Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Суть менеджменту, співвідношення категорій управління менеджмент

Тип Реферат
Предмет Менеджмент
Просмотров
656
Скачиваний
232
Размер файла
19 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Суть менеджменту, співвідношення категорій управління менеджмент

1. Суть менеджменту, співвідношення категорій "управління" і

"менеджмент".

Управління - свідома цілеспрямована діяльність людини за допомогою якої

вона впорядковує і підпорядковує своїм інтересам елементи зовнішнього

середовища: суспільства, живої і неживої природи. Управління в живій

природі - управління біологічними процесами, в неживій - управління

речами. Менеджмент (англ. manage - упрпавляти, лат. manus - рука) -

порцес планування, організації, мотивації і контролю необхідний для

того, щоб сформулювати і досягти цілей організації. Пітер Дракер

"Управління – особливий вид діяльності, що перетворює неорганізований

натовп в ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу". Оксфордський

словник: Менеджмент – це: спосіб, манера спілкування з людьми; влада і

мистецтво управління; особливого роду вмілість і адміністративні

навички; орган управління, адміністративна одиниця. Менеджмент – це

вміння досягти поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви

поведінки інших людей.

2. Менеджмент як наука та мистецтво .

Поняття “менеджмент” походить від латинського manus – “рука”. Спочатку

воно означало “дбайливо вести господарство” та інше. Це слово вібрало в

себе усі чисельні вимоги до управління як до науки, мистецтва ведення

справ і спільної роботи. У широкому розумінні менеджмент – це одночасно

система наукових знань, мистецтва та досвіду втіленних в діяльності

професійних управлінців для досягнення цілей організації шляхом

використаня праці, інтилекту та мотивів поведінки інших людей. У

вузькому прагматичному плані сутність менеджменту краще за все

сприймається через системний підхід. Робота менеджерів в організації

полягає в тому, аби поєднати та скоординувати використання усіх “входів”

в організацію для досягнення цілей (певних “виходів” з організації).

Тому у вузькому розуміні менеджмент – це процес планування, організації,

лідерування та контролю організаційних ресурсів для результативного

досягнення цілей організації . З означення функції менеджменту логічно

виконуються в певній послідовності , яка і утворює поняття цикл

менеджменту . Складається враження існування циклу менеджменту обумовлює

дискретність процесу управління. Мистецтво менеджера полягає у вмінні

менеджера пристосувати науку управління до особливостей : власного

характеру ; підлеглих; сфери діяльності фірми. Мистецтво як наука це

організація, складна соціально-технічна система, керування якою вимагає

врахування багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів. Прийняття рішень в

даному випадку – мистецтво, яке базується на знаннях, умінні, інтуіції

та досвіді людей, які керують організацією. Це здатність ефективно

викор-ти накопичений досвід на практиці. М-т як наука має предметом

вивчення ( діяльність з упр-ня) специфічні проблеми, підходи до їх

вирішення. Отже, наука та мистецтво менеджменту не виключають, а

доповнюють одна одну.

3. Менеджмент як процес і функція, як люди і апарат.

М-т як процес зосереджує увагу на взаємозв’язку окремих управлінських

функцій в просторі і часі. М-т як функція реалізується через виконання

певних управлінських дій, які отримали назву функцій управління,

пов’язана з такими питаннями як склад, зміст всіх видів управлінської

діяльності, а також їх взаємозв’язку в процесі управління. М-т як люди,

апарат безпосередньо пов’язаний з людьми, що створюють апарат

управління, який має ієрархію, повноваження, відповідальність.

4. Складові та види менеджменту

Складові м-ту: теорія керівництва; мистецтво упр-ння; практичний досвід

упр-ння. Види м-ту: загальний; галузевий; функціональний;

організаційний; підприємницький; міжнародний та інші. М-т в часі:

стратегічний і оперативний. Загальний м-т здійснюють всі керівники, що

відповідають за постановку задач і формулювання політики, за питання,

що пов’язані з планув. і орг-єю, контролем і упр-ням підпр-вом. Обсяг

функцій залежить від розміру під-ва. Операційний (виробничий – лише

вир-во товарів) – упр-ка діяльність (нижча ланка упр-ня), що поляг. у

безпосередньому керівництві роботою працівників, виконання операційних

планів, графіків випуску продукції і наданні послуг. Завдання –

створення умов за яких найбільш імовірно досягти цілей організації.

Стратегічні цілі визначають характер діяльності під-ва на великий

проміжок часу і виражають головним чином якісні параметри функціонування

підприємства. Поточні цілі свідчать про кількісні показники діяльності

на певний період часу.

5. Методи, які використовуються в м-ті.

Метод - спосіб здійснення чогось. Дослідження; спостереження

(опитування, анкетування); експертиз; функціонально-вартісний аналіз

(співставлення витрат і споживчої вартості); індукція, дедукція, синтез,

аналіз; порівняння; адміністративні (організаційно - розпорядчі) накази,

законодавча база; економічні (стимулювання); соціально-психологічний.

6. Наукові принципи м-ту.

Принципи м-ту– правила, які відображають вимоги до управління в певних

умовах сусп-го розвитку. (Ксенофан розглядав принципи упр-ня домашнім

господарством) Принцип – вигідне положення. 14 принципів м-ту за Анрі

Файолем: розподіл праці (спеціалізація робіт для ефективного їх

виконання); повноваження і відповідальність; дисципліна (дотримання умов

договору, санкції); єдність керівництва (звіт перед керівником); єдність

розпоряджень (дій) – єдиний план; підпорядкованість власних інтересів

спільному; винагорода; централізація (оптимальне співвідношення

централізації і децентралізації); ієрархія (скалярний ланцюг); порядок

(робоче місце і працівник на ньому); справедливість; стабільність

персоналу (лояльність працівника до організації); ініціатива (працівник

пропонує судження); корпоративний рух (єдність персоналу). Загальні

принципи упр-ня: поєднання демократизму і доцільного економічного

централізму; досягнення високої економічної ефективності будь-якої

діяльності; принцип стимулювання; принцип єдиноначальства в поєднанні з

колегіальністю; принципи науковості; принцип правильної підготовки і

розстановки кадрів.

7.Поняття та класифікація функцій мен-ту.

Функція – обов’язок, діяльність або здатність до діяльності, роль,

власність, задача, компетенція, залежність величини від іншої. Функції

м-ту – види цілеспрямованої діяльності щодо керованого об’єкту,

зумовлені кооперацією і поділом праці в середині управлінського

персоналу. (Анрі, Файоль) - загальні і специфічні: загальні виділяються

з урахуванням стадій, фаз етапів м-ту (планування, організація,

регулювання і координація, мотивація, облік і контроль); специфічні

виділяються за формою поділу процесу м-ту на складові частини (лінійне

керівництво; технологічна, технічна, економічна підготовка вир-ва;

бухоблік; матеріально-технічне забезпечення і реалізації продукції;

підбір, розтановка, підвищення кваліфікації кадрів і ін.). Крім того ф-ї

є: загальноорганізаційні (використовують керівники п-в та виробничих

підрозділів); спеціалізовані (різними спеціалістами); обслуговуючі (

пов’язані з обліком, звітуванням, здійсненням операцій з діловодства).

За ознаками: згідно об’єкту упр-ня: упр-ня під-вом, підрозділом; за

характером діяльності: економічна, соціальна; за впливом на окремі

стадії виробничого процесу (упр-ня технікою) ресурсами персоналом і

т.д.; за впливом на окремі фактори в-ва (упр-ня кадрами, оплатою,

матеріально-технічним постачанням

.8.Зміст основних функцій менеджменту

Основна фун-ція менеджменту - планування. Передбачає рішення, які цілі і

що потрібно зробити, щоб їх досягти, місія, стратегія, політика,

завдання. Планування - це вид управлінської діяльності, пов’язаний із

складанням планів орг-ї в цілому і на підрозділі функціональних

підсистем відділів і служб. 1 питання: де ми знаходимося (сильні і

слабкі сторони під-ва) 2 - куди ми хочемо рухатися (загрози зовнішнього

середовища, можливості зовн.сер.) 3 - як ми збираємося це робити.

Планування як процес включає: Встановлення цілей і задач, розробку

стратегій, програм, планів для досягнення цілей. Визначення необхідних

ресурсів та їх роз-л по цілям та задачам. Доведення планів до всіх тих,

хто їх повинен виконувати, хто несе відповідальність за їх реал-цію.

Організація - об’єднання людей, матеріальних, фін-х та інших рес-в,

формування управ-ї сис-ми, визначення видів діяльності, необхідних для

реал-ї цілей, розстановка і погодження взаємодії пра-в для заб-ня

досягнення накреслених цілей. Задачами організації є:) Формування

стр-ри організації, а також забезпечення роботи всім необ-м.2)Розподіл

на частини і делегування виконання загальної управлінської задачі шляхом

розподілу відповідальності і повноважень, а також встановлення

взаємозв’язку між різними видами робіт. 3)Створення умов для фор-ня

такої культури всередині орг-ї, яка характеризується високою чуттєвістю

до змін, НТП, єдиних для всіх працівників цінностей. Мотивація - процес

сполнукання працівників до високопродуктивної діяльності, шляхом

використання наявних або створення нових мотивів (матеріальна,моральна,

зміна та збагачення змісту праці). Контроль - управлінська діяльність,

задачою якої є кількісна та якісна хар-ка (оцінка) і облік результатів

роботи організації.Це сис-ма спостереження іперевірки відповідності

функ-ня під-ва встановленим стандартам та іншим нормативам, прийнятим

планам, програмам і оперативним управ-м рішенням, встановленням

відхилень від прийнятих принципів організації і ведення госп-ня.

Контроль - ел-н зворотнього зв’язку повинен бути: ефект-м, об’єктивним,

дійовим, систематичним, глас-ним. Координація - функція, яка заб-є

безперебійність та безперервність процесу упр-ня. Головна задача:

досяг-ня погодженості в роботі всіх ланок орг-ї, шляхом встановлення

раціональних зв’язків між ними. Бувають документальні дж-ла (накази,

розп-ня) і рез-ти обговорень (засідання, наради) - тому вона носить

вертикальний і гориз-й хар-р. Верт- коор-я -підпорядкування ф-цій одних

компонентів іншим. Завд-ня : орг-я ефек-го зв’язку і збалансування

роботи різних ієрархічних рівнів. Гориз.коор-я - полягає у забезпеченні

спів-ва різних працівників, між якими немає відносин підпорядкування -

погодженість поглядів на якісь спільні завдання. Напрямки: в просторі і

в часі. Коор-я буває: превентивна - завчасне прогнозування проблем,

можливих збоїв у роботі, розробці і здійсненні запобіжних заходів.

регулююча -підтримання певних пропозицій у діяльності суб’єктів

господарювання і встановленні схеми взаємозв’язків кер-в і спеціалістів,

а також для своєчасного виявлення і ліквідації труднощів і небажаних

відхилень від встановленої програми діяльності. стимулююча - постійне

ф-ня сис-ми оцінок, встановлення винагород за дотримання строків

виконання робіт і відсутність істотних відх-нь від календарних графіків

одержання пролд-ї чи надання послуг. З коор-єю пов’язане рег-ня процесу

вир-ва, яке пов’язане із змінами в існуючій орг=ї вир-ва в результаті

впливу об’єктивних факторів. Завдання рег-ня: постійне врахування цих

змін, підтримання і вдосконалення стану впорядкованості управлінського

об’єкту


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
Физика
История
icon
128857
рейтинг
icon
5656
работ сдано
icon
2557
отзывов
avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
122716
рейтинг
icon
2863
работ сдано
icon
1277
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
81880
рейтинг
icon
1917
работ сдано
icon
1208
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
49 455 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Рязанский государственный университет им С.А. Есенина
Большое спасибо Марине, работа была выполнена без замечаний и очень быстро.
star star star star star
Курская ГСХА
Исполнитель Роман быстро отозвался и в короткий срок выполнил заказ. За что, очень благода...
star star star star star
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Выполнил досрочно. Преподаватель поставил зачет. Спасибо большое. Все выполнено без замечаний
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

2 задачи

Решение задач, бухгалтерский управленческий учет

Срок сдачи к 9 июня

только что

решить задачи в файле "задачи 2" в первой задаче вариант 11

Решение задач, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 14 июня

только что

оборудование предприятий биотехнологии

Контрольная, биотехнология

Срок сдачи к 19 июня

1 минуту назад

Помощь на экзамене по сопромату

Онлайн-помощь, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 15 июня

1 минуту назад

решить контрольную

Контрольная, Строительная механика

Срок сдачи к 15 июня

2 минуты назад
2 минуты назад

Сделать афишу, буклет, пригласительное

Другое, Типографика

Срок сдачи к 14 июня

3 минуты назад

Решить задачи до 21.00 по МСК

Другое, Финансы, денежное обращение и кредит

Срок сдачи к 9 июня

3 минуты назад

Решить 3 задачи

Решение задач, Общая химическая технология

Срок сдачи к 14 июня

3 минуты назад

Решить

Контрольная, Математика

Срок сдачи к 11 июня

3 минуты назад

История английской литературы

Ответы на билеты, История английская литература

Срок сдачи к 11 июня

4 минуты назад

Курсовой проект

Курсовая, автомобили и автомобильное хозяйство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Срок сдачи к 23 июня

4 минуты назад

Выполнить работу по предмету БЖД

Контрольная, БЖД

Срок сдачи к 11 июня

4 минуты назад

Это мой последний год проектной работы. Я не делал этого сам

Диплом, технология машиностроения

Срок сдачи к 11 июня

4 минуты назад

Нужно написать консольную программу на C++

Решение задач, Программирование

Срок сдачи к 10 июня

4 минуты назад

Помощь на тесте и решение задач

Онлайн-помощь, Международные кредитно валютные отношения, международные отношения, финансы

Срок сдачи к 10 июня

5 минут назад

Оформить курсовую работу по примерам выполнения

Курсовая, Основы алгоритмизации и программирования

Срок сдачи к 9 июня

5 минут назад

Решить контрольную работу по химии на сайте

Контрольная, Химия

Срок сдачи к 12 июня

7 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно