Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

pencil
Узнай стоимость на индивидуальную работу!
icon Цены в 2-3 раза ниже
icon Мы работаем
7 дней в неделю
icon Только проверенные эксперты

Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

Тип Реферат
Предмет Менеджмент
Просмотров
561
Скачиваний
572
Размер файла
50 б
Поделиться

Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

Реферат:

Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень


Зміст

Вступ

1.Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах ризику

2.Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах конфлікту

Висновок

Література


Вступ

Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах визначеності.

Це найпростіший випадок. Відома кількість можливих ситуацій (варіантів) і їх закінчення. Імовірність кожної події дорівнює одиниці. Потрібно вибрати один з можливих варіантів. Ступінь складності процедури вибору в даному випадку визначається лише кількістю альтернативних варіантів.

Розглянемо дві можливі ситуації:

1. Існують два альтернативних варіанти, тобто п = 2.

У даному випадку аналітик повинен вибрати (чи рекомендувати до вибору) один з двох можливих варіантів. Послідовність дій тут очевидна:

- визначається критерій, за яким буде здійснюватися добір;

- методом "прямого рахунку" обчислюються значення критерію для порівнюваних варіантів;

- варіант з кращим значенням критерію рекомендується до добору.

Можливі різні методи вирішення цієї задачі:

а) методи, засновані на оцінках дисконтування;

б) методи, засновані на облікових оцінках.

2. Число альтернативних варіантів більше двох, п > 2.

Процедурна сторона аналізу істотно ускладнюється через множинність варіантів. Техніка "прямого рахунку" в цьому випадку практично незастосовна. Найбільш зручний обчислювальний апарат - методи оптимального програмування. Ці методи (лінійне, нелінійне, динамічне програмування та ін.) досить добре розроблені в теорії, однак на практиці в економічних дослідженнях популярність одержало лінійне програмування. Як приклад розглянемо загальну постановку транспортної задачі, за якою виберемо оптимальний варіант з набору альтернативних. Суть задачі полягає в наступному.

Існує п пунктів виробництва деякої продукції (а1, а2, а3 ,...а і) і к пунктів споживання її (b1, b2, ..., bj), де аі - обсяг випуску продукції і-го пункту виробництва, bj - обсяг споживання у-го пункту споживання. Розглядається найбільш проста, так звана "закрита" задача, коли сумарні обсяги виробництва і споживання рівні. Нехай сіj - витрати по перевезенню одиниці продукту. Потрібно знайти найбільш раціональну схему прикріплення постачальників до споживачів, мінімізуючи сумарні витрати з транспортування продукції. Очевидно, що число альтернативних варіантів тут може бути дуже великим, що виключає застосування методу "прямого рахунку". Отже, необхідно вирішити наступну задачу:

; ; (5.1)

xij 0.

Відомі різні способи вирішення цієї задачі – розподільний, угорський, метод потенціалів та ін. Як правило, для розрахунків застосовується ПЕОМ.

При проведенні аналізу в умовах визначеності можуть застосовуватися множинні розрахунки на ЕОМ з побудовою імітаційної моделі об'єкта чи процесу (тобто комп'ютерна програма), що містить п-е число факторів і змінних, значення яких у різних комбінаціях піддаються варіюванню.

Машинна імітація - це експеримент, але не в реальних, а в штучних умовах, за результатами якого відбирається один чи кілька варіантів, що є базовими для ухвалення остаточного рішення на основі додаткових формальних і неформальних критеріїв. У подібних розрахунках можуть активно використовуватися жорстко детерміновані факторні моделі. Найпростішим прикладом такого моделювання за допомогою жорстко детермінованих моделей є прогнозування бухгалтерської форми звітності - звіту про фінансові результати. Чистий прибуток як результативний підсумковий показник даної форми залежить від різних факторів - обсягу реалізації, темпів зміни цього показника, рівня витрат, частки доходів і витрат від позареалізаційних операцій і ін. Тут може вирішуватися як пряма задача - варіюючи факторними ознаками, шукають прийнятне значення прибутку, так і зворотна задача - за заданим значенням прибутку знайти прийнятну комбінацію значень факторних ознак.


1.Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах ризику

Ця ситуація зустрічається на практиці доволі часто. Тут застосовується вірогідний підхід, що припускає прогнозування можливих результатів і присвоєння їм імовірностей. При цьому користуються:

а) відомими типовими ситуаціями (типу імовірність появи герба при підкиданні монети дорівнює 0,5);

б) попередніми розподілами імовірностей (наприклад, з вибіркових обстежень чи статистики попередніх періодів відома імовірність появи бракованої деталі);

в) суб'єктивними оцінками, зробленими аналітиком самостійно або із залученням групи експертів.

Послідовність дій аналітика така:

- прогнозуються можливі результати Rk. K=1.2…n.; у якості Rk можуть виступати різні показники, наприклад, доход, прибуток, приведена вартість очікуваних надходжень та ін.;

- кожному результату привласнюється відповідна імовірність Pk, причому

; (5.2)

- вибирається критерій (наприклад, максимізація математичного чекання прибутку):

МО( R ) = ; (5.3)

- вибирається варіант, що задовольняє обраному критерію.

Приклад. Існують два об'єкти інвестування з однаковою прогнозною сумою необхідних капітальних вкладень. Величина планованого доходу (тис.гр.од.) у кожному випадку невизначена і наведена у виді розподілу імовірностей:

Таблиця 5.1 - Вихідні дані

Проект АПроект В
ДоходІмовірністьДоходІмовірність
30000,1020000,10
35000,2030000,15
40000,4040000,30
45000.2050000,35
50000,1080000,10

Тоді математичні чекання доходу для розглянутих проектів будуть відповідно рівні:

МО(RA)=3000×0,10+3500×0,2+4000×0,40+4500×0,20+5000×0,10=4000 тис.гр.од.;

МО (RВ) = 4400 тис.гр.од.

Таким чином, проект В кращий. Щоправда, слід відзначити, що цей проект є і більш ризиковим, оскільки має велику варіацію доходу в порівнянні з проектом А (див. критерій Бернуллі, критерій Лапласа, критерій Гурвиця).

У даному разі основним критерієм добору варіанта була максимізація математичного чекання доходу. У більш складних ситуаціях в аналізі використовують так званий "метод побудови дерева рішень".

Логіку цього методу розглянемо на найпростішому прикладі.

Приклад.

Потрібно прийняти рішення про доцільність придбання або верстата М1, або верстата М2.

Верстат М2 більш економічний, що забезпечує більший доход на одиницю продукції, разом з тим він більш дорогий і вимагає відносно великих накладних витрат (табл.5.2.тис. гр.од.):

Таблиця 5.2 - Дані щодо витрат на інвестиційні проекти

Постійні витратиОпераційний прибуток на одиницю продукції
Верстат М11500020
Верстат М22100024

Процес ухвалення рішення може бути здійснений у кілька етапів.

Етап 1. Визначення мети.

Як критерій вибирається максимізація математичного чекання прибутку.

Етап 2. Визначення набору можливих дій для розгляду й аналізу (контролюються особою, що приймає рішення).

Керівник може вибрати один з двох варіантів:

а1 = (купівля верстата М1); а2 = (купівля верстата М2).

Етап 3. Оцінка можливих результатів і їхніх імовірностей (мають випадковий характер).

Керівник оцінює можливі варіанти річного попиту на продукцію і відповідні їм імовірності в такий спосіб:

х1 = 1200 одиниць з імовірністю 0,4;

х2 = 2000 одиниць з імовірністю 0,6;

Р(х1) = 0,4; Р(х2) = 0,6.

Етап 4. Оцінка математичного чекання можливого доходу.

Виконується за допомогою дерева рішень (рис. 5.1).

З наведених на схемі даних можна знайти математичне чекання можливого результату по кожному проекту:

МО(RA) = 9000 х 0,4 + 25000 o 0,6 = 18600 тис. гр. од.,

МО(Rв). = 7800 х 0,4 + 27000 х 0,6 = 19320 тис. гр. од.

Таким чином, варіант з придбанням верстата М2 є економічно більш доцільним.

Рис. 5.1 - Дерево рішень

Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності

Ця ситуація розроблена в теорії, але на практиці формалізовані алгоритми аналізу застосовують досить рідко. Основні труднощі тут полягають у неможливості оцінити імовірності результатів. Основний критерій – максимізація прибутку тут не спрацьовує, тому застосовують інші критерії: максімін (максимізація мінімального прибутку), мінімакс (мінімізація максимальних утрат), максімакс (максимізація максимального прибутку) та ін.

2.Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах конфлікту

Це найбільш складний і мало розроблений з практичної точки зору аналіз. Подібні ситуації розглядаються в теорії ігор. Безумовно, на практиці ця і попередня ситуації зустрічаються часто. У такому разі їх намагаються звести до однієї з перших двох ситуацій або використовують для прийняття рішень неформалізовані методи.

Результати, отримані з використанням формалізованих методів, є базою для ухвалення остаточного рішення; при цьому можуть прийматися в увагу додаткові критерії, в тому числі неформалізованого характеру.

Ми розглянули найбільш загальні підходи до формалізації процесу прийняття управлінських рішень на основі аналізу ситуацій, по-перше, зробивши акцент на використанні моделей, і, по-друге, безвідносно до того, чи приймаються ці рішення по відношенню інвестиційних проектів чи у якійсь іншій області. Зокрема, метод побудови дерева рішень дуже корисний в управлінському обліку і особливо при аналізі на ринку цінних паперів. Більш докладно з можливостями цього методу як у теоретичному, так і в практичному аспектах, можна ознайомитися за наявною оригінальною і перекладною літературою.

Методичні поради щодо проведення ситуаційного аналізу по деяких напрямах фінансово-економічної діяльності підприємства.

Аналітична оцінка використання майна означає проведення детального аналізу стану, руху і ефективності використання активів.

Перш за все проводиться горизонтальний і вертикальний аналіз активів балансу, що дає змогу оцінити динаміку структури поточних активів підприємства в цілому і за ступенем ризику.

У розвиток проведеного аналізу доцільно оцінити тенденцію зміни співвідношень важко реалізованих активів і загальної величини активів, а також важко і легкореалізованих активів. Тенденція до росту названих співвідношень вказує на зниження ліквідності.

Виконання ситуаційного аналізу активів дає змогу переконатися у впливі структури розміщення засобів, що сформувалася на підприємстві на стабільність його діяльності, провести обґрунтування управлінських рішень щодо покращення використання майна і капіталу підприємства.

Приклад класифікації поточних активів підприємства за категоріями ризику наведені в табл.5.3.

Таблиця 5.3 - Поточні активи підприємства і їх класифікація за категоріями ризику

Рівень ризикуГрупа поточних активів
АБ
МінімальнийНаявні кошти, легкореалізовані короткострокові цінні папери
МалийДебіторська заборгованість з нормальним фінансовим положенням + запаси (крім залежаних) + готова продукція, що користується попитом
СереднійПродукція виробничо-технічного призначення, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів
ВисокийДебіторська заборгованість підприємств, що знаходяться у важкому фінансовому стані, запаси готової продукції, що вийшла з ужитку, залежані запаси, неліквіди

Аналітична оцінка ситуації, що склалася на підприємстві відносно стану кредиторської та дебіторської заборгованості, дає змогу ОПР регулювати використання власних і позикових коштів (кредиторська заборгованість є практично безпроцентним кредитом), робити висновки і проводити відповідні своєчасні заходи щодо ліквідації серйозних фінансових утруднень підприємства.

Для стабільної діяльності підприємства особливе значення має швидкість руху коштів. Однією з основних умов фінансового благополуччя підприємства є приплив коштів, що забезпечує покриття його поточних зобов'язань. Отже, відсутність такого мінімально необхідного запасу коштів свідчить про наявність фінансових утруднень у підприємства. У той же час надмірна величина коштів говорить про те, що реальне підприємство зазнає збитків, пов'язаних з інфляцією і знеціненням грошей. У цьому зв'язку виникає необхідність оцінити ситуацію, що склалася на підприємстві щодо раціональності керування коштами на підприємстві.

При розгляді ситуації руху грошових коштів, щоб розкрити реальний рух коштів на підприємстві, оцінити синхронність надходження і витрати коштів , а також пов’язати величину отриманого фінансового результату зі станом коштів на підприємстві, слід виділити і проаналізувати всі напрямки надходження (припливу) коштів, а також їхнього вибуття (відтоку).

Зазначені напрямки руху коштів прийнято розглядати окремо в розрізі поточної, інвестиційної, фінансової діяльності.

При ситуаційному аналізі змін у виробництві і пов’язаних з цим змін фінансових результатів активно використовують жорстко детерміновані факторні моделі. Найпростішим прикладом такого моделювання за допомогою жорстко детермінованих моделей є прогнозування звіту про фінансові результати. Чистий прибуток як результативний підсумковий показник даної форми залежить від різних факторів - обсягу реалізації, темпів зміни цього показника, рівня витрат і ін. Тут може вирішуватися як пряма задача – варіюючи факторними ознаками, шукають прийнятне значення прибутку, так і зворотна задача – за заданим значенням прибутку знаходять прийнятну комбінацію значень факторних ознак.


Висновок

Керівництво підприємства приймає рішення в конкретних умовах, тому йому необхідно мати аналітичні розрахунки по кожній конкретній ситуації, що виникла. Розгляд фактичних або уявних ситуацій (розгляд рейсів) виробляє навички аналітичного мислення, вміння генерувати і аналізувати варіанти рішення.

Етапи плану аналітичної роботи:

1. Огляд проблеми в цілому. Стратегічна оцінка;

2. Виявлення справжнього об’єкта аналізу;

3. Підготовка плану роботи;

4. Резюме.

Бізнес-план – письмовий документ, в якому викладена сутність підприємницької ідеї, шляхи і засоби їх реалізації, охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні й фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також управління ним.

Найбільш активно бізнес-план використовують для пошуку інвесторів, кредиторів, спонсорських вкладень і т.д. Зовнішні інвестори і кредитори ніколи не вкладатимуть кошти в бізнес, доки не познайомляться з бізнес-планом підприємства

Підходи до розробки і викладення бізнес-плану диференціюються залежно від характеру інвестиційного проекту.


Література

1. Закон України "Про бухгалтерський облік, фінансову звітність в Україні" № 996-ХІУ від 16.07.1999 р. Із змінами і доповненнями.

2. Аналіз вигід і витрат: Практ.посібник. Секретаріат ради Скарбниці Канади, /Пер. з англ.. С.Соколик. Наук.ред. і пер. О.Кілієвич. – К.: Основи, 2000. – 175 с.

3. Анисимов О.С. Методология: функция, сущность, становление. – М.: РАГС, 1996.

4. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление – К.: Абсолют - В, 1998.

5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - К.: Эльга, Ника-центр, 2004.- 656 с.

6. Василенко В.О. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 420 с.

7. Вітлінський В.В. Аналіз ризиків.– К.: КНЕУ, 2002.- 198 с.

8. Галасюк В.В. Об основных процедурах принятия управленческих решений.// Фондовый рынок - 2000г. -№ 24.

9. Гинзбург А.И. Прикладной экономический анализ. –СПб: Питер, 2005 -320с.

10. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: Навч.метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2002.-198 с.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
Физика
История
icon
127228
рейтинг
icon
5632
работ сдано
icon
2544
отзывов
avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
121113
рейтинг
icon
2852
работ сдано
icon
1274
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
81560
рейтинг
icon
1911
работ сдано
icon
1207
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
49 412 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
КГУ
Работа выполнена досрочно и на 5 баллов, преподаватель похвалил, рекомендую к работе
star star star star star
Ргсу
Не устаю благодарить Танечку за все сделанные работы! Огромное спасибо! С наступающим Новы...
star star star star star
РАНХиГС
Все отлично выполнил. Быстро отвечал. Если что-то нужно было исправить согласно с описание...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Основные виды финансовых рисков.

Контрольная, Финансовые риски

Срок сдачи к 9 июня

только что

Нужно сделать 2 часть 2.3 расчетать по ему предприятию ооо теплоснаб...

Курсовая, бухгалтерский учёт

Срок сдачи к 31 мая

только что

Т2. Пусть уравнение f(x) = q(x) задано на множестве Х и h(x) –...

Решение задач, Математика

Срок сдачи к 28 мая

только что

Выполнить задачу по сопромату

Контрольная, Сопромат

Срок сдачи к 29 мая

1 минуту назад

Презентация своего веб-сериала «В общем»

Презентация, Мастерство продюсера кино и телевидения

Срок сдачи к 31 мая

2 минуты назад

Надо в готовый сайт добавить раздел тесты

Курсовая, Программирование

Срок сдачи к 30 мая

2 минуты назад

Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса

Доклад, Оценка стоимости бизнеса

Срок сдачи к 9 июня

4 минуты назад
4 минуты назад

Презентация – не менее 15 слайдов

Презентация, Экология транспорта

Срок сдачи к 1 июня

4 минуты назад

Лабораторные по информатике

Лабораторная, Информатика

Срок сдачи к 30 мая

4 минуты назад
5 минут назад

Начертить в 3-d проекциях, учебное заведение ИМА имени адмирала...

Чертеж, Инженерная графика

Срок сдачи к 30 мая

5 минут назад

Решить контрольную

Контрольная, математические методы в экономике

Срок сдачи к 30 мая

5 минут назад

Первая глава

Презентация, Физическая культура и спорт

Срок сдачи к 4 июня

6 минут назад

Решить задачи

Контрольная, Экономический анализ

Срок сдачи к 28 мая

6 минут назад

Построить графики суммы ряда фурье в случаях 1.2.3

Решение задач, Математика

Срок сдачи к 30 мая

6 минут назад

задание

Решение задач, Экономика

Срок сдачи к 28 мая

7 минут назад
7 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно