та напрямки їх вирішення

Не зважаючи на дотримання методології обліку розрахунків за соціальним страхуванням на ТОВ "Енігма ЛТД", можна виділити деякі проблеми в здійснення обліку.

Підприємство для надходження коштів від фонду соціального страхування для виплати допомог по тимчасовій непрацездатності, а також для розрахунків з Фондом соціального страхування використовує один і той же рахунок 652 "Розрахунки за соціальним страхуванням".

Для зручності даний рахунок можна розділити на два субрахунки:

6521 "Розрахунки за внесками на соціальне страхування";

6522 "Розрахунки за допомогами на соціальне страхування".

Це значно спростить облік і одразу ж буде видно залишок заборгованості по кожному з видів розрахунків.

Також, ТОВ "Енігма ЛТД" розрахунки з працівниками по виплаті допомог з Фонду соціального страхування веде на рахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою". Для зручності ці розрахунки можна відображати на субрахунку 6851 "Розрахунки з працівниками по виплаті соціальних допомог" Однією з проблем ведення обліку на ТОВ "Енігма ЛТД" є те, що на підприємстві застосовується досить прогресивне програмне забезпечення "1С Бухгалтерія", а звітність як до фонду соціального страхування на випадок нещасних випадків формується вручну.

Слід відмітити, для формування звітності у фонди соціального страхування використовується документ "Регламентовані звіти" (рис. 3.1).


Рис. 3.1. Документ "Регламентовані звіти"

Для формування звіту до фондів соціального страхування в зазначеному документі необхідно виконати такі кроки:

- вибрати звітний квартал;

- вибрати форму звітності;

- натиснути опцію "Завантажити".

Після цього завантажиться форма звітності яка була вибрана (рис. 3.2).

Слід відмітити, що дані до звітності заносяться автоматично і є вірними, якщо підприємство до цього вірно здійснило нарахування заробітної плати у документі "Нарахування заробітної плати". Для формування звітності необхідно натиснути опцію "Заповнити" (див. рис. 3.2).

Таким чином, застосування програмного забезпечення "1С Бухгалтерія" значно спрощує ведення обліку заробітної плати на підприємстві та розрахунків за соціальним страхуванням і допомагає уникнути багатьох помилок, які часто зустрічаються при веденні обліку неавтоматизованим способом.


Рис. 3.2. Формування звітності до фондів соціального страхування за допомогою програмного забезпечення "1С Бухгалтерія"

3.2 Напрямки удосконалення аудиту розрахунків за соціальним страхуванням

Інтенсивний розвиток комп’ютерної техніки дав відповідний поштовх започаткуванню, а відтак і удосконаленню методів аудиту в комп’ютерному середовищі. Значний вплив на аудит у розвинутих країнах світу мають електронно-обчислювальна техніка і технології, елементами яких є комп’ютери. Початком застосування сучасних технологій вважають 50-ті роки XX ст., коли в США були створені перші моделі електронної машини для бухгалтерських розрахунків. Поступово застосування комп'ютерів охопило різні сфери економіки.

Запровадження комп’ютерної техніки і технології вплинуло і на ефективність аудиту, особливо внутрішніх перевірок. З’явилася можливість точного розрахунку ліквідності підприємств, довгострокової платоспроможності, оцінки рентабельності активів, капіталу і фондовіддачі.

Причому облікові системи, які використовують комп'ютери, сприяють здійсненню аудиторських перевірок із використанням комп'ютерної мережі клієнта. Цей прийом відомий як методика аудиту з використанням комп'ютерів (Computer-Assisted Audit Techniques - CAATs) [30, 120].

Існують дві основних складові CAATs, які використовує внутрішній аудитор:

- програмне забезпечення аудиту: комп'ютерні програми, що використовуються для перевірки змісту файлів клієнта;

- контрольні дані: дані, що використовуються аудитором для комп'ютерної обробки з метою перевірки функціонування комп'ютерних програм клієнта.

Аудитор повинен або оволодіти технічними знаннями і навичками роботи на комп'ютері, або одержати практичну допомогу від експертів, необхідну для того, щоб зробити компетентні висновки.

Можна використати аналітичну перевірку як сферу застосування аудиторського програмного забезпечення, коли записи клієнта збираються у файлах комп’ютера.

Аудитор може використати також програмований метод контролю, який свідчить про повноту, правильність і законність записів у облікових регістрах. Загальний контроль відрізняється від прикладного тим, що належить до середовища, в якому система розробляється, підтримується і функціонує, тобто має найбільш широке застосування.

Під терміном аналітична перевірка слід розуміти набір таких процедур:

- аналіз співвідношень різних фінансових даних (наприклад, виторгу і затрат або заробітної плати і чисельності персоналу);

- порівняння фактичних даних із прогнозними, з аналогічними показниками минулих періодів, із показниками аналогічних підприємств, із середньогалузевими даними.

Причому, процедури можуть варіюватися від простих зіставлень до широких комп’ютерних програм, які реалізують найновіші статистичні розробки (наприклад, множинний регресивний аналіз).

Багато вчених-економістів вважають, що аудитор може широко використовувати комп'ютер для здійснення низки аналітичних, розрахункових та інших аудиторських процедур. Особливо важливо використати комп'ютер на дослідній стадії аудиторського процесу, коли збирається максимум доказів. Поділяємо думку професора B.C. Рудницького в тому, що "дуже важливо ряд аналітичних процедур здійснювати на початковій стадії аудиту, оскільки це допомагає впровадити дедуктивний метод оцінювання показників Головної книги і фінансової звітності, правильно спланувати різні аспекти майбутньої роботи, виявити факти ризику тощо" [32, 134].

Комп’ютерну техніку аудитор використовує, коли облік ведуть за допомогою спеціальних програм, а інформацію зберігають у файлах даних [30, 129].

Починаючи з 80-х років XX ст. вітчизняні аудитори широко використовують комп’ютерну техніку і спеціальні програмні засоби для виконання аналітичних процедур. Вітчизняним аудиторам слід керуватися Рішенням Аудиторської палати України № 73 від 18.12.98, яким затверджено повний текст Національних нормативів аудиту в Україні, у тому числі норматив № 30 "Використання комп’ютерів в аудиті". Мета і галузь діяльності аудитора не змінюються, коли йдеться про перевірку середовища електронної обробки даних (ЕОД).

Однак прикладна програма може поставити аудитора перед необхідністю використання комп’ютера як засобу контролю. Ці різноманітні варіанти використання комп’ютера відомі як Метод аудиту при сприянні комп'ютера (MACK) [14, 216]. Метою цього нормативу є забезпечення використання керівництвом MACK. Ці методи можна використовувати із залученням всіх відомих типів конфігурацій комп'ютерів. Причому необхідність використання MACK виникає тоді, коли нема вхідних документів і немає можливості повністю простежити хід операцій, і тоді, коли ефективність аудиту можна покращити за допомогою використання спеціальної комп'ютерної аудиторської програми.

Норматив № 30 "Використання комп’ютерів в аудиті" характеризує два методи:

- програмне забезпечення контролю;

- дані тесту.

Програмне забезпечення контролю (ПЗК) складається з комп’ютерних програм, що використовуються аудитором як частина процедур перевірки, які обробляють дані контрольних тестів системи обліку підприємства. Під час планування аудитору слід з’ясувати можливість комбінування ручного аналізу даних з обробкою на ПЗК.

Перевірку методом тестування даних використовують під час проведення процедур контролю, отриману вибірку даних вводять у комп’ютерну систему клієнта і порівнюють її з результатами:

- даних тесту, які використовуються для перевірки специфічних засобів управління в комп'ютерних програмах щодо типу пароля і доступу до даних;

- на шляху операцій тесту використовується "фіктивний" модуль (наприклад, відділ або службова особа), дії цього модуля визначені, результати порівнюються з проходженням даних через аналогічний модуль програми клієнта. Коли контрольні дані обробляються разом з реальними даними клієнта, аудитор повинен бути впевненим, що після завершення тестування всі контрольні записи будуть вилучені з реального розрахунку клієнта.

Коли аудитор починає аудит у середовищі ЕОД, він повинен мати необхідні навички і досвід роботи з технікою або залучити спеціаліста. Аудитору слід проаналізувати відповідність MACK засобам обслуговування комп'ютера і автоматизованим системам бухгалтерського обліку та картотекам.

Ефективність аналітичних процедур може бути поліпшена при використанні MACK з погляду отримання й оцінювання контрольного доказу. Деякі комп’ютерні файли зберігаються протягом короткого часу і не можуть бути доступні за необхідності. Тому аудитор повинен вжити заходів для збереження в пам’яті комп’ютера даних, які йому знадобляться в майбутньому. Аудитор повинен керувати процесом використання програми MACK. Під час управління програмою MACK присутність аудитора бажана, оскільки у разі необхідності він може змінити дані помилкового прикладу, виправити неправильний вхідний файл.

Стандарти робочих документів і процедур для MACK мають відповідати документам і процедурам аудиторської перевірки в цілому. Технічну документацію MACK необхідно тримати окремо від інших робочих документів аудитора. При невеликих обсягах даних ефективнішими можуть бути методи обробки даних без використання комп'ютера.

Серед програм аналізу фінансового стану підприємства найбільшого розвитку і розповсюдження набули програми ретроспективного (підсумкового) аналізу фінансового стану господарюючого суб’єкта, який проводився на основі даних фінансової звітності організації за декілька звітних періодів, що є основним джерелом інформації. при розрахунку фінансових коефіцієнтів.

Здійснимо характеристику основних програмних продуктів, що використовуються для економічного аналізу і є найбільш розповсюдженими (табл. 3.2) [18, 350].

Для наглядного бачення спрощення проведення аудиту за допомогою використання комп’ютерних технологій на ТОВ "Енігма ЛТД" можна використати програмне забезпечення Microsoft Excel.


Таблиця 3.1 Характеристика функціональних можливостей найбільш розповсюджених програм економічного аналізу

Програмний продукт

Функціональні можливості

1

2

ИНЭК Аналитик

В програмі реалізовано комплексну оцінку фінансового стану підприємства, що кількісно характеризує рівень його фінансового стану, рейтинг щодо інших підприємств і рівень інвестиційної привабливості

ИНЭК Инвестор

Дозволяє проводити оцінку фінансового стану об'єктів інвестування і розподілити об'єкти, що аналізуються, за кількома групами інвестиційної привабливості,

Audit Expert

Передбачені можливості проведення ретроспективного і перспективного аналізу. При здійсненні розрахунків можна отримати відповідні експертні висновки з використанням методик аналізу фінансового стану підприємств, що застосовуються як в Україні, так і за кордоном. На підставі даних бухгалтерських звітів є можливість отримання ряду аналітичних даних, що дозволяють провести не тільки аналіз поточного фінансового стану підприємства, але й оцінити динаміку його зміни, а також побудувати прогноз на найближчий час. Це єдина система, яка дозволяє провести часткову або повну переоцінку різних статей активів і пасивів балансу для проведення фінансового аналізу за реальними даними. В програмі є можливість проведення поглибленого дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства на основі власних методик

Sales Expert

Призначена для управління збутовою діяльністю господарюючого суб'єкта. Вона дозволяє проводити маркетинговий аналіз (здійснювати оцінку стану підприємства на ринку, проводити порівняльний аналіз його збутової діяльності з конкурентами, формувати оптимальну структуру збуту продукції)

Forecast Expert

Програма є інструментом прогнозування економічних показників і аналізу тенденцій ринку. 3 її допомогою можливе складання прогнозу щодо майбутнього обсягу продаж і доходів підприємств, рівня попиту на послуги або вироби, курсів валют, акцій або ф'ючерсів, залишків грошових коштів на рахунках

ИНЕК-АФСП

На підставі вихідних даних дозволяє розраховувати такі параметри як ліквідність, фінансова стійкість, оборотність тощо. Програма містить довідник допустимих значень (верхню та нижню межу) коефіцієнтів для різних галузей економіки. Перевагою програми є те, що таблиці з розрахованими показниками можна зберігати в DBF-форматі та експортувати в EXCEL

ФинЭксперт

Дана система спроектована як додаток до EXCEL і використовує в повному обсязі всі його можливості. Особливістю програми є можливість моделювання і прогнозування фінансового стану підприємства. Для цього на основі даних за ряд звітних періодів розраховуються в динаміці основні коефіцієнти. Зміни показників проводяться із застосуванням математико-статистичних методів аналізу часових рядів.

БЮСТ-Ф

Працює в операційному середовищі Windows. Це табличний редактор на зразок EXCEL, що полегшує процес освоєння програми. Аналіз розподілено на внутрішній та зовнішній. Внутрішній аналіз проводиться на підставі даних, які надходять з бухгалтерського комплексу "БЗСТ-4", що полегшує роботу користувачів цієї програми. Інтеграція з "БЗСТ-4" дозволила генерувати звіти, які використовувались для факторного аналізу прибутку; аналізу продажу у розрізі груп товарів, покупців; оборотності товарів у консигнантів тощо

MARKETING

Analytic 4

Програма складається з ряду модулів, кожен з яких виконує певні функції. Модуль c-Commerce призначений для збору інформації, необхідної для маркетингового аналізу комерційної діяльності підприємства. Модуль Analyzer містить засоби для оперативного аналізу маркетингових даних. Засоби побудови візуальних запитань та попереднього статистичного аналізу полегшують процес виділення даних, що цікавлять аналітика

Ввести функції у формулу можна вручну або з використанням майстра функцій. Для роботи з майстром функцій слід натиснути кнопку "Майстер функції" панелі інструментів "Стандартна" або виконати команду "Вставка/Функції". При цьому відкривається діалогове вікно "Майстер функції -крок 1 з 2", в якому можна вибрати категорію функцій. (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Діалогове вікно "Майстер функцій"

При виборі категорії в поле "Функції" виводиться список функцій даної категорії. У цьому списку можна вибрати потрібну функцію. У рядку стану виводиться короткий опис функції.

Після вибору функції слід натиснути кнопку "Далі", у результаті чого відкриється вікно діалогу "Майстер функції - крок 1 з 2", в якому можна вказати аргументи функції. У полі "Значення" виводиться значення функції при вказаних аргументах.

Після натискування кнопки "Готово" формула вставляється в активну комірку. Коли встановлено автоматичний режим обчислень (цей режим встановлюється за замовчуванням), зміна вмісту комірок веде до перерахунку формул, які використовують ці комірки. Для встановлення ручного режиму обчислень слід у вкладці "вирахування" діалогового вікна "Параметри" у блоці "Здійснювати перерахунок" встановити режим "Вручну". У цьому режимі Excel виводить слово "Вирахувати" у рядок стану всякий раз, коли в листі з’являється не обчислена формула. Для переобчислення формул слід натиснути клавішу [F9] (формули переобчисляться в усіх відкритих книгах) або [Shift-F9] (формули переобчисляться тільки в активному листі). У полі комірки може відображатись або формула, або значення.

Вид відображення залежить від значення опції "Формула" вкладки "Вид" вікна діалогу "Параметри". При встановленій опції в комірці буде відображатись формула.

Якщо при обчисленні формули сталася помилка, то в комірку виводиться повідомлення про помилку, яке починається із символу "#". Excel виводить такі повідомлення про помилки: # дел 0 —спроба поділити на нуль або на порожню комірку; # имя ? — формула використовує неіснуюче ім.’я; # н/д – формула посилається на комірку з невизначеними даними; # число 1 — помилка у числі, число неможливо подати в Excel; # ссыл 1 — формула посилається на неіснуючу комірку; # знач І — помилка при обчисленні.

Для прикладу, можна побудувати таблицю 2.14 з другого розділу дипломної роботи (рис. 3.4).


Рис. 3.4. Діалогове вікно електронної таблиці Microsoft Excel

Для розрахунку графи D "Згідно нормативів" можна використати формулу:

В1 * С1 / 100% (3.1)

При цьому, її потрібно ввести всього один раз. А потім скопіювати у потрібні комірки. Для визначення значення в графі F, використовується наступна формула:

Е1 – D1 (3.2)

Отже, можна запропонувати використовувати табличний процесор для проведення аудиту розрахунків за соціальним страхуванням. Розробивши один раз таблиці для початкових даних та таблиці, в яких проводитимуться розрахунки, підприємство зможе оперативно отримати показники для аналізу та аудиту.

Таким чином, досвід використання програмних продуктів економічного аналізу та аудиту дозволяє узагальнити основні вимоги до його проведення в умовах комп’ютерної обробки даних:

- своєчасне і повне задоволення обчислювальних та інформаційних потреб при проведенні аналізу;

- мінімальний час відповіді на аналітичні запити;

- можливість подання вихідної інформації в табличній і графічній формах;

- можливість внесення коригувань в методику розрахунків і в форми відображення кінцевого результату;

- повторення процесу вирішення завдання з будь-якої довільно заданої точки (стадії) розрахунку;

- можливість роботи в мережі;

- простота діалогу в системі людина-машина.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Таким чином, загальнообов’язкове державне соціальне страхування - це система прав, зобов'язань і гарантій, які передбачають надання соціального захисту, яка включає матеріальне забезпечення громадян у разі захворювання, повної, часткової або тимчасової непрацездатності, втрати годувальника, безробіття за незалежними від них причинами, а також за віком та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (роботодавцем), а також з бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

Основними завданнями обліку розрахунків за соціальним страхуванням являється:

- проведення нарахувань та утримань внесків до фондів соціального страхування;

- відображення на рахунках синтетичного обліку розрахунків з фондами соціального страхування;

- ведення аналітичного обліку розрахунків з фондами соціального страхування;

- складання звітності до фондів соціального страхування.

Основними завданнями аудиту розрахунків за соціальним страхуванням є:

Вивчення системи оплати праці на підприємстві.

Правильність нарахування заробітної плати в бухгалтерському обліку, а також нарахувань та утримань до фондів обов’язкового загальнодержавного соціального страхування.

Співставлення даних аналітичного та синтетичного обліку розрахунків за соціальним страхуванням.

Перевірка правильності відображення розрахунків за соціальним страхуванням у звітності.

Основним видом діяльності підприємства ТОВ "Енігма ЛТД", яке являється об’єктом дослідження в роботі є надання туристичних послуг.

Результати його фінансово-господарської діяльності за 2005-2006 роки дозволили зробити наступні висновки. Виручка від реалізації продукції у 2006 році зросла проти 2005 на 7,2 тис. грн. або 3,9%. За рахунок цього зросла і продуктивність праці на підприємстві на 1,4 тис. грн. /чол. або на 3,8%.

Негативним фактором діяльності є зростання витрат підприємства у 2006р. на 9,2 тис. грн. або на 6,0%. Це зростання привело до зниження прибутку підприємства на 2,0 тис. грн. або 6,4%.

Проаналізувавши організацію та ведення бухгалтерського обліку розрахунків за соціальним страхуванням на ТОВ "Енігма ЛТД" можна зробити висновок, що ТОВ "Енігма ЛТД" дотримується методології обліку розрахунків за соціальним страхуванням.

Провівши аудит розрахунків за соціальним страхуванням можна зробити висновок, що не зважаючи на виявлені недоліки аудиторський висновок щодо достовірності відображення в звітності розрахунків за соціальним страхуванням можна зробити позитивним.

Основними напрямками вдосконалення бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків за соціальним страхуванням на ТОВ "Енігма ЛТД" є наступні.

Поділ рахунку 652 на окремі субрахунки для спрощення обліку: окремо для надходження коштів від фонду соціального страхування для виплати допомог по тимчасовій непрацездатності, а також для розрахунків з Фондом соціального страхування. Це можуть бути такі субрахунки:

- 6521 "Розрахунки за внесками на соціальне страхування";

- 6522 "Розрахунки за допомогами на соціальне страхування".

Даний захід значно спростить облік і одразу ж буде видно залишок заборгованості по кожному з видів розрахунків.

Також, пропонується для розрахунків з працівниками по виплаті допомог з Фонду соціального страхування не застосовувати рахунок 661 "Розрахунки за заробітною платою", а для зручності ці розрахунки можна відображати на субрахунку 6851 "Розрахунки з працівниками по виплаті соціальних допомог"

Для спрощення процедури аудиту розрахунків за соціальним страхуванням можна запропонувати використовувати табличний процесор Microsoft Excel. Розробивши один раз таблиці для початкових даних та таблиці, в яких проводитимуться розрахунки, підприємство зможе оперативно отримати показники для аналізу та аудиту.

Список використаної ДЖЕРЕЛ

1. Кодекс законів про працю в Україні \ Праця і зарплата. - 2003.- № 2.- с. 5-19.

2. Трудовий кодекс України \ Праця і зарплата. - 2003.- № 42.- с. 20-26.

3. Кодекс професійної етики аудиторів України N 73 від 18.12.1998.

4. Про аудиторську діяльність: Закон України, затверджений Постановою ВРУ № 3126-XII від 22.04.93 із змінами та доповненнями

5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 320\ Бухгалтерський облік в сільському господарстві. - 1999.- № 10.- с.11-25.

6. Про оплату праці: Закон України від 10.07.03 р. № 1086-IV \ Урядовий кур’єр. - 15 серпня 2003 р.- с. 8-11.

7. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.03 р. № 1058 – IV \ Бухгалтерський облік і аудит. - 2003.- № 14.- с.27-29.

8. Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.00 р. Із змінами та доповненнями. \ Офіційний вісник України. - 2000.- № 13.- с.505.-

9. Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 23.09.99 р. \ Офіційний вісник України. - 1999.- № 42.- с. 2080. Із змінами та доповненнями.

10. Про податок на доходи з фізичних осіб : Закон України від 25.05.03 р. № 889 \ Бухгалтерський облік та аудит. - 2003.- № 9.- с. 43.

11. Про відпустки: Закон України від 15.11.96 р. \ Урядовий кур’єр. - 1996.- 15 грудня .

12. Про Державний бюджет України на 2007 рік : Закон України \ Все про бухгалтерський облік. - 2007.- № 122.- с. 7-8.

13. Про колективні договори та угоди: Закон України від 01.07.93 р. – Зібрання законодавства України. - т. 7.7.(3)1.

14. Про порядок введення в дію Закону України "Про відпустки" : Постанова Верховної Ради України від 15.11.96 р. \ Відомості ВРУ.- 1997.- № 2.- с. 5. Із змінами та доповненнями.

15. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.01 р. № 1266 \ Заробітна плата України. - 2001.- № 23.- с. 112.

16. Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі: Положення Міністерством Статистики України від 26.05.96 р. № 144 \ Урядовий кур’єр.-1996.- 15 липня.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" : Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.03 р. № 601 \ Бухгалтерський облік і аудит. - 2003.- № 11.- с. 3-9.

18. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій : Наказ Міністерства Фінансів України від 30.11.99 р. № 291 \ Галицькі контракти. - 2002.- № 4.- с. 5-12. Із змінами та доповненнями.

19. Інструкція до застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства Фінансів України від 30.11.99 р. № 291 \ Галицькі контракти. - 2000.- № 4.- с. 12.

20. А.Н.Никифоров, А.Г.Лубков: Реформування оплати праці \ Бухгалтерський облік і аудит. - 2004.- № 4.- с. 22-23.

21. Білоусова І.: Впровадження національних стандартів \ Бухгалтерський облік і аудит. - 2000.- № 2.- с. 14-17.

22. В.Б.Моссаковський: Про Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" \ Бухгалтерія в сільському господарстві. - 1999.- № 9.- с. 2-4.

23. В.Пархоменко : Регламент бухгалтерського обліку \ Бухгалтерський облік і аудит.- 2002.- № 4.- с. 14-16.

24. В.С.Білоусько : Міжнародні стандарти – фундамент реформування бухгалтерського обліку в Україні \ Вісник ХДАУ.- 2001.- № 8.- с. 19-23.

25. Зароботная плата: Сборник нормативных документов.: Сост. Сировец В.П. – Х. : Конус. – 1999.- с. 181.

26. І.Ломанова : Сутність і роль мінімальної заробітної плати в ринковій економіці \ Бухгалтерія в сільському господарстві.- 2003.- № 11.- с. 18-19.

27. Коментарі щодо змін і доповнень до П(С)БО в Україні \ Бухгалтерський облік і аудит.- 2002.- № 12.- с. 9-11.

28. Л.Сук: Обчислення відпускних і їх облік \ Бухгалтерія в сільському господарстві.- 2003.- № 16.- с. 23-27.

29. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю Б.С.Тичинський, І.В.Зуб, В.Г.Ротань.- К.: Видавництво А.С.К., 2003.- 1024 с.

30. Н.Теременко: Нарахування і сплата страхових внесків, порядок визначення страхових виплат у новій системі державного пенсійного страхування \ Бухгалтерський облік і аудит.- 2003.- № 10.- с. 59-63.

31. Олена Габрук : Коментар до закону України "Про податок на доходи фізичних осіб" \ Бухгалтерський облік і аудит.- 2003.- № 9.- с. 43-47.

32. Олена Габрук : Коментарі до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" \ Бухгалтерський облік і аудит. - 2003.- № 2.- с. 37-39.

33. Пантелейчук Л.: Формування облікової політики – важливий етап роботи підприємства \ Бухгалтерський облік і аудит. - 2002.- № 9.-0 с. 3-5.

34. Світлана Зубілевич: Огляд публікації у професійній пресі щодо реформи бухгалтерського обліку в Україні \ Бухгалтерський облік і аудит. - 2000.- № 7.- с. 41.

35. Сова В. Продуктивність праці і кваліфікація працівників // Праця і зарплата, 2002, №9

36. Теплицький А. Формування партнерських трудових відносин // Персонал, 2001, №5

37. Чурикова А. Від стимулів - до мотивації // Вісник ЖІТІ, 2002, №9

38. Чепурина І. Стимулювання працівників підприємства // Діло, 2001, №25

39. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. - К. : КНЕУ, 2000. - 454с.

40. Фінансовий менеджмент: Навч. - метод, посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. А.М. Поддєрьогіна. - К.: ЮШУ, 2001. - 294 с.

41. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ЦИФРА - М, 1995.-176с.

42. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М.: ИНФРА - М, 1998. -344 с.

43. Бондар Н.О. Соціальне страхування України: труднощі існування в трансформаційній економіці // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №1. – С. 12-14.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
110132
рейтинг
icon
2709
работ сдано
icon
1239
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
103841
рейтинг
icon
5283
работ сдано
icon
2380
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
74482
рейтинг
icon
1859
работ сдано
icon
1174
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
48 897 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
СИБИТ
Написан реферат по предмету "Бухгалтерский учет и анализ. Работа зачтена, спасибо исполнит...
star star star star star
педагогический колледж
Работа выполнена раньше срока, без замечаний. Я осталась довольна. Спасибо.
star star star star star
Московский Университет имени С.Ю. Витте
Спасибо исполнителю за работу, как всегда выполнена досрочно, без замечаний, из 100 баллов...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Интеллектуальная собственность, менеджмент решение задания

Решение задач, Интеллектуальная собственность, менеджмент

Срок сдачи к 10 дек.

только что

8.3 - составить уравнение плоскости которая проходит через линию...

Решение задач, Математика

Срок сдачи к 8 дек.

только что

"Феномен массовой литературы"

Курсовая, Литература

Срок сдачи к 16 дек.

только что

Интеллектуальная собственность, менеджмент решение задания

Решение задач, Интеллектуальная собственность, менеджмент

Срок сдачи к 10 дек.

только что

Решение задач

Контрольная, электротехника и электроника

Срок сдачи к 11 дек.

1 минуту назад

Решить 4 задачи по физике

Решение задач, Физика

Срок сдачи к 11 дек.

1 минуту назад

Интеллектуальная собственность, менеджмент решение задания

Решение задач, Интеллектуальная собственность, менеджмент

Срок сдачи к 10 дек.

1 минуту назад

Чертеж

Чертеж, Информационные технологии

Срок сдачи к 11 дек.

1 минуту назад

Сделать 2 чертежа

Контрольная, Основы компьютерной графики

Срок сдачи к 9 дек.

2 минуты назад

Интеллектуальная собственность, менеджмент решение задания

Решение задач, Интеллектуальная собственность, менеджмент

Срок сдачи к 10 дек.

2 минуты назад

Оценка инестиционнои? деятеьности

Отчет по практике, Менеджмент

Срок сдачи к 11 дек.

2 минуты назад

Сделать курсовую

Курсовая, Устройства генерации и формирования сигналов

Срок сдачи к 14 дек.

2 минуты назад

Решить 4 задачи

Решение задач, Математика

Срок сдачи к 8 дек.

3 минуты назад

РГР, Государственное и муниципальное управление

Контрольная, государственное и муниципальное управление

Срок сдачи к 12 дек.

3 минуты назад

Интеллектуальная собственность, менеджмент, решение задач

Решение задач, Интеллектуальная собственность, менеджмент

Срок сдачи к 10 дек.

3 минуты назад

Информационные технологиии как инструмент проведения межпредметных...

Курсовая, Методика информатики

Срок сдачи к 11 дек.

3 минуты назад

Задача

Контрольная, туризм

Срок сдачи к 13 дек.

3 минуты назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно