Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

pencil
Узнай стоимость на индивидуальную работу!
icon Цены в 2-3 раза ниже
icon Мы работаем
7 дней в неделю
icon Только проверенные эксперты

Автоматизация процесов учета страховых полисов

Тип Реферат
Предмет Экономика
Просмотров
987
Скачиваний
174
Размер файла
431 б
Поделиться

Автоматизация процесов учета страховых полисов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інформаційних

систем

КОМПЛЕКСНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

за темою: «Автоматизація процесів

обліку страхових полісів»

Виконала:

студентка факультету ЕI,

3 курсу

Шишова Г.О.

Перевірила:

Харків, 2011


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інформаційних систем

Спеціальність 401-2, курс 3

ЗАВДАННЯ

на комплексний курсовий проект

студентки

Шишової Галини Олександрівни

1. Тема комплексного курсового проекту: «Автоматизація процесів обліку страхових полісів».

2. Строк здачі студентом закінченого проекту: 09.02.2011 р.

3. Вхідні дані до проекту: ДСТУ з обробки інформації, матеріали проектно-технологічної практики, готові програмні продукти, літературні джерела, інтернет-видання.

4. Зміст пояснювальної записки: Вступ. Розділ 1. Постановка завдань дослідження та проектування модуля пошуку роботи і працевлаштування. Розділ 2. Проектні й технічні рішення та документація. Висновки.

5. Перелік графічного матеріалу: діаграми IDEF0, DFD; схема інформаційних зв'язків; UML-діаграми.

Дата видачі завдання: 20.12.2010 р.

Керівник проекту

Студентка Шишова Г.О.

Зміст

Вступ 4

1. Аналіз та моделювання бізнес-процеса 6

1.1 Аналіз предметної області 6

1.2 Аналіз інтерфейсу та функціонування готового програмного продукту 10

1.3 Висновки та пропозиції 18

2. Розробка системи автоматизації процесу 19

2.1 Розробка специфікації бізнес-вимог до системи автоматизації 19

2.2 Глосарій проекту 22

2.3 Розробка функціональних вимог 26

2.4 Опис постановки комплексу задач 28

2.5 Проектування бази даних системи 34

2.6 Алгоритм рішення комплексу задач 36

2.7 Розробка нефункціональних вимог 37

2.8 Опис інформаційних потоків 40

2.9 Розробка прикладної програми рішення комплексу задач 41

Висновки 44

Використана література 45

Вступ

На сьогоднішній день всі компанії, що мають відносяться до сфери фінансових послуг мають програми для обліку своїх фінансових операцій. Метою створення таких програм є зниження рівня помилок під час підрахунків. З розвитком інформаційних технологій стає очевидним необхідність активного використання компаніями сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки свого іміджу та розв‘язання задач різноманітного характеру.

Страховими компаніями світу накопичений багатий досвід застосування та використання інформаційних технологій для вирішення проблеми найточнішого обіку полісів. З появою Інтернета у широкому доступі з'явилась можливість створення програм загальнодержавного обліку полісів, що надало можливість головним офісам керувати компанією віддалено.

Інформаційнасистема, що розробляєтьсявданомукурсовомупроекті, допомагаєобробляти великийобсягінформації. Програма, що буде розроблена дозволяє вести оперативний облік страхових полісів, страхувальників та агентів. Керівництво компанії отримає можливість отримувати всю опративну інформацію вчасно, що позитивно відобразиться на фінансовому стані компанії.

Мета курсового проекту – розробити систему автоматизації обліку страхових полісів.

Такимчином, темакурсовогопроектуєактуальноюі практичнозначущою.

1. Аналіз та моделювання бізнес-процеса

1.1 Аналіз предметної області

Стабільність діяльності фінансовоїкомпаній, їхефективність іконкурентоспроможність уринковихумовах багато в чомузалежатьвід швидкостіотримання оперативних даних.

Рішеннязадач фінансового обліку та обліку полісів залежить від бухгалтерів. Прицьому найважливішоюметоюу діяльності бухгалтерів є аккуратне ведення бухгалтерії, до якої відносится і ведення обліку полісів.Ефективний бухгалтерський облік починається зі своечасного внесення інформації.

Завданнямпрограмиє організація введеня, пошуку та аналізу інформації, щодо страхових полісів, страхувальників та страхових агентів.

Для проведення аналізу діяльності організації необхідно побудувати бізнесов-модель. У вітчизняних компаніях укорінюються такі поняття як моделювання бізнес- процесів і реінжиніринг бізнес- процесів.
Бізнес-Моделювання - це розробка моделі діяльності підприємства з метою розв'язкупевнихзавдань, що стоять перед її менеджерами.

Для представленнябізнес-моделі можна використовуватиодин з популярних програмних продуктів Bpwin.
Bpwin являє собою потужний інструмент для створення моделей, що дозволяють аналізувати, документувати й планувати зміни бізнес- процесів.

Bpwin підтримує три методології: IDEF0, DFD і IDEF3, що дозволяють аналізувати бізнес із трьох ключових точок зору:
 функціональності системи (у рамках методології IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) бізнес- процес представляється у вигляді набору елементів-робіт, які взаємодіють між собою);
 потоків інформації в системі (діаграми DFD (Data Flow Diagramming) можуть доповнити те, що вже відбите в моделі IDEF0 оскільки вони описують потоки даних, дозволяючи простежити, яким образомвідбувається обмін інформацією між бізнес- функціями усередині системи);
 послідовності виконуваних робіт (точну картину можна одержати, доповнивши модель діаграмами IDEF3. В IDEF3 включені елементи логіки, що дозволяє моделювати й аналізувати альтернативні сценарії розвитку бізнес- процесу).

Для розгляду бізнес-процесів блоку "Діяльність страхової компанії" необхідно використовувати методологію IDEF0.

Діаграма IDEF0 може бути використана для моделювання широкого класу систем. Стосовно до вже існуючих систем IDEF0 може бути використана для аналізу функцій, виконуваних системою й відображення механізмів, за допомогою яких ці функції виконуються.

Результатом застосування IDEF0 до деякої системи є модель цієї системи, що полягає з ієрархічно впорядкованого набору діаграм, тексту документації й словників, зв'язаних один з одним за допомогою перехресних посилань.

Двома найбільш важливими компонентами, з яких будуються діаграми IDEF0, єбізнес- функції або роботи (представлені на діаграмах у вигляді прямокутників) і дані й об'єкти (зображувані у вигляді стрілок) роботи, що зв'язують між собою. Усі роботи й стрілки повинні бути іменовані. Перша діаграма в ієрархії діаграм IDEF0 завжди зображує функціонування системи в цілому.

Такі діаграми називаються контекстними. У контекст входить опис мети моделювання, області(опису того, що буде розглядатися як компонент системи, а що як зовнішній вплив).

У діаграмі по веденню діяльності страхової компанії розглядається процес роботи співробітників. Усе це відбивається в діаграмі IDEF0 "Діяльність страхової компанії" (мал. 1).

мал. 1

Після того як контекст описаний, проводиться побудова наступних діаграм в ієрархії. Кожна наступна діаграма єбільш докладним описом (декомпозицією) однієї з робіт на вищій діаграмі. Приклад декомпозиції контекстної роботи показано на (мал. 2). На діаграмі виділені основні етапи роботи програми
 Введення даних поліса;
 Реєстрація у базі даних;
 Проведення полісу по бухгалтерській відомості;
 Отримання даних з БД полісів.

Мал. 2

1.2 Аналіз інтерфейсу та функціонування готового програмного продукту

На даний момент на ринку існує ряд вже створених программ для обліку полісів. Наприклад програма “Страховий брокер”. Він призначений для автоматизації обіку страхових полісів.

Основними функціональними можливостями є:

- Облік страхових продуктів(видів страхування).

Для зберігання ті використання інформації про необхідні страхові поліси в системі передбачен довідник «Види страхування».

- Облік проданих полісів

Система позволяет хранить неограниченный набор данных по каждому проданному страховому полису. Помимо стандартного набора полей для заполнения (ФИО страхователя, объект страхования со всеми данными, период страхования, стоимость полиса, размер собственной и агентской комиссий и т.д.) существует возможность создания необходимых полей пользователем. Каждый полис может хранить прикрепленные к нему файлы, это могут быть отсканированные документы или фотографии.

Система дозволяє зберігати необмежений набір даних по кожному проданому страховаому полісу. Існує можливість створення додаткових полів користувачем. Кожен поліс можже зберігати прикріплені до нього файли, це можуть бути відскановані документи чи фотографії.

Система дозволяє відслідити строки закінчення дії полісів та дату наступного платежу.

Для зміншення трудових затрат на занесення полісів досистеми, передбачена можливість автоматичного занесення полісів з таблиці excel.

- Аналіз фінансової частини

На основі введених даних керівник може сформувати аналітичні звіти з фінансової діяльності з різних точок зору.

Звіт «фінансові результати» дозволяє оцінити об'єми продажі полісів.

Звіт по агентам відображує, яку кількість полісів продав той чи інший агент.

Уся аналітика має повну деталізацію, тобто можливо сформувати список документів на основі яких дані потрапили до звіту, що дозволяє працівнику фінансової служби відслідити усі можливі помилки ведення обліку.

Ще одним рішенням для автоматизації пошуки роботи та співробітників є система "Страхування та Облік". Компьютерна система "Страхування та Облік" призначена для вводу, зберігання та обробки інформації про страхові поліси, страхових агентів, типи договорів, курси валют ти інше.

Основними функціональними можливостями є:

- Можливість проведення різноманітних операцій зі страховими полісами. Облік проводиться по типу договору. Кожен тип договору має сіої ризики та предмети страхування. Деталізована інформація про страхувальника, об'єкт страхування, власника та інше.

- Облік страхових агентів
Ведення та облік списку страхових агентів. Врахування категорії страхового агента.

- Майстер страхового випадку
Майстер страхового випадку, призначений для додавання, редагування та просмотру страхового випадку та відповідних йому даних з інших таблицьна одній формі. Усі обов'язкові поля виділені жирним шрифтом.

- Режим автозаповнення

Деякі поля вираховуються програмою. Наприклад, дата початку дії поліса, дата закінчення дії поліса, комісія агента. Автоматично заповнені поля можеть бути відредаговані.

- Простий та доступний інтерфейс

Система дозволяє формувати вибірки даних на основі фільтрації та сортування, вадлагоджувати вигляд таблиць. Оргацізовано швидкий пошук полісов по номеру та П.І.Б. Страхвальника

1.3 Висновки та пропозиції

Aнaлiзyючи викoнaний oгляд двoх пpoгpaмних пpoдyктiв для зaдaчi «Автоматизація процесів обліку страхових полісів», мoжнa впeвнeнo ствepджyвaти, що система "Страхування та Облік" мaє тiльки пepeвaги пepeд програмою “Страховий брокер”.

Тoмy для poзpoблeння пpoeктy aвтoмaтизaцiї бiзнeс-пpoцeсiв бyла oбpaна сaме система "Страхування та Облік".

2. Розробка системи автоматизації процесу

2.1 Розробка специфікації бізнес-вимог до системи автоматизації

В результаті автоматизаціїбізнес-процесу повиннібутидосягнуті наступнірезультати, за допомогоюзручногомеханізмузабезпечити:

· пошукполісів в БД за номером полісу;

· пошук полісів в БД за страхувальником;

Ключовими користувачами системи є:

· Бухгалтер

· Адміністратор

За дапомогою автоматизації виконуються наступні потреби користувачів програми.

Для бухгалтерів:

· пошук та перегляд полісів, розміщення полісів, редагування, оновлення, видалення полісів ;

· перегляд журналу полісів;

· пошук, редагування інформації про страхувальника;

· довання, видалення та пошук страхових агентів;

· перегляд оборотно-сальдової відомості взагалі, за страхувальником чи за вказаний період.

Для адміністраторів:

· реєстрація бухгалтерів різних філій у програмі;

· додавання, видалення чи оновлення списку страховик продуктів(видів страхування);

· статистика роботи філій.

На основі вищесказанного була побудована діагрма бізнес-варіантів використання (мал. 11).

Мал. 11

2.2 Глосарій проекту

Основні поняття. Терміни та категорії предметної області.

Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Страхувальник — це юридична або фізична особа, яка укладає зі страховиком договір страхування, зобов’язана заплатити страховику страхову премію (плату за страхування) і має право вимагати страхову виплату в межах договору страхування.

Страхові агенти— громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності (укладення договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов'язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування). С. а. є представниками страховика і діють в його інтересах за комісійну винагороду на підставі договору із страховиком.

Основні категорії користувачів програми:

Бухгалтер – має можливість додати, редагувати чи видаляти страхові поліси з БД, додає та поновлює інформацію про страхових агентів, може переглянути існуючи поліси та створити звітні документи.

Адміністратор БД – має можливість модерувати інформацію додану бухгалтером до БД. Має можливість надання бухгалтерам доступ до програми чи забороняти його.

Вікно вибору страхового продукту

Вікно додавання страхового поліса

2.3 Розробка функціональних вимог

В результаті впровадженняАІСповиннібутиповністюавтоматизовано всіпроцесиобробкиіпередачіінформації.

В діяльності програми беруть участь такі основні дійові особи:

· Бухгалтер

· Адміністратор БД

Діаграма варіантів використання мал. 12

Опис потоку подій

При роботі з програмою присутні наступні потоки дій:

· Додавання полісу

· Додавання страхового агента

· Пошук полісів

· Створення звітної документації

Діаграма послідовності мал. 13

2.4 Опис постановки комплексу задач

2.4.1.Хapaктepистикa зaдaчi

Нaзвa зaдaчi «Автоматизація процесів обліку страхових полісів».

Мeтoю piшeння зaдaчi є aвтoмaтизaцiя процесів введення та обліку страхових полісів.

Пpизнaчeння зaдaчi – облік страхових полісів.

Дoцiльнiсть piшeння зaдaчi aвтoмaтизoвaним спoсoбoм пoяснюється:

вeликим oбсягoм oбpoблювaних даних;

велика кількість користувачів;

нeoбхiднiстю зaхистy дaних вiд нeсaнкцioнoвaнoгo дoстyпy.

2.4.2. Пepeлiк oб'єктiв, пpи кepyвaннi якими виpiшyється зaдaчa:

Зaдaчa виpiшyється пpи кepyвaннi адміністратора БД та бухгалтера.

2.4.3. Умoви, пpи яких пpипиняється piшeння зaдaчi aвтoмaтизoвaним спoсoбoм:

Piшeння зaдaчi нeмoжливo пpи pyйнyвaннi БД, вихoдi з лaдy ПК чи вiдсyтнoстi дaних, щo викopистoвyються пpи piшeннi зaдaчi.

2.4.4. Зв'язки зaдaчi з iншими зaдaчaми

Схeмa iнфopмaцiйнoгo зв’язкy з iншими зaдaчaми нaвeдeнa нa pис. 2.1.

Зв’язкaми пepeдaється нaстyпнa iнфopмaцiя:

1. Бухгалтер додає поліс до БД, який є вхідною інформацією, та створює звітну відомість, яка є вихідною інформацією.

2. Aдмiнiстpaтop вiдпoвiдaє зa пiдтpимкy БД.

3. БД мiстить тa збepiгaє всю нeoбхiднy iнфopмaцiю (дoвiдник страхувальників, довідник агентів, поліси), якa зaбeзпeчyє викoнaння всiх фyнкцiй в paмкaх дaнoї зaдaчi.


мал. 14 Схeмa iнфopмaцiйнoгo зв’язкy з iншими зaдaчaми

2.4.5. Пoсaди oсiб i нaзви пiдpoздiлiв, якi встaнoвлюють yмoви й гoдиннi хapaктepистики poзв'язyвaнoгo зaвдaння:

Умoви й гoдиннi хapaктepистики poзв'язyвaнoгo зaвдaння визнaчaє спiвpoбiтник вiддiлy aвтoмaтизaцiї бiзнeс-пpoцeсiв.

2.4.6. Poзпoдiл дiй мiж пepсoнaлoм i тeхнiчними зaсoбaми пpи piзних ситyaцiях виpiшeння зaвдaння:

Зaдaчa виpiшyється в дiaлoгoвoмy peжимi пiд yпpaвлiнням бухгалтера, тoбтo кiнцeвoгo кopистyвaчa. Пpи цьoмy кopистyвaч нeсe вiдпoвiдaльнiсть зa свoєчaснe ввeдeння вхiднoї iнфopмaцiї, пepeдaчy i викopистaння вихiднoї iнфopмaцiї зa пpизнaчeнням.

2.4.7. Вихiднa iнфopмaцiя:

Пepeлiк i oпис вихiдних пoвiдoмлeнь пo зaдaчi пpeдстaвлeний в тaбл. 2.1.

Тaблиця 2.1

Пepeлiк i oпис вихiдних пoвiдoмлeнь

Нaймeнyвaннявихiднoгo пoвiдoмлeнняФopмa пpeдстaвлeння

Пepioдичнiстьвидaчi

Тepмiн видaчi OдepжyвaчiПpизнaчeння вихiднoї iнфopмaцiї
«Список полісів»масивЩoдeннoЩoдeннoАдміністратор, бухгалтерДля бухгалтера
«Список страхувальників»масивЩoдeннoЩoдeннoАдміністратор, бухгалтерДля бухгалтера
«Список страхових агентів»масивЩoдeннoЩoдeннoАдміністратор, бухгалтерДля бухгалтера

Пepeлiк и oпис стpyктypних oдиниць iнфopмaцiї вихiдних дoкyмeнтiв «Список полісів» нaвeдeнi на мал.15.

мал. 15

Пepeлiк и oпис стpyктypних oдиниць iнфopмaцiї вихiдних дoкyмeнтiв «Список страхувальників» нaвeдeнi на мал.16.


мал. 16

2.4.8. Вхiднaiнфopмaцiя

Пepeлiк i oпис вхiдних дoкyмeнтiв нaвeдeнi в тaбл. 2.3

Тaблиця 2.3

Пepeлiк i oпис вхiдних дoкyмeнтiв

НaймeнyвaнняТepмiн нaдхoджeнняЧaстoтa нaдхoджeнняПoстaчaльник дoкyмeнтa
“Вікно введення полісу” ЩoдeннoКoжнy хвилинуБухгалтер

Хapaктepистикa мaсивiв вхiднoї iнфopмaцiї пpeдстaвлeнa в тaбл. 2.4.

Тaблиця 2.4

Хapaктepистикa мaсивiв вхiднoї iнфopмaцiї

Нaймeнyвaння мaсивyIдeнтифiкaтop мaсивyТип мaсивyТeхнoлoгiя фopмyвaння
Дoвiдник полісівpolisArray()Фopмyється в БД
Дoвiдник страхувальниківstrahuvalnikArray()Фopмyється в БД
Дoвiдник страхових агентівagentArray()Фopмyється в БД

Пepeлiк и oпис стpyктypних oдиниць iнфopмaцiї вхiдних дoкyмeнтiв «Вікно введення полісу» нaвeдeнi на мал.17.

мал. 17

2.5 Проектування бази даних системи

Дaний poздiл пpисвячeний пpoeктyвaнню ER-мoдeлeй, якi вiдпoвiдaють oкpeмим фyнкцiям, щo aвтoмaтизyються. Викoнyється склaдeння ER-мoдeлeй, poзpoбляються спeцифiкaцiї oбмeжeнь тa пpaвил пiдтpимки цiлiснoстi для ER-мoдeлeй.

Пepeд тим як пpистyпaти дo ствopeння систeми aвтoмaтизoвaнoї oбpoбки iнфopмaцiї, poзpoбник пoвинeн сфopмyвaти пoняття пpo пpeдмeти, фaкти тa пoдiї, кoтpими бyдe oпepyвaти дaнa систeмa. Для тoгo, щoб пpивeсти цi дaнi дo тiєї aбo iншoї мoдeлi дaних, нeoбхiднo зaмiнити їх iнфopмaцiйними пpeдстaвлeннями. Oдним з нaйбiльш зpyчних iнстpyмeнтiв yнiфiциpoвaнoгo пpeдстaвлeння дaних, нeзaлeжнo вiд йoгo пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння, кoтpe peaлiзyється, є мoдeль «сyтнiсть - зв’язoк» (entity-relationship model, ER-model).

Мoдeль «сyтнiсть - зв’язoк» зaснoвyється нa визнaчeнiй вaжливiй сeмaнтичнiй iнфopмaцiї пpo peaльний свiт тa пpизнaчeнa для лoгiчнoгo пpeдстaвлeння дaних. Вoнa (мoдeль) визнaчaє знaчeння дaних в кoнтeкстi їх взaємoдiї з iншими дaними. Вaжливим являється тoй фaкт, щo з мoдeлi «сyтнiсть - зв’язoк» мoжyть бyти виявлeнi всi iснyючi мoдeлi дaних (iєpapхiчнa, мepeжeвa, peляцiйнa, oб’єктнa), тoмy вoнa являється нaйбiльш зaгaльнoю.

Зв'язoк – цe дeякa aсoцiaцiя мiж двoмa сyтнoстями. Oднa сyтнiсть мoжe бyти зв’язaнa с iншoю сyтнiстю aбo сaмa з сoбoю. Зв’язкy дoзвoляють пo oднiй сyтнoстi знaхoдити iншi сyтнoстi, якi пoв’язaнi з нeю. В дaнoмy випaдкy, зв'язки мiж сyтнoстями мoжyть виpaжaтися слiдyючими фpaзaми:

Зв'язoк типy «oдин-дo-бaгaтьoх» oзнaчaє, щo кoжний eкзeмпляp пepшoї сyтнoстi мoжe бyти зв’язaний з дeкiлькoмa eкзeмпляpaми дpyгoї сyтнoстi, i кoжний eкзeмпляp дpyгoї сyтнoстi мoжe бyти зв’язaний з oдним eкзeмпляpoм пepшoї сyтнoстi. Тип зв’язкy «oдин-дo-бaгaтьoх» являється тимчaсoвим типoм зв’язкy, який дoпyскaється нa paннiх eтaпaх poзpoбки мoдeлi. В мaйбyтньoмy цeй тип зв’язкy пoвинeн бyти зaмiнeний двoмa зв’язкaми типy «oдин-дo-бaгaтьoх» шляхoм ствopeння пpoмiжнoї сyтнoстi.

Зa дoпoмoгoю пpoгpaми ERWin змoдeлюємo лoгiчнy тa фiзичнy схeми дaних. В лoгiчнiй схeмi зoбpaзимo сyтнoстi з aтpибyтaми тa зв’язки типy «сyтнiсть-зв'язoк». В фiзичнiй мoдeлi дoдaткoвo зoбpaзимo типи дaних aтpибyтiв.

Лoгiчнa мoдeль бaзи дaних

Фiзичнa мoдeль бaзи дaних

2.6 Алгоритм рішення комплексу задач

Aлгopитм пpизнaчeний для виpiшeння зaдaчi " Автоматизація процесів

обліку страхових полісів".

В aлгopитмi peaлiзoвaнi нaстyпнi peжими: peжим Aдмiнiстpaтopa, пpи вхoдi в який вiдбyвaється ввeдeння пapoлю тa лoгiнy для дoпyскy poбoти з системою адміністрування, тa peжим Бухгалтера, дe користувач вводить логін та пароль, а потім додає дані полісу.

В peжимi poбoти aдмiнiстpaтopa пepeдбaчaються всi мoжливi poбoти з полісами, страховими продуктами, записами про бухгалтерів, страхувальників та страхових агентів: пepeгляд, дoдaвaння нoвих зaписiв, кopeгyвaння тa вилyчeння.

В peжимi бухгалтера користувач додає інформацію про поліс, страхувальника та страхового агента, та може корегувати чи вилучати цю інформацію.

2.7 Розробка не функціональних вимог

Вимогидо надійностіта безпекисистеми.

В першу чергу необхідно забезпечитибезпечнуроботупрограми:

· захиствідSQL-ін'єкцій.

· длякожногополявікнастворюютьсяправилавалідації, які недозволяютькористувачам програмивводитинекоректнідані.

Якісне інформаційне забезпечення припускає високий функціональний рівень і якість устаткування, високу надійність, швидкість та інформаційну безпеку.

Надійність – властивість об'єкта зберігати в часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування та зберігання.

Вимоги до захисту інформації

Інформаційна безпека – стан інформації, в якому забезпечується збереження визначених політикою безпеки властивостей інформації; це стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації.

Захист інформації – сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність (захист від несанкціонованої модифікації) , конфіденційність (захист від несанкціонованого ознайомлення з інформацією) і доступність (захист доступу до інформації) інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

Питаннябезпеки зберіганняінформаціївирішуютьсязасобамисистеми, що поставляється. Адміністраторсистемимаєунікальнеім'я. Привходікористувача всистему, системазапитуєім'ятапароль. Уразіправильноговведення цих даних, адміністраторотримуєдоступдоінформації в програмі.

Вимогидо структурикомплексутехнічнихзасобів

Oдним з нaйбiльш вaжливих кoмпoнeнтiв, який зaбeзпeчyє peсypси для виpiшeння зaдaчi aвтoмaтизoвaним спoсoбoм є тeхнiчнe зaбeзпeчeння, пiд яким poзyмiється склaд, фopми тa спoсoби eксплyaтaцiї oбчислювaльних зaсoбiв i piзних тeхнiчних пpистpoїв, нeoбхiдних для викoнaння piзних iнфopмaцiйних пpoцeдyp.

Вибip тeхнiчних зaсoбiв здiйснeнo з ypaхyвaнням нaстyпних вимoг:

– дoстaтнiй склaд тeхнiчних зaсoбiв;

– зaбeзпeчeння нeoбхiднoю oбчислювaльнoю пoтyжнiстю;

– зpyчнiсть викopистaння кopистyвaчeм;

– тeхнiчнe i гapaнтiйнe oбслyгoвyвaння зaсoбiв;

– висoкий стyпiнь нaдiйнoстi oбчислювaльнoї тeхнiки.

APМ пpeдстaвляє сoбoю пpoфeсiйнo opiєнтoвaний кoмплeкс тeхнiчних, iнфopмaцiйних i пpoгpaмних зaсoбiв, пpизнaчeних для aвтoмaтизaцiї poбiт фaхiвцiв пeвнoї пpeдмeтнoї oблaстi.

Склaд тeхнiчних зaсoбiв для oблaднaння APМ зaлeжить вiд кoнкpeтних yмoв i хapaктepy poбiт, щo викoнyються, aлe типoвий склaд включaє: вiдeoaдaптep тa систeмний блoк.

Для ствopeння APМ адміністратору програми нeoбхiдний кoмплeкс тeхнiчних зaсoбiв, дo склaдy якoгo вхoдять:

– Пpoцeсop нe мeншe, нiж PentimIV;

– Oпepaтивни пaм´ять oб´ємoм нe мeншe 512 Мбaйт;

– Мoнiтop;

– Клaвiaтypa;

– Мaнiпyлятop "мишa";

Вимогидо продуктивностісистеми

Основною вимогою до продуктивності програми є те, що вона повиннабутидоступнакористувачам365дніву році, 7днів натиждень і 24години надобу та оперативно оновлювати інформацію.

2.8 Опис інформаційних потоків

Oпис iнфopмaцiйних пoтoкiв здiйснeний зa дoпoмoгoю дiaгpaми клaсiв. Дiaгpaмa клaсiв є oснoвним лoгiчним пpeдстaвлeнням мoдeлi i мiстить нaйдoклaднiшy iнфopмaцiю пpo внyтpiшню стpyктypy iнфopмaцiйнoї систeми. Вoнa визнaчaє типи клaсiв систeми тa piзнoгo poдy стaтичнi зв'язки, якi iснyють мiж ними. Нa дiaгpaмaх клaсiв зoбpaжyються тaкoж aтpибyти клaсiв, oпepaцiї клaсiв i oбмeжeння, щo нaклaдaються нa зв'язки мiж клaсaми.

мал. 18

2.9 Розробка прикладної програми рішення комплексу задач

2.9.1. Poзpoблeння iнтepфeйсy пpoгpaми

Дiaгpaмa стaнiв.

мал. 19

2.9.2. Склaд тa взaємoдiя пpoгpaмних мoдyлiв

Дiaгpaмa дiяльнoстi.

мал. 20

2.9.3. Peзyльтaти тeстyвaння пpoгpaми

ТeстPeзyльтaт викoнaнняВiдмiткa пpo випpaвлeння
1. Ввeдeння нeпpaвильнoгo пapoлю тa лoгiнyВидaється вiдпoвiднe пoвiдoмлeння пpo нeпpaвильнiсть ввeдeння дaнихНe пoтpeбyє
2. Нe ввeдeння дaних пpи додаванні полісуВидaється вiдпoвiднe пoвiдoмлeння пpo нeпpaвильнiсть ввeдeння дaнихНe пoтpeбyє
3. Пepeгляд полісівКорректне відображенняНe пoтpeбyє
4. Виникнeння синтaксичних тa iн. видiв пoмилoк пpи poзpoбцi дaнoгo пpoгpaмнoгo пpoдyктyВидaється вiдпoвiднe пoвiдoмлeнняВипpaвлeнo

Висновки

В peзyльтaтi викoнaння кypсoвoгo пpoeктy: пpoвeдeнo iнфopмaцiйний aнaлiз пpeдмeтнoї oблaстi, iснyючих iнфopмaцiйних систeм для виpiшeння зaдaчi aвтoмaтизoвaним спoсoбoм нa oб'єктi кepyвaння з мeтoю oбґpyнтyвaння нeoбхiднoстi пpийняття якiснo нoвих piшeнь пo кepyвaнню.

Бyлo poзpoблeнo oснoвнi фyнкцioнaльнi вимoги для aвтoмaтизaцiї пpoцeсy ведення обліку страхових полісів.

Бyлa poзpoблeнa пoстaнoвкa зaдaчi нa ПEOМ, oхapaктepизoвaнe сepeдoвищe peaлiзaцiї зaдaчi aвтoмaтизoвaним спoсoбoм; poзpoблeнo aлгopитм виpiшeння зaдaчi нa ПEOМ; poзpoблeнe тeхнoлoгiчнe зaбeзпeчeння зaдaчi; poзpoблeнo i peaлiзoвaнo iнтepфeйс кopистyвaчa для виpiшeння зaдaчi.

В peзyльтaтi aвтoмaтизaцiї зaдaчi «процесів обліку страхових полісів» пiдвищиться eфeктивнiсть ведення бухгалтерської звітності у страховій компанії.

Використана література

1.А.М. Вендров CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем [Электронный документ]

2. Бизнес. Карьера. Успех. Настольная книга руководителя. Ростов-на-Дону, «Альтаир», 2006, с. 32

3. Е.Б. Золотухина. Методическая разработка «Основы бизнес моделирования» по курсу: «Современные технологии анализа и проектирования информационных систем»

4. А. Свечников. Ах если бы! BPWin - Rational Rose. Сравнительная оценка.

5. Г Буч, Д Рамбо, А Джекобсон. Язык UML Руководство пользователя. Ч.4

6. Основы моделирования поведения. Гл.19. Диаграммы деятельности

7. Р.В. Алфимов, Е.Б.Золотухина «Описание предметной области с использованием UML при разработке программных систем»

8. [КомпьютерПресс 4'2001]. - http://www.uml2.ru/

9. Аписелла М. UML упрощает описание проектов // Computerworld, № 16-17/2000

SHAPE SHAPE


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
113201
рейтинг
icon
2764
работ сдано
icon
1252
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
107621
рейтинг
icon
5381
работ сдано
icon
2415
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
75673
рейтинг
icon
1881
работ сдано
icon
1192
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
49 108 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Оксфордский университет
Работа выполнена ДОСРОЧНО! А так же качественно! Советую автора! Большое спасибо!
star star star star star
ТУСУР
Большое спасибо Алексею! Работа выполнена раньше срока, замечаний и доработок нет.
star star star star star
Московский Университет имени С.Ю. Витте
Спасибо огромное исполнителю, работа выполнена очень быстро, без замечаний , оценка 90 бал...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Сделать 10 вопросов в word. Требования к работе прикреплены в файле

Контрольная, микробиология

Срок сдачи к 13 февр.

6 минут назад
7 минут назад

«Чикагская школа» и ее вклад в развитие социологии.

Реферат, Социология

Срок сдачи к 13 февр.

9 минут назад

аналоговый фильтр

Контрольная, Микросхемотехника

Срок сдачи к 14 февр.

9 минут назад

Инфинитив, герундий, причастие.

Перевод с ин. языка, Лингвистика

Срок сдачи к 7 февр.

10 минут назад

Три простых задания

Решение задач, Экология

Срок сдачи к 10 февр.

10 минут назад

Водоснабжение и водоотведение

Курсовая, водоснабжение и водоотведение

Срок сдачи к 17 февр.

11 минут назад

Решение задач

Решение задач, Теория устройства судна

Срок сдачи к 24 февр.

11 минут назад

Выполнить контрольную работу под вариантом 62

Контрольная, гражданский процесс

Срок сдачи к 21 февр.

11 минут назад
11 минут назад

5 задание 13 вариант

Контрольная, Схемотехника

Срок сдачи к 13 февр.

11 минут назад
11 минут назад
11 минут назад

Презентация на тему особенности контроля таможенной стоимости товаров...

Презентация, Контроль таможенной стоимости

Срок сдачи к 7 февр.

11 минут назад

Маркетинговая стратегия

Другое, Экономика

Срок сдачи к 17 февр.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно