Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

pencil
Узнай стоимость на индивидуальную работу!
icon Цены в 2-3 раза ниже
icon Мы работаем
7 дней в неделю
icon Только проверенные эксперты

Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

Тип Реферат
Предмет Экономика
Просмотров
286
Скачиваний
570
Размер файла
71 б
Поделиться

Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Запорізький Інститут Державного та Муніципального Управління

Курсова робота зі Статистики підприємств

на тему

Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

Запоріжжя

2008


Реферат

Курсова робота: 34 с., 10 джерел, 3 додатка.

Об'єкт дослідження — статистичні показники виробничої діяльності підприємства.

Мета роботи – дослідження створення статистичних показників виробничої діяльності підприємства.

Методи дослідження: порівняння, системний аналіз, монографічний, економіко-математичний.

Статистична звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх.

Складовою статистичної звітності є бухгалтерська та фінансова звітність. Форма статистичної звітності погоджуються з Державним комітетом зі статистики України. Ця звітність використовується менеджерами підприємств та органами управління як вихідна інформація для управління окремими процесами, підрозділами тощо.

В роботі висвітлено теоретичні основи і економічну сутність статистичної діяльності на підприємствах України.


Зміст

Реферат

Вступ

1 Теоретичні питання статистичної звітності підприємств

1.1 Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності

1.2 Порядок складання окремих форм статистичної звітності

2 Статистичні звітність на дослідженому підприємстві

2.1 Характеристика підприємства

2.2 Організація статистичної звітності на підприємстві

Загальні висновки

Використана література

Додаток А


Вступ

Актуальність теми. Статистичні дослідження грають важливу роль у економічної сфері сучасного суспільства. Без наявного розуміння виробничих процесів, яке неможливо без фактичного підґрунтя, яким є статистичні данні, неможливо й ефективний розвиток та прогнозування економіки як на макроуровні, так і на мікрорівні.

Зараз в країні відбувається реформування в статистичної сфері. Перший етап реформування, який було в основному завершено у 1997 році відповідно до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики, характеризувався концентрацією ресурсів у найважливіших галузях статистики або у таких, що не відповідали міжнародній практиці. Протягом 1993 — 1997 років було створено основні елементи системи національних рахунків та платіжного балансу, статистику зовнішньої торгівлі, грошово-кредитну та банківську статистику, нову статистику ринку праці.

У процесі реформування статистики останніх років необхідно була створена єдина методологічна основа галузевих систем статистичної інформації, йшла успішна робота щодо забезпечення високого наукового, програмно-технологічного та технічного рівня статистичної інформаційної системи, тощо.

Важливим етапом реформування статистики в країні є удосконалення системи статистичних показників з метою забезпечення об'єктивного відображення змін у суспільстві та економіці і створення на цій основі статистичної інформаційної бази, у тому числі для регіонів.

Актуальність зазначених вище проблем, їх недостатнє вивчення і визначили вибір теми курсової роботи, зумовили її мету та завдання.

Оптимальний набір статистичних показників повинен задовольняти потреби в об'єктивних даних усіх користувачів статистичної інформації — від керівників держави до учасників виробничого процесу, науковців та громадськості. Система показників має охоплювати всі основні процеси, що формують стан і тенденції соціально-економічного розвитку країни в умовах ринкової економіки. Реформування системи статистичних показників підвищить практичну значимість та аналітичну цінність статистичної інформації для органів виконавчої влади.

Теоретичною та методологічною основою дослідження були фундаментальні праці та наукові розробки вітчизняних вчених з досліджуваної тематики. Нормативно-правову базу дослідження складають Закони України в статистичної галузі, інструкції та розпорядження Держкомстату України, методологічні рекомендації та інші нормативні акти в галузі статистики.

Робота складається в двох части. В перший розглядаються теоретичні питання статистичної звітності підприємств України. В другий досліджуються конкретні питання щодо створення статистичної звітності в ТОВ „Вера”.


1 Теоретичні питання статистичної звітності підприємств

1.1 Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності

Відповідно до Закону України „Про державну статистику” всі юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, структурні одиниці безплатно подають дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень. Стаття 21 Закону України „Про державну статистику” визначає: „Первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.” Тобто, первинні статистичні дані використовуються для зведених статистичних робіт, складання збірників, оглядів соціально-економічного становища і проведення наукових досліджень.

Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки та за визначеними адресами.

Джерелами статистичних даних про господарську діяльність є статистична звітність і спеціально організовані спостереження.

Звітність — це така форма збору статистичних даних, за якої кожен суб'єкт діяльності регулярно подає відомості до державних органів статистики у вигляді документів (звітів) спеціально затвердженої форми. Звіти складаються на підставі даних оперативного та бухгалтерського обліку.

Система звітності в Україні визначається Загальнодержавним табелем звітності (списком діючих форм звітності, що затверджується Держкомстатом України), в якому зазначається номер форми звіту, найменування звіту, періодичність і термін подання, кому і ким подається звіт, спосіб його подання. За терміном подання розрізняють звітність поточну, що подається протягом року, і річну, що подається за підсумками року. Терміни подання звітності та її періодичність визначається відповідно до особливостей конкретних явищ і процесів. Особливо характерним це є для галузі сільського господарства.

Органами статистики щорічно уточнюється Загальнодержавний табель (перелік) форм державних спостережень для об'єднань, підприємств, організацій і установ України для всіх форм власності. Загальнодержавний табель (перелік) на 2008 рік включає 19 розділів (Табл. 1):

Таблиця 1. Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2008 рік[1]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Статистика промисловості

Статистика будівельної діяльності

Статистика інвестицій

Статистика основних засобів

Статистика сільського та рибного господарства

Статистика ринкових нефінансових послуг

Статистика транспорту та зв’язку

Статистика науки, інновацій та інформатики

Статистика соціальних послуг

Статистика внутрішньої торгівлі та товарних ринків

Статистика зовнішньої торгівлі

Статистика цін

Статистика фінансів підприємств

Структурні обстеження підприємств

Обстеження умов життя домогосподарств

Статистика населення

Статистика праці

Статистика навколишнього природного середовища

Обстеження ділової активності підприємств


Особливу увагу слід звернути на форми звітності, які містять вартісні показники і складаються на підставі даних бухгалтерського обліку. Для того щоб уявити обсяг статистичної звітності, її структуру, зміст і порядок подання, в Додатку А наведені форми статистичної звітності промислових підприємств України. Докладнішому вивченню підлягають форми статистичної звітності з продукції, праці, фінансів і зовнішньоекономічної діяльності, оскільки багато показників цих форм випливають з даних бухгалтерського обліку.

Крім органів державної статистики, статистикою займаються галузеві Міністерства, Міністерство фінансів України, окремі Державні комітети. Вони розробляють форми бухгалтерської і статистичної звітності, узгоджуючи їх з Держкомстатом України. Здійснюють їх збирання і розробку.

Проте не всі явища і процеси, що відбуваються в суб'єктів господарювання, можна вивчати за допомогою звітності. З метою одержання відомостей про такі та інші явища і процеси, що мають місце у господарській діяльності, застосовуються спеціально організовані спостереження, які проводяться також з метою доповнення і перевірки даних поточної звітності. Розрізняють такі основні види спеціально організованих спостережень, як переписи, одноразові обліки, спеціальні обстеження.

Слід зазначити, що в останні роки у зв'язку з проведенням економічних реформ зазнали реорганізації і методи отримання статистичної інформації: статистична звітність значно спростилася за формою, скоротилася за обсягом, ступенем охоплення, переліком показників, ширше почали використовуватися вибіркові обстеження, оцінка і розрахунки показників. Проведена робота по вдосконаленню методики обчислення існуючих показників згідно з міжнародними стандартами, розробляється система нових показників, адаптованих до ринкової економіки.


1.2 Порядок складання окремих форм статистичної звітності

Враховуючи значний обсяг форм статистичної звітності розглянемо порядок складання тільки окремих форм з різних галузей народного господарства:

1. Звіт про товарооборот (форма №1 — торг) — подають помісячне незалежно від форм власності та господарювання підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування, інші підприємства, що здійснюють роздрібну торгівлю та громадське харчування другого числа після звітного періоду.

При заповненні звіту необхідно керуватись Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів.

Звіт складається в цілому по підприємству з розшифровкою показників по структурних підрозділах, що знаходяться на інших адміністративних територіях.

Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей і відображається по рядку 01 наростаючим підсумком з початку року. Звіт складається за даними фінансового обліку в тисячах гривень з одним десятковим знаком. В обсяг товарообороту включається виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів (як за готівку; так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки) через організований споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу.

Вартість скляного посуду, що має заставну ціну, проданого з товаром у роздрібний товарооборот не включається.

Роздрібний продаж продукції власного виготовлення підприємств громадського харчування це продаж готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення; продаж за безготівковим розрахунком готових виробів власного виготовлення лікарняним, профілактичним, оздоровчим закладам, закладам освіти та іншим споживачам; продаж продукції пересувних їдалень, які обслуговують працівників сільськогосподарських підприємств на польових станах, на лісорозробках, лісоповалі та шляхових машинних станціях. Обсяги роздрібного товарообороту громадського харчування відображаються по рядку 02.

Оптовий товарооборот це продаж товарів іншим підприємствам, організаціям, чи фізичним особам зареєстрованими суб'єктами підприємницької діяльності суми такого обороту показується по рядку 04. Одночасно в цю суму включають і суму послуг. По рядку 05 показується оборот від інших видів діяльності, тобто від неторгової діяльності, а також продаж пільговим категоріям населення легкових автомобілів, товарів з технічних складів палива та інше.

2. Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі (форма №1 — опт) складається поквартальне і подається на 16-й день після звітного періоду підприємствами та організаціями постачання, збуту, споживчої кооперації, заготівельної та оптової торгівлі з правом юридичної особи, основним видом діяльності яких є оптова торгівля.

Звіт має два розділи: основні показники та продаж і запаси товарів, складається в тисячах гривен з одним десятковим знаком.

Таблиця 2. Порядок складання Звіту

Код і зміст рядкаЗміст інформації, що вказується
Розділ 1. Рядок 101 — загальний оборотЗагальний оборот (без ГІД В і акцизного збору) — це загальна вартість відвантаженого товару незалежно від надходження платежів на рахунок підприємства та зобов'язання зі сплати податків за всіма видами діяльності підприємства в цінах фактичної реалізації. Не включається до обороту виручка підприємства від нетипових видів діяльності (продаж устаткування) та від нетипових фінансових операцій (прибуток на акції, дивіденди). Повернуті покупцем товари, якщо вони мали місце, повинні бути вирахувані з обороту.
Рядок 102 — оптовий товарооборотОптовий товарооборот — це перепродаж товарів без будь-яких змін іншим підприємствам та організаціям (крім населення) для їх використання, або наступного продажу.
Рядок 103 — роздрібний товарооборотРоздрібний товарооборот це виручка від продажу безпосередньої товарів для особистого споживання як за готівку, так і за розрахункові чеки, платіжні картки через спеціально організовану торгову мережу.
Рядок 104 — оборот посередницької діяльностіЦе сума комісійних.
Рядок 105 — оборот від інших видів діяльностіЦе оборот від інших видів діяльності, який не врахований в рядках зі 102 по 104: виробництва, транспорту, будівництві, надання різноманітних видів послуг.
Розділ 2Показується розподіл оптового товарообороту (р.102) за товарами і товарними групами за наведеним переліком. У зразках 5 і 6 показуються запаси товарів на кінець звітного періоду, призначених для перепродажу.

3. Звіт з праці (форма № 1 — ПВ — місячна, квартальна). Його подають підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та господарювання не пізніше 7-го числа після звітного періоду. При заповненні статистичної звітності за формами №1 — ПВ (міс.) та № 1 — ПВ (кв.) слід керуватися:

1. Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004р. №5.

2. Інструкцією щодо заповнення форм державної статистичної звітності про використання робочого часу затвердженого наказом Держкомстату України від 4.01.2000р. за №1, що зареєстрована в Міністерстві юстиції України 8.02.2000р. за №74/4295.

Заповнення сітки кодів адресної частини є обов'язковим і здійснюється згідно з довідкою єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Звіт за формою 1-ПВ (міс.) подається до територіальних органів державної статистики щомісячно не пізніше 7-го числа.

Одночасно за звітом за останній місяць кожного кварталу (січень-березень, січень-червень, січень-вересень та січень-грудень) подаються звіти за формами №1-ПВ (кв) та 3-ПВ (термінова-квартальна) "Звіт про використання робочого часу".

Форми статистичної звітності №1-ПВ (міс.) складається за даними первинної звітності та бухгалтерського обліку у відповідності з платіжними документами, за якими працівникам були здійснені нарахування та проведені розрахунки по заробітній платі.

Форма № 1 ПВ (квартальна) має три розділи, заповнюється за період з початку року по І і II розділах, а розділ III заповнюється за останній місяць кожного кварталу (березень, червень, грудень).

4. Статистична звітність підприємства по продукції складається з форм №1п — помісячна, квартальна і річна.

Подають промислові підприємства всіх форм власності 15 числа після звітного періоду, а за рік 20 січня. Звіт складається у тисячах гривен з одним десятковим знаком. Він включає два розділи: економічні показники та виробництво видів промислової продукції.

Розділ І. Економічні показники — обсяг продукції (робіт, послуг) в оптових цінах підприємств без податку на додану вартість і акцизного збору у діючих цінах звітного року за звітний місяць і наростаючим підсумком з початку року.

Крім того, наводяться обсяги продукції в розрізі місяців (гр. 3-14).

Розділ II Виробництво видів промислової продукції — наводяться дані про обсяги виробленої продукції за видами продукції за звітний період всього та у тому числі з давальницької сировини. У графі 2 відображаються дані про виробництво за відповідальний період попереднього року.

У графах "1" і "2"дані наводяться у діючих оптових цінах підприємств відповідного року без ПДВ та акцизного збору.

У випадку виробництва підприємством продукції на давальницьких засадах у графі „10" наводяться дані „у тому числі" з давальницької сировини. У графі „З" наводяться дані про вартість фактично випущеної продукції за звітний рік, призначеної для збуту, тобто вартість товарного випуску у діючих оптових цінах підприємств без урахування вартості давальницької сировини (за виключенням ПДВ та акцизу).

У звіті наводяться дані абсолютно по всіх видах виробленої промислової продукції, а також вартість виконаних робіт промислового характеру, які класифікуються за секціями „С", „В", „Е", КВЕД. Якщо на підприємстві є виробництво продукції, яка не передбачена номенклатурою, її назва вписується у вільних рядках розділу.

5. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) (Форма № 11-03) — є підсумком державного статистичного спостереження (додаток У).

Статистична звітність за формою №11-ОЗ складається підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності та видів економічної діяльності, які є юридичними особами, а також їх структурними підрозділами (філіями, представництвами, відділеннями та іншими), які розташовані на відокремленій території, з урахуванням роз'яснень органів державної статистики.

Якщо головна організація розташована на одній географічній території зі структурними одиницями, що входять до її складу, звіт подається головною організацією, включаючи структурні підрозділи. У разі якщо головна організація територіально відокремлена від структурних підрозділів, звіти подаються окремо за територіальною ознакою кожною одиницею спостереження.

В адресній частині звіту реквізити заповнюються за даними облікової картки Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Заповнення форми проводиться на підставі типових форм первинного обліку (інвентарних карток обліку руху основних засобів, актів приймання-передачі та актів списання основних засобів, інших первинних документів обліку основних засобів).

Статистичні дані повинні бути достовірними та подаватися в повному обсязі в установлені терміни і за визначеними адресами.

У звіті наводиться первісна (переоцінена) і залишкова вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.05.2000р. за № 288/4509 (зі змінами).

При складанні звіту слід керуватися також Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14"Оренда", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000р. №181 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.08.2000р. за № 487/4708; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000р. №39 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.03.2000р. за №161/4382 зі змінами і доповненнями та Інструкцією щодо складання форми державного статистичного спостереження №10-03 затверджена наказом Держкомстату України 27.08.2001р. №365 (в редакції наказу від 21.08.2002р. №312).

Статистичний звіт за формою 11-03 включає два розділи: наявність та рух основних засобів; склад основних засобів підприємства.

У першому розділі по рядку 100 наводяться дані щодо вартості основних засобів, що перебувають на Балансі підзвітної одиниці (підприємства, організації, структурного підрозділу).

У вільних рядках відображається вартість основних засобів за видами економічної діяльності. Код розділу, групи, підкласу КВЕД заповнюється у графі Б. Дані рядка 100 за кожною графою повинні дорівнювати сумі даних заповнених рядків та рядків 250, 260.

До даних за кодом КВЕД 01 не включаються витрати на формування основного стада (робочу та продуктивну худобу). Зазначені витрати відображаються у рядку 250.

Вартість основних засобів у дорогах (вартість автомобільних доріг) відображається за кодом КВЕД 63.2. До основних засобів у дорогах належать автомобільні дороги загального користування, які перебувають на Балансі органів дорожнього господарства держави: відомчі автомобільні дороги на території промислових та інших підприємств і організацій, вулиці та дороги, проїзди, вулиці-набережні в межах проїзної частини в містах і селищах міського типу.

За кодом КВЕД 70.20.2 наводяться дані з вартості житлового фонду (включаючи гуртожитки), що здається в оренду власниками багатоквартирних будинків, домоуправліннями, житлово-комунальними об'єднаннями, житлово-комунальними конторами підприємств та організацій, комендатурами житлових будинків, житловими кооперативами тощо.

У рядку 240 із загального обсягу вартості основних засобів показується вартість основних засобів основного виду економічної діяльності за реєстрацією підприємства в ЄДРПОУ. Якщо підприємство не має основних засобів, які за своїм призначенням відповідають зареєстрованому основному виду діяльності, то рядок 240 не заповнюється.

У рядку 260 із загального підсумку окремо наводиться вартість земельних ділянок, які знаходяться на Балансі підприємства.

У графах 1-7 наводяться дані з наявності та руху основних засобів за первісною (переоціненою) вартістю. При цьому дані графи 7 по кожному рядку повинні дорівнювати даним графи 2 плюс дані графи 3 мінус дані графи 5.

У графі 1 показується первісна або переоцінена в попередні роки вартість основних засобів на початок звітного року.

У графі 2 показується вартість основних засобів з урахуванням переоцінки (дооцінки, уцінки), здійсненої у поточному році за методологією розрахунків, яка наведена у Положенні" (стандарті) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби" та індексації, проведеної відповідно до підпункту 8.3.3 пункту 8.3 статті 8 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств".

У разі якщо підприємство у звітному році не здійснювало індексацію або переоцінку основних засобів, дані графи 2 дорівнюють даним графи 1 по всіх рядках.

У графі 3 відображається надходження основних засобів за звітний період: створених, придбаних за оплату, отриманих безоплатно на умовах фінансового лізингу; придбаних в обмін (частковий обмін), оборотних активів, проведених до основних засобів, а також витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єктів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо).

У графі 4 із даних графи 3, виділяється вартість уведених в експлуатацію у звітному році нових основних засобів.

У графі 5 наводяться дані щодо загальної вартості основних засобів, що вибули у звітному році внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта.

У графі 6 із даних графи 5, виділяється вартість основних засобів, ліквідованих у звітному році: морально застарілих, зношених, пошкоджених унаслідок аварії, стихійного лиха (за умови, що відновлення та реалізація основних засобів неможливі або економічно недоцільні), а також ліквідованих у зв'язку з новим будівництвом та реконструкцією.

У графі 7 наводяться дані з вартості основних засобів за наявністю на кінець звітного року. У разі повного вибуття (ліквідації) основних засобів графа 7 розділу 1, а також графи 1 і 2 розділу II не заповнюються

У графах 8 і 9 наводяться дані з вартості основних засобів за відрахуванням зносу — залишкова вартість, відповідно на початок та кінець звітного року. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів та сумою їх зносу.

У графі 10 відображається сума нарахованої амортизації (зносу) за звітний рік. Об'єктами амортизації виступають усі основні засоби, крім землі.

У графі 11 наводяться дані з вартості основних засобів, на які повністю нараховано амортизацію (знос).

У розділі 2 показуються дані щодо вартості наявних на кінець звітного року основних засобів, що передбачена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

У графі 1 за рядком 101 підприємство показує загальну вартість основних засобів з розподілом за класифікаційними групами, відповідно за рядками 102-117. Дані графи 1 рядка 101 мають дорівнювати даним графи 7 рядка 100 розділу 1.

У графі 2 з графи 1 виділяються дані з вартості основних засобів за основним видом діяльності. Дані рядка 101 графи 2 повинні дорівнювати даним рядка 240 графи 7 розділу 1. У разі відсутності основних засобів основного виду економічної діяльності за реєстрацією підприємства в ЄДРПОУ рядки 101 — 117 графи 2 не заповнюються

У разі якщо основний вид діяльності підприємства за реєстрацією представлений однією із секцій С, В, Е, дані графи 2 за рядками 101-117 наводяться за сумою вартості основних засобів зазначених секцій: С + В + Е.

6. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за рік (форма № 50-СГ).

Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств за рік (форма 50-сг) подають юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, а саме сільськогосподарські підприємства усіх форм власності та організаційно-правової форми господарювання (включаючи господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні підприємства, включаючи великі селянські (фермерські) господарства, міжгосподарські сільськогосподарські підприємства по виробництву сільськогосподарської продукції, державні та інші сільгосппідприємства) — районному відділу статистики за місцем знаходження землі.

При заповненні форми статистичної звітності №50-сг сільськогосподарським підприємствам необхідно керуватися Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: 9 "Запаси", 15 "Дохід", 16 "Витрати " зі змінами та доповненнями (наказ МФУ від 25.11.02р. №489), Рекомендаціями про порядок заповнення форми №50-сг (затверджено наказом Держкомстату України від 31.07.01р. №344), листами Міністерства Аграрної Політики України від 11.12.01р. №37-27-12/11115 та від 04.02.02р. №37-27-12/1104 та Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 року № 132 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінагропрому України від 06.12.2001 р. № 355.

Інформаційним забезпеченням при складанні звіту за формою №50-сг є розрахунки по закриттю операційних рахунків, заключний Баланс та облікові регістри.

Звіт складається із чотирьох розділів: виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції, затрати операційної діяльності, фінансові результати, землекористування протягом звітного року.

В першому розділі по кодах 020-0110 у графах 1 "Виробництво продукції" показують збір продукції рослинництва: зерно після доробки в тім числі і зернові відходи в кожурі, у перерахунку на повноцінне зерно, зерно кукурудзи у перерахунку початків на сухе зерно. Базисна вологість зерна в початках приймається при цьому в розмірі 14%. Куплена продукція не показується.

По кодах 0050-0060 (графа 1) відображають збір цукрових буряків, повноцінної картоплі у фізичній вазі, без землі. Цукрові буряки, використані на годівлю тварин по коду 0050 не включають.

Валовий збір усіх овочевих культур відкритого ґрунту відображають по коду 0070 (графа 1): капуста, огірки, помідори, цибуля, морква, буряки столові, зелений горошок, часник, інші овочеві культури — столові коренеплоди, горох і квасоля на лопатку, недозрілі боби і т.п., а також початки цукрової кукурудзи молочної і молочно-воскової стиглосні для консервування і використання в свіжому вигляді на харчування.

По кодах 0080-0095 у графі 1 показують збір продукції з насаджень в плодоносному віці.

Продукцію тваринництва по кодах 0140-0170 у графі 1 відображають приріст живої маси худоби та птиці за звітний період без вирахування маси худоби та птиці, що загинула.

У валовий надій молока по коду 0180 графа 1 включають молоко, одержане від корів основного молочного стада, які були на початок звітного року і які надійшли протягом року, в тім числі і вибракуваних з основного стада, які поставлені на відгодівлю.

По кодах 0230-0240 у графі 1 показують молоко, яке пройшло переробку та м'ясо, одержане від забою худоби і птиці в перерахунку на живу масу.

У графі 2 "Собівартість основної продукції" показують всі прямі витрати, віднесені на культури та витрати на виробництво всіх видів тваринницької продукції. Витрати по виробництвах, які не дали виходу продукції рослинництва і тваринництва, у графі 2 не відображаються, а списуються на рахунок 99.3. "Інші надзвичайні витрати".

До собівартості основної продукції також не включають адміністративні витрати.

Усі прямі затрати праці на продукцію, тобто прямі затрати праці плюс затрати праці працівників інших обслуговуючих галузей (вантажний автотранспорт, жива тягова сила, тракторний парк та інші) загальновиробничих витрат показують по відповідних кодах у графі 3"Прямі затрати праці". Непрямі затрати праці розподіляються між галузями, видами тварин за питомою вагою прямих затрат праці.

У графі "Реалізація продукції у фізичній вазі" по відповідних кодах наводять всю продукцію власного виробництва (в натурі), продану у звітному році заготівельним і переробним підприємствам, кооперації, іншим торговельним, заготівельним організаціям в рахунок погашення заборгованості по фіксованому сільськогосподарському податку, сільськогосподарським підприємствам, санаторіям, школам, робітникам підприємств в рахунок оплати праці (на зароблену гривню), на ринку, на громадське харчування, нараховану робітникам підприємств в порядку натуральної оплати праці, в рахунок погашення позичок з державного бюджету на придбання матеріально-технічних ресурсів, а також в рахунок оплати за оренду земельних майнових паїв.

У графі 5 "Собівартість продукції" відображають фактичну виробничу собівартість реалізованої продукції, виконаних робіт та наданих послуг. Адміністративні витрати та витрати на збут у собівартість не включаються.

У графі "Доход (виручка) від реалізації" відображають фактично виручені суми від реалізації продукції, робіт і послуг, тобто фактично сплачені (перераховані) і ті, що належить сплатити (перерахувати) сільськогосподарському підприємству, без ПДВ. При цьому слід мати на увазі, що продукція, яка направлена на переробку на власних переробних підприємствах або на давальницьких умовах, в реалізацію продукції по відповідних кодах не включається.

Реалізація продукції власної промислової переробки показується по кодах 0220-0250.

По коду 0260 "Реалізація робіт і послуг на сторону" відображають реалізацію продукції їдалень, буфетів, будівельних матеріалів власного виробництва, виконання робіт і надання послуг робітникам підприємства, стороннім організаціям. Реалізація покупних товарно-матеріальних цінностей та сільськогосподарської продукції, закупленої у населення, по даному коду не включається.

По коду 0120 підприємства показують реалізацію іншої продукції рослинництва, яка не знайшла відображення по кодах 0020-0100, в нього включається реалізація насіння і волокна конопель, лікарських рослин, насіння цукрових буряків і кормових коренеплодів, однорічних і багаторічних трав, овочевих і баштанних культур, посадкового матеріалу плодів, ягід і винограду, сіна, соломи, зеленої маси, силосу, сінажу та іншої продукції.

По коду 0210 відображається реалізація іншої продукції тваринництва, яка не відображена по кодах 0140-0200, а саме: коней, добових пташенят, каракульських смушків, продукції бджільництва і звірівництва, риби ставкової, гною, пташиного посліду, вовни-линьки, коконів та іншої продукції.

По кодах 0140-0170 у графі 5 відображається фактична собівартість живої маси реалізованої худоби і птиці за рік на підставі складеного підприємством розрахунку фактичної собівартості одного центнера живої маси худоби (по її видах) і птиці (без урахування племінного молодняка тварин).

Реалізований племінний молодняк тварин (по видах) відноситься на собівартість реалізованої продукції тваринництва за фактичною його вартістю, яка склалася в обліку.

По кодах 0140-0170 у графі 4 показують всю реалізацію худоби і птиці (переробним підприємствам на м'ясо, заготівельним організаціям, племінної худоби і птиці, робітникам підприємств, іншим підприємствам для вирощування і відгодівлі та вся інша реалізація).

При заповненні коду 0220 "Продукція власної промислової переробки" необхідно мати на увазі, що у графі 6 "Доход (виручка) від реалізації" включається також акцизний збір на реалізовані підакцизні товари, який не включають у графу 5 "Собівартість продукції".

У другому розділі "Витрати операційної діяльності" наводяться дані про прямі витрати в рослинництві, тваринництві, допоміжних і підсобних промислах, промисловому виробництві за календарний рік з 1 січня по 31 грудня звітного року в групуванні по елементах витрат, які пов'язані з виробництвом продукції, послугами, що їх підприємство виконує для свого капітального будівництва, житлово-комунального господарства, дитячого садка, а також для сторонніх організацій.

Витрати показують загальною сумою та групуванням на виробництво продукції рослинництва і тваринництва по відповідних елементах.

У витрати на виробництво продукції рослинництва і тваринництва включають також витрати по повністю загиблих посівах сільськогосподарських культур і по окремих видах тварин, що не дали протягом року тваринницької продукції, які списані на збитки підприємства (надзвичайні витрати).

По коду 0280 "Витрати на оплату праці" відображається пряма основна і додаткова оплата праці всього персоналу основної діяльності підприємства, включаючи найнятих і залучених, крім оплати праці керівників і спеціалістів, які входять до адміністративно-управлінського персоналу, працівників житлово-комунального господарства і культурно-побутових закладів, торгівлі і громадського харчування, дитячих установ і навчальних закладів, капітального будівництва та інших видів діяльності.

Оплата праці допоміжних виробництв, яка відноситься на рослинництво і тваринництво (графи 2 і 3), визначається розрахунковим шляхом. Дані для розрахунку беруть із аналітичного обліку до рахунку 23 "Виробництво" (відповідні субрахунки) і складають допоміжну таблицю (додаток X).

По коду 0285 "Відрахування на соціальні заходи" сільськогосподарські підприємства — неплатники фіксованого сільськогосподарського податку відображають відрахування до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування та Фонду зайнятості на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства та відрахування на інші соціальні заходи за встановленими законодавством нормами від загального розміру витрат на оплату праці. Платники фіксованого сільськогосподарського податку по перелічених фондах даний код не заповнюють.

Всі сільськогосподарські підприємства по даному коду відображають відрахування Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань і фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

В послідуючих рядках ця сума розшифровується за видами: насіння і посадковий матеріал, корми, мінеральні добрива, нафтопродукти, електроенергія, паливо, запасні частини.

Покупні насіння і посадковий матеріал, корми та інші продукти сільського господарства показують в оцінці відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", а вироблені у власному підприємстві — по виробничій собівартості з урахуванням дооцінок за рішенням уряду.

Оплата послуг і робіт, що виконані сторонніми організаціями показується по коду 0335.

По даному коду показують також суми оплати за послуги стороннім організаціям по поточному ремонту сільськогосподарської техніки, автомобілів, внесенню добрив, боротьби з шкідниками рослин і хворобами тварин (включаючи вартість використаних ядохімікатів, біопрепаратів, медикаментів та інших засобів захисту), транспортуванню вантажів.

В даний код також включають вартість хімікатів, які використані для ветеринарно-профілактичних цілей (хлорного вапна, каустичної соди, гексахлорану, мідного і залізного купоросу та інших).

По галузях виробництва ці затрати розподіляють пропорційно обсягу виконаних робіт в тій чи іншій галузі сільськогосподарського виробництва.

По коду 0340 "Амортизація основних засобів" показують суми нарахованої амортизації по всіх видах основних засобів виробничого призначення, які використовувались у рослинництві, тваринництві, допоміжних та підсобних промислових виробництвах.

По коду 0345 "Інші витрати" відображаються інші прямі витрати на виробництво, які не відображені по кодах 0290-0335. До них відносяться витрати на підготовку кадрів масових професій, витрати на службові відрядження, орендна плата за оренду земельних і майнових паїв, сума нарахованого фіксованого податку тощо. В даний код не включаються витрати, які відносяться до адміністративних.

По кодах 0350 і 0351 у графі 1 довідково показують суму нарахованої орендної плати за оренду земельних та майнових паїв.

В третьому розділу звіту по кодах 0360, 0365 підприємства відображають результат від реалізації продукції (робіт, послуг) за звітний рік (прибуток або збиток). Він визначається як різниця граф 6 і 5 по коду 0270 і рівняється кодам 050 або 055 "Звіт про фінансові результати" (форма №2).

По коду 0370 "Доходи (прибуток)" відображають "Інші операційні доходи", "Доходи від участі в капіталі", "Інші фінансові доходи", "Інші доходи" та "Надзвичайні доходи". Для заповнення даного коду показники беруть із форми № 2 "Звіт про фінансові результати" за звітний рік по кодах 060, 110, 120, 130, 200.

По коду 0375 "Втрати (збитки)" відображають "Адміністративні витрати", "Витрати на збут", "Інші операційні витрати", "Фінансові витрати", "Втрати від участі в капіталі", "Інші витрати", "Податки на прибуток", "Надзвичайні витрати" та "Податки з надзвичайного прибутку" (форма № 2 "Звіт про фінансові результати" за звітний рік, коди 070, 080, 090,140. 150, 160,180, 205 та 210).

По кодах 0380 чи 0385 визначається чистий прибуток чи збиток, що його отримало підприємство у звітному році. Він визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від реалізації продукції (робіт, послуг), інших доходів (прибутків) та інших втрат (збитків) і рівняється коду 220 чи 225 форми № 2 "Звіт про фінансові результати".

По коду 0395 "Середньорічна вартість основних виробничих фондів і оборотних засобів" показується середньорічна вартість основних виробничих фондів і оборотних засобів підприємства, яка визначається за рік як частка відділення на 12 суми, отриманої від складання половини первісної вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення та інших галузей на 1 січня звітного року, половини їх вартості на 1 січня наступного за звітним року та вартості цих фондів на число усіх місяців звітного року. Вартість основних засобів, облікованих на позабалансових рахунках в середньорічну вартість основних виробничих фондів і оборотних засобів не включається.

По четвертому розділу "Землекористування на 1 січня ___р." заповнюють станом на 1 січня наступного за звітним року на основі "Акта на право користування землею", записів у земельно-кадастровій книзі, договорів оренди земельних паїв та даних державного обліку земель. Землі, що здані господарством в оренду, не показуються.

У графі 1 — "Всього" по кодах 0450-0453 показують усі земельні угіддя, що знаходяться в постійному та довгостроковому користуванні господарства. По графі 2 виділяють земельні угіддя, взяті в оренду.

По коду 0450 показують загальну площу сільськогосподарських угідь підприємства. До сільськогосподарських угідь відносяться: рілля, перелоги, багаторічні насадження (сади, ягідники, виноградники та інші), крім посадок захисного насадження, сінокоси, вигони і пасовища.

Після заповнення форми № 50-сг необхідно провести співставлення показників, як в середині звіту по кодах так із показниками інших форм фінансової звітності. При цьому слід користуватися таблицею перевірки основних показників форм фінансової звітності підприємств і організацій Мінагрополітики України за звітний рік.

Статистична форма №50-сг "Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств" подається органам статистики в комплекті річної фінансової звітності не пізніше 20 лютого.

7. Звіт про фінансові результати та кредиторську заборгованість (форма № 1-БО) складають усі підприємства та організації незалежно від підпорядкування та форми власності, які перебувають на господарському розрахунку і є юридичними особами, крім бюджетних установ.

Звіт складається щомісячно наростаючим підсумком з початку року і подання на 20-й день звітного періоду.

Заповнення форми проводиться на підставі первинних документів, регістрів синтетичного та аналітичного обліку, фінансової звітності та положень (стандартів) бухгалтерського обліку в тисячах гривень (без десятого знака).

Розділ І „Фінансові результати" заповнюється за перший і другий місяць кожного кварталу та за рік наростаючим підсумком з початку року. Винятки складають:

1. Банки, які заповнюють ці розділи щомісячно.

2. Підприємства, які займаються сільськогосподарським виробництвом (за КВЕД секція А коди 01.1,01.2 та 01.3) та наводять дані тільки за рік, Показники цього розділу наводяться за методологією складання фінансової звітності.

Розділ II „Дебіторська та кредиторська заборгованість" складається з трьох підрозділів і заповнюється щомісячно. У рядку 010 відображається загальна сума заборгованості (підрозділ 1, рядок 020 + підрозділ II рядок 100 + підрозділ III, рядок 300).

У підрозділі І наводяться дані щодо заборгованості в розрахунках підприємств у межах України, які виділяються із загальної суми дебіторської і кредиторської заборгованості і заповнюються аналогічно відповідним статтям активу і пасиву балансу. Структура цієї заборгованості поділяється на такі складові:

- рядок 030 „за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю” (рядок 160 активу та рядок 530 пасиву балансу);

- рядок 040 „за векселями” (рядок 150 активу та 520 пасиву балансу);

- рядок 050 „з бюджетом” (рядок 170 активу та 550 пасиву балансу);

- рядок 060 „із внутрішніх розрахунків” (рядок 200 активу та 600 пасиву балансу);

- рядок 070 „зі страхування” (рядок 570 пасиву балансу);

- рядок 080 „з оплати праці” (рядок 580 пасиву балансу);

- рядок 090 „інша поточна заборгованість (сума рядків 180, 190, 210 активу” та 540, 560, 610 (у частині розрахунків з іншими кредиторами) пасиву балансу). Сальдо субрахунків 643 „Податкові зобов'язання” та 644 „Податковий кредит” у цьому рядку не наводяться.

У підрозділах II і III відображається заборгованість у розрахунках, які стосуються взаємовідносин з країнами — колишніми республіками СРСР та з іншими країнами відповідно.

Обсяги простроченої заборгованості визначаються згідно з умовами та термінами договорів між суб'єктами господарської діяльності та інших розрахунків.

Дані граф 2 і 4 за всіма рядками повинні бути меншими або дорівнювати даним граф 1 і 3 відповідно.


2 Статистичні звітність на дослідженому підприємстві

2.1 Характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вера» було засноване в Вільнянську у липні 2000 року на кошти партнерів-засновників. Вісім років є відносно невеликим строком для підприємств, але за цей досить короткий термін підприємство досягло значних успіхів. За цей час значно розширилося виробництво, розширилося й саме підприємство, зайнявши одне з провідних місць на ринку харчової промисловості міста та району. Починало діяльність підприємство з десятьма співробітниками, статутним фондом у 7 тис. гривень і кредитом банку на 10 тис. грн. строком на два роки. Нині на підприємстві працює 15 чоловік, а власний капітал підприємства складає 52,5 тис. грн., кредит банку повернуто. У власності підприємства знаходяться будинок, транспортні засоби, технологічне обладнання, крім того, дуже добру репутацію товариство набуло завдяки високій якості своєї продукції, що й стало причиною успіху підприємства.

Підприємство виробляє різноманітні здобні виробі: булочки підвищеної калорійності, слойоні, рулети з маком, рогалики тощо. Підприємство здебільшого орієнтується на населення міста.

Харчова промисловість є однією з небагатьох галузей вітчизняної промисловості, які швидко розвиваються, з досить високою рентабельністю (приблизно 29%) і великими можливостями. Попит на харчову продукцію є постійним і значним, але у зв’язку з цим конкуренція є дуже високою і продовжує зростати. Крім того, постійно з’являються нові технології, обладнання, через що вимоги до якості продукції невпинно зростають. Тож для успішного функціонування фірми на ринку харчової промисловості необхідні технологія й інформація. За умови швидких змін у зовнішньому середовищі підприємство має функціонувати як добре налагоджений механізм, а інформація повинна точно і швидко передаватися по усіх відділах і елементах підприємства, зв’язуючи його в єдине ціле. Від цього залежить швидкість та ефективність реагування на зміни у попиті, потребах споживачів, у конкурентному середовищі, у законодавстві, а також у самій організації. Необхідно організувати збір, захист, аналіз інформації, передачу її як всередині фірми між відділами, службовцями, керівництвом і підлеглими, так і зовні, для прийняття рішень і реагування, тобто мають бути добре налагоджені комунікації фірми.

На 20 грудня 2008 року в підприємстві працювало 15 людей, з яких 2 керівника, 3 фахівців, 2 службовця, 8 робітників.

2.2 Організація статистичної звітності на підприємстві

Статичною звітністю на підприємстві займається бухгалтерія. В ТОВ „Вера” заповнюються форми № 1-Б (Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість) та „ 1П-НПП (Звіт про виробництво промислової продукції).

Форма №. 1П-НПП (коротка, квартальна) сформована на підставі звітності за 2006р. за ф. № 1П-НПП (коротка, річна) у відповідності з номенклатурою продукції, вказаною на бланку квартальної форми. Цю форму заповняють тільки ті підприємства, які займаються виробництвом продукції, що перелічена в бланку форми. За ф.№ 1П-НПП (коротка, квартальна) звітують підприємства, які виробляють продукцію на власних або орендованих потужностях (з власної сировини або сировини замовника). Продукція, виготовлена на інших підприємствах на давальницьких чи будь-яких інших умовах, в звіті не відображається. Дані спеціалістами ТОВ „Вера” наводиться в одиницях виміру, які вказані в бланку форми, з двома знаками після коми. Якщо виявляться випадки невірного надання річної чи попередньої квартальної звітності, підприємство повідомляє про це управління статистики промисловості та надає відповідні пояснення в звіті. В випадках, якщо ТОВ „Вера” не випускає продукцію в поточному році, а у 2006 р. були обсяги, то в звіті заповнюється гр. 3.

Зразок заповнення формі № 1П-НПП в додатку Б.

Заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість"

При заповненні форми на ТОВ „Вера” використовуються первинні документи, регістри синтетичного й аналітичного обліку, План рахунків та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України.

Показники форми заповнюються в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Розділ І "Фінансові результати" заповнюється за перший і другий місяці кожного кварталу та за рік наростаючим підсумком з початку року.

У рядку 001 або 002 відображається прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування, який визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків). Зазначена інформація у бухгалтерському обліку узагальнюється на рахунках класів 7 "Доходи і результати діяльності", 8 "Витрати за елементами", 9 "Витрати діяльності".

Контрольний рядок 003 дорівнює різниці рядків 001 та 002 і заповнюється органами державної статистки.

Розділ II "Дебіторська та кредиторська заборгованість" складається з двох підрозділів і заповнюється щокварталу (на 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня). У рядку 010 відображається загальна сума заборгованості (підрозділ 1 рядок 020 + підрозділ II рядок 100).

У рядках 010 — 130 у графах 1 і 4 наводяться обсяги довгострокової заборгованості, у графах 2 і 5 — обсяги поточної заборгованості, у графах 3 і 6 — обсяги простроченої поточної заборгованості.

Дані граф 3 і 6 за всіма рядками повинні бути меншими або дорівнювати даним граф 2 і 5 відповідно.

У підрозділі І наводяться дані щодо заборгованості за розрахунками підприємств у межах України, які виділяються із загальної суми дебіторської та кредиторської заборгованості, і заповнюються з урахуванням методології складання аналогічних показників форм фінансової звітності № 1 та № 1-м "Баланс". Структура цієї заборгованості поділяється на такі складові:

рядок 030 "за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю" (дані цього рядка наводяться з урахуванням методології складання аналогічних показників, що відображаються у рядках 050, 160, 470, 530 форми № 1 або в рядках 070, 160, 480, 530 форми № 1-му частині заборгованості за товари, роботи, послуги відповідно);

рядок 040 "за векселями" (дані цього рядка наводяться з урахуванням методології складання аналогічних показників, що відображаються у рядках 050, 150, 450, 470, 520 форми № 1 або в рядках 070, 160, 480, 530 форми № 1-м у частині заборгованості за векселями відповідно);

рядок 050 "з бюджетом" (дані цього рядка наводяться з урахуванням методології складання аналогічних показників, що відображаються у рядках 050, 170, 470, 550 форми № 1 або в рядках 070, 170, 480, 550 форми № 1-му частині розрахунків з бюджетом відповідно);

рядок 060 "із внутрішніх розрахунків" (дані цього рядка наводяться з урахуванням методології складання аналогічних показників, що відображаються у рядках 050, 200, 470, 600 форми № 1 або в рядках 070, 210, 480, 610 форми № 1-му частині заборгованості із внутрішніх розрахунків відповідно);

рядок 070 "зі страхування" (дані цього рядка наводяться з урахуванням методології складання аналогічних показників, що відображаються у рядках 050, 210, 470, 570 форми № 1 або в рядках 070, 210, 480, 570 форми № 1-м у частині заборгованості зі страхування відповідно);

рядок 080 "з оплати праці" (дані цього рядка наводяться з урахуванням методології складання аналогічних показників, що відображаються у рядку 580 форм № 1 або 1-м);

рядок 090 "інша заборгованість" (дані цього рядка наводяться з урахуванням методології складання аналогічних показників, що відображаються у рядках 050, 180, 190, 210, 450, 470, 510, 540, 560, 590, 610 форми № 1 або в рядках 070, 210, 480, 510, 610 форми № 1-м у частині розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами відповідно). Сальдо субрахунків 643 "Податкові зобов'язання" та 644 "Податковий кредит", а також поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банку в цьому рядку не наводяться.

Обсяги простроченої заборгованості визначаються згідно зі статтею 530 "Строк (термін) виконання зобов'язання" Цивільного кодексу України.

У разі суттєвих змін обсягів показників І та II розділів порівняно з попереднім періодом звітного року ТОВ „Вера” надає письмові пояснення причин таких змін із зазначенням рядка та графи показника (відповідно до Закону України "Про державну статистику").

Зразок заповнення формі № 1П-НПП в додатку В.


Загальні висновки

Звітність — це така форма збору статистичних даних, за якої кожен суб'єкт діяльності регулярно подає відомості до державних органів статистики у вигляді документів (звітів) спеціально затвердженої форми. Звіти складаються на підставі даних оперативного та бухгалтерського обліку.

Всі юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, структурні одиниці повинні подавати у відповідні державні структури дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень. Первинні статистичні дані використовуються для зведених статистичних робіт, складання збірників, оглядів соціально-економічного становища і проведення наукових досліджень.

Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки та за визначеними адресами.

Джерелами статистичних даних про господарську діяльність є статистична звітність і спеціально організовані спостереження.

Система звітності в Україні визначається Загальнодержавним табелем звітності (списком діючих форм звітності, що затверджується Держкомстатом України), в якому зазначається номер форми звіту, найменування звіту, періодичність і термін подання, кому і ким подається звіт, спосіб його подання. За терміном подання розрізняють звітність поточну, що подається протягом року, і річну, що подається за підсумками року. Терміни подання звітності та її періодичність визначається відповідно до особливостей конкретних явищ і процесів. Особливо характерним це є для галузі сільського господарства.

Органами статистики щорічно уточнюється Загальнодержавний табель (перелік) форм державних спостережень для об'єднань, підприємств, організацій і установ України для всіх форм власності.


Використана література

1. Про державну статистику. Закон України вiд 17.09.1992 № 2614-XII (ред. вiд 17.03.2006) // Відомості Верховної Ради, 1992, N 43, ст.608.

2. Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2008 рік. Наказ Державного комітету статистики від 26.12.2007 № 471 // http://www.ukrstat.gov.ua/table/zmist.htm

3. Інструкція зі статистики заробітної плати. Затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 №5.

4. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-ПВ (термінова, піврічна) „Звіт про використання робочого часу”. Затверджена наказом Держкомстату України від 4.01.2000 за №1 (ред. вiд 24.12.2007).

5. Верига Ю.Л., Губачова О.М., Ночовна Ю.О. Навчальний комплекс з дисципліни "Бухгалтерська звітність". — Полтава: ПУСКУ, 2002. — 203 с.

6. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник. — К.: "Центр навчальної літератури" 2004.- 292 с.

7. Добровський В.М. Звітність підприємств: Навчально-методичний посібник — К.: КНЕУ. — 2001. — 195с.

8. Звітність підприємств: Навч. посібник/ За ред. професора Вериги Ю.А. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 656 с.

9. Лупай М.М. Денчук П.Н., Питель С.В. Організація, облік, звітність та оподаткування малого бізнесу. Навчальний посібник. — Тернопіль: Астон, 2002. — 223 с.

10. Уманець Т.В. Економічна статистика: Навч. посібник. — К.: Знання, 2006. — 429 с.


Додаток А Статистика промисловості

Найменування формиІндекс формиПеріодичністьХто подаєКому подаєтьсяСтрок подання
1.1. Статистика промислового виробництва
1.

Звіт про виробництво промислової продукції

(12.07.2007 №215)

1П-НППрічнаЮридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями «С», «D», «Е» КВЕД (незалежно від основного виду діяльності) за переліком, що встановлюється територіальним органом державної статистикиОргану державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)не пізніше 8 лютого
2.

Звіт про виробництво промислової продукції

(12.07.2007 №215)

1П-НПП

(коротка)

річнаЮридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями «С», «D», «Е» КВЕД (незалежно від основного виду діяльності) за переліком, що встановлюється територіальним органом державної статистикиОргану державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)не пізніше 20 лютого
3.

Звіт про виробництво промислової продукції

(12.07.2007 №215)

1П-НПП

(коротка)

квартальнаЮридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями «С», «D», «Е» КВЕД (незалежно від основного виду діяльності) за переліком, що встановлюється територіальним органом державної статистикиОргану державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)не пізніше 10 числа після звітного періоду
4.

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)

(12.07.2007 №215)

1-П

(термінова)

місячнаЮридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями «С», «D», «Е» КВЕД (незалежно від основного виду діяльності) за переліком та графіком, що встановлюються територіальними органами державної статистикиОргану державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)не пізніше 4 числа після звітного періоду
5.

Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води

(12.07.2007 №215)

1-ПЕмісячнаЮридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями «С», «D», «Е» КВЕД (незалежно від основного виду діяльності) за переліком, що встановлюється територіальними органами державної статистикиОргану державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності)не пізніше 12 числа після звітного періоду
6.

Звіт про виробництво оборонної продукції

(25.07.2007 №249 дск)

1-ПО

(термінова)

міcячнаЮридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які випускають оборонну продукціюОргану державної статистики за місцезнаходженнямне пізніше 4 числа після звітного періоду
7.

Звіт про закупівлю продукції для потреб оборони і безпеки за державним оборонним замовленням

(25.07.2007 №250 дск)

1-ПО (зведена)місячнаМіністерства та інші центральні органи виконавчої влади - державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів України затверджені завдання державного оборонного замовленняДержкомстату України15 числа після звітного періоду
8.

Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

(25.07.2007 №249 дск)

1-ЕІОмісячнаЮридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державною службою експортного контролю України надані дозволи на вивіз (ввіз) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

Органу державної статистики за місцезнаходженням

(2 примірники)

не пізніше 10 числа після звітного періоду
9.

Звіт про поставку продукції для потреб оборони і безпеки

(25.07.2007 №249 дск)

1-ПО

(поставки)

місячнаЮридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію для потреб оборони і безпекиОргану державної статистики за місцезнаходженнямне пізніше 10 числа після звітного періоду
10

Звіт про закупівлю продукції для потреб оборони і безпеки іноземного виробництва за державним оборонним замовленням

(25.07.2007 №250 дск)

1-ЕІО

(зведена)

місячнаМіністерства та інші центральні органи виконавчої влади - державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів України затверджені завдання державного оборонного замовленняДержкомстату України15 числа після звітного періоду
11

Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт для потреб оборони і безпеки

(25.07.2007 №249 дск)

1-НО (наука/ оборона)квартальнаЮридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують наукові та науково-технічні роботи для потреб оборони і безпеки і яким передбачені завдання державного оборонного замовленняОргану державної статистики за місцезнаходженням25 числа після звітного періоду
12

Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

(25.07.2007 №249 дск)

5-НО (наука/

оборона)

квартальнаЮридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, яким передбачені завдання державного оборонного замовленняОргану державної статистики за місцезнаходженням5 числа після звітного періоду
13

Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні та дослідно-контрукторські роботи

(25.07.2007 №250 дск)

5-НО- наука/

оборона

(зведена)

квартальнаМіністерства та інші центральні органи виконавчої влади - державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів України затверджені завдання державного оборонного замовленняДержкомстату України15 числа після звітного періоду
1.2. Статистика виробництва та розподілу електроенергії, тепла, газу, води
14

Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу

(12.07.2007 №215)

1-газрічнаУсі газопостачальні підприємства, які відпускають газ населенню та на комунально-побутові потребиОргану державної статистики за місцезнаходженням22 січня
15

Звіт про постачання теплоенергії

(12.07.2007 №215)

1-тепрічна

Енергопостачальні підприємства:

ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ДРЕС, АЕС, підприємства теплових мереж, підприємства і організації незалежно від виду діяльності, які мають на балансі котельні та теплові мережі і відпускають тепло та гарячу воду населенню та на комунально-побутові потреби

Органу державної статистики за місцезнаходженням22 січня
16

Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)

(12.07.2007 №215)

1-водопровідрічнаПідприємства - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб (незалежно від виду діяльності), які мають водопроводи, окремі водопровідні мережі, що подають воду населенню та підприємствам, установам, організаціям на господарсько-побутові потребиОргану державної статистики за місцезнаходженням22 січня
17

Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок)

(12.07.2007 №215)

24-енергетикарічнаПідприємства - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які за першим (основним) видом діяльності за КВЕД відносяться до секцій «С», «D», «Е», за переліком, що встановлюється територіальним органом державної статистикиОргану державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення діяльності)не пізніше 22 січня
18

Звіт про роботу теплової електростанції

(12.07.2007 №215)

6-тпрічнаЕлектростанції потужністю 500 кВт і більше, а також районні котельні МінпаливенергоОргану державної статистики за місцезнаходженням23 січня
19

Звіт про роботу електростанцій та підстанцій дистанції електропостачання

(12.07.2007 №215)

6-ЕДрічнаКожна дистанція електропостачання залізниці (якщо електростанції (підстанції) дистанції електропостачання знаходяться на території різних областей, то звіт подається окремо по кожній області)Органу державної статистики за місцезнаходженням21 січня
20

Звіт про роботу гідроелектростанції

(12.07.2007 №215)

6-тп (гідро)річна

Гідроелектростанції Мінпаливенерго незалежно від потужності;

інші гідроелектростанції потужністю 500 кВт і більше

Органу державної статистики за місцезнаходженням23 січня
21

Баланс виробництва та розподілу електричної енергії

(12.07.2007 №215)

23-НрічнаЕлектростанції, що входять до складу генеруючих компаній, АЕС, інші самостійні електростанції, енергопостачальні компанії, підприємства, на балансі яких знаходяться блок станції;Органу державної статистики за місцезнаходженнямне пізніше 15 січня
управління енергосистемиОргану державної статистики за місцезнаходженням15 лютого
Національна енергетична компанія УкренергоГМУС у м. Києві21 березня

[1] Наказ Державного комітету статистики "Про затвердження Загального табеля... на 2008 рік" 26.12.2007 №471 // http://www.ukrstat.gov.ua/table/zmist.htm


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
113201
рейтинг
icon
2762
работ сдано
icon
1252
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
107621
рейтинг
icon
5380
работ сдано
icon
2414
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
75673
рейтинг
icon
1881
работ сдано
icon
1192
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
49 108 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
СГУ
Отличный исполнитель! Сделала всё очень качественно и достаточно быстро, оформила по ГОСТу...
star star star star star
Московский Университет имени С.Ю. Витте
Спасибо большое за работу исполнителю!!! Работа выполнена досрочно без замечаний, впредь б...
star star star star star
УдГУ
Не первый раз сотрудничаем. Работа выполнена раньше срока, претензий нет. Обязательно обра...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Выполнить задания по русскому языку

Контрольная, Русский язык

Срок сдачи к 17 февр.

1 минуту назад

До 15

Курсовая, Клиническая диагностика

Срок сдачи к 23 мар.

1 минуту назад

Написать реферат

Реферат, уголовное право

Срок сдачи к 10 февр.

2 минуты назад
2 минуты назад

Решить 6 задач

Решение задач, Финансовая стратегия

Срок сдачи к 12 февр.

2 минуты назад

Тестирование

Тест дистанционно, Финансовые рынки и финансово-кредитные институты

Срок сдачи к 10 февр.

4 минуты назад
6 минут назад
7 минут назад
8 минут назад

Пройти тест

Тест дистанционно, аналитическая геометрия

Срок сдачи к 6 февр.

8 минут назад

Решить 2 лабораторные работы

Лабораторная, электробезопасность

Срок сдачи к 8 февр.

8 минут назад

введение+1 глава

Магистерская диссертация, землеустройство и кадастры

Срок сдачи к 10 февр.

10 минут назад

Выполнение курсовой работы

Курсовая, Стратегический менеджмент

Срок сдачи к 21 февр.

10 минут назад

Выполнить ПЗ

Контрольная, электроника и электротехника

Срок сдачи к 7 февр.

10 минут назад

выполнить 4 задания

Контрольная, Методология инженерных изысканий

Срок сдачи к 11 февр.

10 минут назад
11 минут назад

В файле

Контрольная, Физика

Срок сдачи к 6 февр.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно